Onlad karga

Aral ed Kongregasyon na Saray Tasi nen Jehova

Amtaen no anto ray nagagawad aral mi. Mananap na pantitipon o aral ya asingger ed sikayo.

Coronavirus (COVID-19) Alert: Lapud walay pandemic, nagagawa iray aral mi panamegley na videoconferencing. Pian naamtaan mo no panon kan makakonekta ed saray aral mi, tepetan so sakey ed saray Tasi nen Jehova odino i-click so walad leksab.

Mananap na Asingger ed Sikayo (opens new window)

Anto ray Nagagawad Aral Mi?

Wala ray nagagawan aral na Saray Tasi nen Jehova ya mamiduad sakey simba. (Hebreos 10:24, 25) Diad sarayan aral, ya lukas ed publiko, uusisaen mi no antoy ibabaga na Biblia tan no panon min nausar itan ed kabibilay mi.

Wala ray parte na aral mi ya nayarin mankomento iray dumerengel a singa nagagawad sakey a classroom. Boluntaryon gagawaen so pankomento. Igagapo tan sasampotan irayan aral diad pankansion tan pampikasi.

Nayari kan onatendi anggano aliwa kan Tasi nen Jehova. Iyiimbita mid amin irayan aral mi. Libre iya tan anggapoy nagagawan panagkolekta.