Ed si Hebreo 11:1-40

  • Kabaliksan na pananisia (1, 2)

  • Saray alimbawa na pananisia (3-40)

    • Imposiblin napaliket so Dios no anggapoy pananisia (6)

11  Say pananisia et say mabiskeg a panagmatalek a seguradon nagawa imay iilaloan,+ say malinew ya ebidensya* na saray bengatlan tua anggano agnanengneng.  Ta diad panamegley na satan, saray totoo nensaman* et akaawat na maabig a pantasi manlapud Dios.  Lapud pananisia, natatalosan tayo a saray sistema na bengabengatla* et niletneg ed panamegley na salitay Dios, kanian saray bengatlan nanengneng et niwala manlapud saray bengatlan agnanengneng.  Lapud pananisia, si Abel et angiyapay ed Dios na bagat a mas maabig nen say bagat nen Cain,+ tan diad panamegley na satan a pananisia et sikatoy tinasian a matunong, ta inabobonan na Dios iray* regalo to,+ tan anggaman inatey la et sikatoy mansasalita ni+ diad panamegley na pananisia to.  Lapud pananisia, si Enoc+ et inyalis pian agto nanengneng so ipapatey, tan aglan balot aromog lapud sikatoy inyalis na Dios;+ ta antis a niyalis et sikatoy akaawat na pantasi ya apaliket ton maong so Dios.  Sakey ni, no anggapoy pananisia et imposiblin napaliket so Dios, ta siopaman ya onaasingger ed Dios et nepeg a manisia a sikatoy wala tan tumangan to iramay masimoon a manaanap ed sikato.+  Lapud pananisia, si Noe,+ sanen akaawat na pasakbay na Dios nipaakar ed saray bengatlan agni anengneng,+ et impatnag toy takot ed Dios tan angipaalagey na biong+ pian niliktar so sankaabungan to; tan diad panamegley na sayan pananisia et kinondena to so mundo,+ tan sikatoy nagmaliw a tomatawir na inkatunong a resulta na pananisia.  Lapud pananisia, si Abraham,+ sanen tinawag na Dios, et tinmulok diad inyakar tod sakey a pasen ya iter ed sikato bilang tawir; sikatoy linma, anggano agto amta no iner so laen to.+  Lapud pananisia, sikatoy nanayam bilang dayo ed insipan a dalin, diad sananey a dalin,+ a nanayam ed saray tolda+ a kaiba toy Isaac tan si Jacob, saray kaiba ton tomatawir ed satan lanlamang a sipan.+ 10  Ta aalagaren toy syudad a walaan na saray tuan pundasyon, a say nandesinyo* tan nampaalagey et say Dios.+ 11  Ontan met, lapud pananisia, si Sara et akaawat na pakayarin manlukon,* anggano akulaw la,*+ ta impasen ton matoor* imay Sakey ya angisipan. 12  Lapud saya, samay sakey a laki, ya impasen ya agla makailalak,*+ so nanlapuan na saray ananak+ a singa karakel na saray bitewen ed tawen tan singa agnabilang a buer diad gilig na dayat.+ 13  Amin iraya et inaatey a walaan na pananisia, anggano agda naawat so kasumpalan na saray sipan;+ balet anengneng da iratan manlapud arawi+ tan nampirpirawatan da tan inyabawag da a sikaray dayo tan temporaryon miaayam ed dalin a kawalaan da. 14  Ta saramay mangibabaga ed satan et ipapatnag da a maseet iran manaanap na pasen a magmaliw a kayarian da. 15  Ingen, no naynay dan nonoten imay pasen a tinaynan da,+ wala komon so pankanawnawa ran ompawil. 16  Balet natan et pampipirawatan da so mas maabig a pasen, salanti, samay pasen a mitukoyan ed tawen. Kanian, ag-imbaing na Dios a sikatoy tawagen dan Dios da,+ ta walay imparaan ton sakey a syudad parad sikara.+ 17  Lapud pananisia, si Abraham, sanen asubok,+ et singa to la inyapay si Isaac—samay laki a maliket ya angawat ed saray sipan et akaparaan a mangiyapay ed bogbogtong ya anak to+ 18  anggano imbaga lad sikaton: “Say tawagen ya ilalak mo* et manlapud si Isaac.”+ 19  Balet inisip to a nayarian na Dios a paolien so anak to manlapud inaatey, tan inawat to so anak to manlapud patey tan saya et kinmanan ilustrasyon.+ 20  Ontan met, lapud pananisia, si Isaac et benendisyonan toy Jacob+ tan si Esau+ nipaakar ed saray bengatlan onsabi. 21  Lapud pananisia, si Jacob, sanen magano lan ompatey,+ et benendisyonan to ray anak a lalaki nen Jose+ tan nandayew ed Dios legan a sikatoy akabemben ed baston to.+ 22  Lapud pananisia, si Jose, sanen magano lan ompatey, et binitla toy nipaakar ed ipaway na saray ananak na Israel manlapud Ehipto, tan nambilin* nipaakar ed saray pukel to.*+ 23  Lapud pananisia, si Moises et taloy bulan ya inyamot na saray ateng to kayari na inkiyanak to,+ lapud anengneng dan sikatoy masansanting ya ugaw+ tan ag-ira tinmakot ed ganggan na ari.+ 24  Lapud pananisia, si Moises, sanen binmaleg la,+ et agto nilabay so patawag ya anak na samay biin anak na Faraon,+ 25  a mas pinili toy napairap a kaiba na totoo na Dios nen say temporaryon panliket ed kasalanan, 26  lapud say napabanday bilang Sakey a Nilanaan* et impasen ton kayamanan a mas baleg ni nen saray kayamanan na Ehipto, ta inteen toy imano to ed pakaawat na tumang. 27  Lapud pananisia, tinaynan to so Ehipto,+ ya agto tinakotan so sanok na ari,+ ta sikatoy nansiansian mabiskeg ed pananisia a singa sankanengneng to imay Sakey ya agnanengneng.+ 28  Lapud pananisia, sinelebraan toy Paskua tan angiwalsik na dala, pian samay imbakin maneral et agto pateyen iray panguloan ya anak da.+ 29  Lapud pananisia, dinmalan ira ed Ambalangan Dayat a singa ed amagan dalin,+ balet sanen sinali na saray Ehipsio so ondalan ditan, nalner ira.+ 30  Lapud pananisia, nagba iray padir na Jerico kayarin niliber iratan na totoo ed loob na pitoy agew.+ 31  Lapud pananisia, si Rahab a paabang a bii et ag-aderal a kaiba na saramay aliwan matulok, ta maabig so impangawat to ed saray espiya.+ 32  Tan anto ni ibagak? Kulang so panaon no ituloy ko nin isalaysay so nipaakar ed si Gideon,+ Barak,+ Samson,+ Jefte,+ David,+ ontan met ed si Samuel+ tan arum ni ran propeta. 33  Diad panamegley na pananisia+ et tinalo da ray panarian, inletneg day inkatunong, agamoran da ray sipan,+ pinepet day sangi na saray leon,+ 34  anggapoy epekto ed sikara na pakayari apoy,+ aliktaran day tarem na espada,+ pinabiskeg ira sanen kinmapuy ira,+ nagmaliw iran makapanyari ed pilalaban,+ tinalo da ray onlulusob ya armada.+ 35  Wala ray bibii a saray inatey ya ananak da et pinaoli,+ balet wala ray lalaki a pinairap lapud agda nilabay so nibulos diad panamegley na pikompromiso,* pian nagamoran day mas maabig a kioli. 36  On, saray arum et asubok diad panamegley na panagludlurey tan panaglewet, ya aliwan satan labat noagta diad impakabalor+ tan impakapriso met.+ 37  Tinupak ira,+ sinubok ira, nilagari ira, pinatey ira ed panamegley na espada,+ nansulong ira na saray katat na karnero tan katat na kanding,+ tan mankakkaukolan ira, nanirap ira,+ tan minaltrato ira;+ 38  tan say mundo et agmakanepegan ed sikara. Nanamot-amot ira diad desierto tan kapalandeyan tan saray ungib+ tan saray abot ed dalin. 39  Ingen ta amin da, anggaman akaawat ira na maabig a pantasi lapud pananisia ra, agda naawat so kasumpalan na sipan, 40  pian ag-ira magmaliw a perpekto no anggapo itayo,+ lapud ninonot la na Dios ya ikdan itayo na mas maabig a bengatla.

Paimanod leksab

Odino “makakombinsin ebidensya.”
Odino “saray inmunan atateng tayo.”
Odino “saray panaon.” Nengnengen so Glosaryo.”
Odino “angiter na pantasi so Dios diad impangawat tod saray.”
Odino “nanggaway plano.”
Odino “napanmatalkan.”
Literal, “mangilukon na bini.”
Salanti, agla makaanak.
Odino “a singano inatey la.”
Literal, “binim.”
Odino “pangiponpon ed sikato.”
Odino “angiter na ganggan.”
Literal, “say Kristo.”
Odino “nibulos diad panamegley na sakey a dondon.”