Onlad karga

Impormasyon Parad Saray Opisyal na Gobierno

Nanengneng ed sayan seksion so dugan impormasyon parad saray opisyal na gobierno nipaakar ed Saray Tasi nen Jehova.

Saray Lugar ya Wala ray Tasi nen Jehova ya Impriso Lapud Pananisia Ra

Saray lugar ya wala ray Tasi nen Jehova ya impriso lapud pananisia ra tan lapud gagawaen da iray manunan kanepegan da bilang too. No maminsan et mair-irap so kipapasen da ed saratan ya prisoan.