Onlad karga

“Iyabawag so Maong a Balita!”

2024 Kombension na Saray Tasi nen Jehova

Anggapoy entrance fee Anggapoy koleksion

Saray Talaranan ed Programa

Biernes: Pantongtongan iray patunay ya say maong a balita tungkol ed si Jesus ya nabasa ed saray Ebanghelyo et talagan tua tan susto. Naamtaan met no antoy pakinabang tayo ed sarayan salaysay ed Biblia.

Sabado: Anto ray propesiya tungkol ed pangiyanak tan impanugaw nen Jesus, tan kasin asumpal ed sikato iratan?

Simba: Diad paliwawan base ed Biblia ya “Akin ya Agtayo Natatakot ed Saray Mauges ya Balita,” naaralan no akin ya agtayo dapat masyadon mapaga tan kalmado tayo labat anggano onuuges iray nagagawa ed mundo.

Drama

Say Maong a Balita Unong ed si Jesus: Episode 1

Say Tuan Liwawa na Mundo

Say mamilagron inkiyanak nen Jesus et sakey labat ed saray importantin kabiangan na impanugaw to. Labay ya ipapatey na ari kanian intakas na atateng to paonlad Ehipto. Ag-abayag, sikatoy pambiliban na saray eksperton managbangat ed panaon to. Bantayan irayan eksena diad Part 1 tan 2 na Episode 1 no Biernes tan Sabado.

Bantayan irayan video tungkol ed kombension ed sayan taon

Antoy Gagawaen Diad Saray Kombension Mi?

Bantayan no anto ray nagagawa diad kombension na Saray Tasi nen Jehova.

2024 Kombension na Saray Tasi nen Jehova: “Iyabawag so Maong a Balita!”

Bantayan so preview na kombension ed sayan taon.

Preview na Drama: Say Maong a Balita Unong ed si Jesus

Kabisado na dakel a totoo so mamilagron impangiyanak ed si Jesus. Balet anto ray agawa antis tan kayari na satan?