Onlad karga

Reperensya Parad Saray Journalist

Nanengneng ed sayan seksion iray napantiwalaan ya impormasyon nipaakar ed Saray Tasi nen Jehova ya nausar na news media pian susto iray ibalita da nipaakar ed saray gagawaen tayo.