Onlad karga

2023

Memoryal na Impatey nen Jesus

Antoy Nitulong ed Sika na Impansakripisyo To?

Labay mi kan imbitaan ed duaran libre ya okasyon:

  • Say espisyal a paliwawa ya nibase ed Biblia ya say tema to et “Seguradon Nasarag Tayo ray Nagawad Arapen!”

  • Say Memoryal na impatey nen Jesus

Memoryal na impatey nen Jesus

Martes, Abril 4, 2023

Maminsan ed kada taon, nononoten na Saray Tasi nen Jehova so impatey nen Jesus a singa ingganggan to: “Itultuloy yon gawaen iya bilang pannodnonot ed siak.”—Lucas 22:19.

Mananap na Memoryal

ESPISYAL A PALIWAWA YA NIBASE ED BIBLIA

“Seguradon Nasarag Tayo ray Nagawad Arapen!”

Nagawa iyan paliwawa ed sakey a weekend antis na Memoryal. Naamtaan ed satan no panon tayon nasarag iray nagawad arapen no mikaaro tayo ed si Jehova a Dios. Nagmaliw ya posible so pikaaro ed Dios lapud impatey nen Jesus.

Saray Mabetbet ya Itetepet

Panon kabayag so programa?

Manga sakey oras.

Iner itan nagawa?

Sarag mon kontaken iray Tasi nen Jehova parad saray detalye ed lugar yo.

Walay entrance fee?

Anggapo.

Kasin walay nagawan panagkolekta?

Anggapo. Agbalot mangokolekta na kuarta iray Tasi nen Jehova diad saray pantitipon da.

Antoy isulong?

Anggaman anggapoy espisipikon klase na kawes ya kaukolan ya isulong ed sayan okasyon, pansasagpotan na saray Tasi nen Jehova ya tumboken so bilin na Biblia ya mansulong na masimpit tan marespeton kawes. (1 Timoteo 2:9) Agkaukolan ya mabli odino pormal so isulong mo.

Antoy nagawa diad Memoryal?

Onggapo tan manampot so pantitipon diad pangansion, insan pampikasi ya idaulo na sakey ya ministro na Saray Tasi nen Jehova. Say sankaimportantian ya parte na Memoryal et say paliwawa nipaakar ed no akin ya importante so impatey nen Jesus tan no panon tayon minabang ed ginawa na Dios tan na Kristo parad sikatayo.

Pian naaruman so antam, bantayan irayan video.

Nodnonoten so Impatey nen Jesus

Amtaen so balibalin nagawa ed arapen ya magmaliw ya posible lapud impatey nen Jesus.

Akin ya Inatey si Jesus?

Nayarin arengel mo la ya inatey si Jesus parad saray kasalanan tayo. Balet talaga kasin makatulong ed minilyon ya totoo so impansakripisyo na sakey labat ya too?