Unonan Timoteo 2:1-15

  • Pikakasi parad amin a klase na totoo (1-7)

    • Sakey a Dios, sakey a manamegley (5)

    • Kasimbangan a dondon parad amin (6)

  • Saray bilin ed lalaki tan bibii (8-15)

    • Panangawes a mangipatnag na kasimpitan (9, 10)

2  Kanian manuna ed amin, ipapaseseg ko a saray nanduruman paraan na panagpikasi, salanti, saray masimoon a kerew, pangipikasi ed arum, tan pisasalamat, et gawaen komon nipaakar ed amin a klase na totoo,  tan nipaakar ed saray arari tan amin a walad atagey a posisyon,*+ pian makapantultuloy itayon manbilay a maligen tan mareen a walaay sigpot a debosyon ed Dios tan inkaseet.*+  Saya so maabig tan makapaliket ed pakanengneng na Manangiliktar tayo, say Dios,+  a say linawa to et niliktar so amin a klase na totoo+ tan nawalaan ira na suston kakabatan ed katuaan.  Ta saksakey so Dios,+ tan saksakey so manamegley+ ed Dios tan totoo,+ sakey a too, si Kristo Jesus,+  ya inter toy sarili to bilang kasimbangan a dondon parad amin*+—natasian iya diad dugan panaon.  Pian natasian iyan katuaan,+ aturo ak bilang managpulong tan apostol+—ibabagak so tua, agak mantitila—managbangat ak ed saray nasyon+ nipaakar ed pananisia tan katuaan.  Kanian komon ta diad amin a pasen et mantultuloy a manpikasi iray lalaki, ya itagey day lima ra diad katooran da,+ ya anggapoy pasnok+ tan pandedebati.+  Ontan met, nepeg a say pamarakep na saray bibii ed sarili ra et say matukoy* a panangawes, a mangipatnag na kasimpitan tan limpion kanonotan,* aliwan say nanduruman estilo na panaglapir na buek tan saray balitok odino perlas odino mabmablin kawes,+ 10  noagta diad paraan a manepeg ed saray bibii a mangibabagan mandadayew irad Dios,+ salanti, diad panamegley na maong iran gawa. 11  Komon ta say bii et mareen a manaral tan sigpot a manpasakop.+ 12  Agko abuloyan a say bii et manbangat odino nawalaan na autoridad ed laki, noagta mansiansian mareen.+ 13  Ta si Adan so unonan pinalsa, insan si Eva.+ 14  Ontan met, ag-apalikdo si Adan, noagta say bii so apalikdon maong+ tan sinumlang toy ganggan. 15  Balet, sikatoy nasalimbengan diad pagmaliw ton ina,+ daput no sikatoy* mantultuloy ed pananisia tan panangaro tan inkasanto a walaay limpion kanonotan.*+

Paimanod leksab

Odino “walad pakauley.”
Odino “inkaseryoso.”
Odino “amin a klase na totoo.”
Odino “desente.”
Odino “maong a pakatebek.”
Literal, “sikaray.”
Odino “maong a pakatebek.”