Onlad karga

Memoryal na Impatey nen Jesus

Sabado, Abril 12, 2025

Maminsan ed kada taon, nonodnonoten na saray Tasi nen Jehova so impatey nen Jesu-Kristo pian naunor da imay ingganggan to. Kuan to: “Itultuloy yon gawaen iya bilang pannodnonot ed siak.”—Lucas 22:19.

Labay mi kayon imbitaan ed sayan okasyon.

Saray Mabetbet ya Itetepet

Panon kabayag so programa?

Manga sakey oras.

Iner itan nagawa?

Kontaken iray Tasi nen Jehova parad saray detalye ed lugar yo.

Kasin walay entrance fee?

Anggapo.

Kasin walay nagawan panagkolekta?

Anggapo.

Antoy isulong?

Anggaman anggapoy espisipikon klase na kawes ya kaukolan ya isulong ed sayan okasyon, pansasagpotan na saray Tasi nen Jehova ya tumboken so bilin na Biblia ya mansulong na masimpit tan marespeton kawes. (1 Timoteo 2:9) Agkaukolan ya mabli odino pormal so isulong yo.

Antoy nagawa ed Memoryal?

Diad gapo tan sampot na pantitipon, mangansion tayo, insan walay sakey ya ministro na saray Tasi nen Jehova ya mangidaulo na pikakasi. Walay paliwawa ya nibase ed Biblia nipaakar ed no akin ya importante so impatey nen Jesus tan no panon itayon minabang ed ginawa na Dios tan na Kristo parad sikatayo.

Kapigan iray onsublay ya Memoryal?

2025: Sabado, Abril 12

2026: Huebes, Abril 2