Onlad karga

Dramatikon Panagbasa na Biblia

Gawaen ya mabilabilay iray pahina na Biblia diad tulong na sarayan dramatikon panagbasa ed Biblia ya walay sound effects tan komentaryo. Available met iray sign language video.

Manpili kay lenguahe. I-click so Anapen pian nanengneng no anton dramatikon panagbasa ed Biblia so available ed lenguahen pinilim. I-type moy parte na tema na drama o ngaran na libroy Biblia pian nanengneng no wala.

 

VIEW