Unonan Timoteo 5:1-25

  • Panon a tratoen so ugaw tan matatken (1, 2)

  • Tulong ed saray balon bibii (3-16)

    • Taryaan na sakey so pamilya to (8)

  • Pagalangan iray mansasagpot a mamatatken (17-25)

    • “Daiset ya alak parad lusok mo” (23)

5  Agmo pansasalitaay ansakit so sakey a masiken.+ Balet mikasi ka ed sikato a singa amam, ed saray mas malangwer a lalaki a singa ra agagim,  ed saray akukulaw a singa ra inam, ed saray mas malangwer a bibii a singa ra agagim, a malinis so motibom.  Ikdan moy konsiderasyon* iray balon bibii a talagan balo.*+  Balet no wala ray anak odino apo na sakey a balon bii, nepeg ya aralen da nin unona so pangipatnag na debosyon ed Dios diad dilin sankaabungan da+ tan ibales da ed saray ateng da tan saray laki tan bai ra so manepeg ed sikara,+ ta makapaliket iya ed Dios.+  Natan, samay balon bii a talagan balo tan anggapoy mansusuporta ed sikato et maniilalo ed Dios+ tan masimoon ya onkekerew tan manpipikasi ed agew tan labi.+  Balet samay mamepenek ed pilalek na laman to et inatey anggano mabilay.  Kanian itultuloy mon iter irayan bilin,* pian anggapoy nabalaw ed sikara.  Ta no walay siopaman ya agto tataryaan iramay walad pudir to, nagkalalo la iramay membro na pamilya to, impulisay to lay pananisia tan alabas ni nen say toon anggapoy pananisia to.+  Ipilam ed listaan so siopaman a balon bii ya ag-onabebad 60 so taon to, a saksakey so akiasawaan to, 10  kabkabat ed maabig iran gawa,+ no inasikaso to ray anak to,+ no maparawes,+ no inurasan toy sali na saray masanto,+ no tinulongan to ray maniirap,+ no intalaga toy sarili to ed amin a maabig a kimey. 11  Balet, agmo ipipila ed listaan iramay mas malangwer a balon bibii, ta sano saray pilalek da ed sekso et onsalet ed relasyon da ed Kristo, labay day miasawa lamet. 12  Tan naukom ira lapud agda tinoor so inmunan imbalikas dan pananisia.* 13  Ontan met, apasalan da lan anggapoy gagawaen da, ya oonla rad kaabungan; on, aliwa labat ya anggapoy gagawaen da, noagta matsismis ira tan mibabali rad bilay na arum a totoo,+ ya itotongtong da ray bengatlan agda nepeg ya itongtong. 14  Kanian labay ko komon a saray mas malangwer a balon bibii et miasawa ra,+ mananak ira,+ tan asikasoen day pamilya ra, pian ag-ira makapanggawa na antokaman a sengegay pambalaw na samay onsusumpa. 15  Diad tua et wala la ray sinmian pian ontumbok ed si Satanas. 16  No say sakey a biin mananisia et wala ray kanayon ton balo, tulongan to ra pian agnabelatan so kongregasyon. Diad ontan et natulongan na kongregasyon iramay talagan balo.*+ 17  Komon ta saray mamatatken a maabig so panangidaulo ra+ et ipasen a makanepegan na doblin galang,+ nagkalalo la iramay mansasagpot ed panagsalita tan panagbangat.+ 18  Ta ibabaga na kasulatan, “Agmo nepeg a balungosan so baka sano maniilik itan,”+ ontan met, “Say komikimey et makanepegan ed upa to.”+ 19  Agmo papanisiaan so akusasyon ed sakey a masiken,* nilikud labat no walay ebidensya na duara odino taloran tasi.+ 20  Ipetek mo+ ed arap na amin a makakanengneng iramay manggagawa na kasalanan,+ pian onkanan pasakbay ed arum.* 21  Igaganggan ta ka diad arap na Dios tan si Kristo Jesus tan saray apilin anghel a tumbok mo irayan bilin ya anggapon balot so papaboran odino lalabien mo.+ 22  Agmo bengatbengat ya itatapew so limam ed anggan siopa;*+ agka met mibibiang ed saray kasalanan na arum; pansiansiam a malinis so sarilim. 23  Agka la oniinum na danum,* noagta inum kay daiset ya alak parad lusok mo tan parad mabetbet a pansasakit mo. 24  Saray kasalanan na arum a totoo et amta na amin, a mansumpal a tampol ed kaukom, balet saray kasalanan na arum et naamtaan ed saginonor.+ 25  Mipadpara, saray maabig a gawa et amta na amin+ tan saraman balet so agnaaamtaan et agmansiansian akaamot.+

Paimanod leksab

Literal, “Igalang mo.”
Odino “balon bibii a peteg a mankaukolan”; salanti, anggapoy mansusuporta ed sikara.
Odino “ganggan.”
Odino “so datin sipan da.”
Odino “balon bibii a peteg a mankaukolan”; salanti, anggapoy mansusuporta ed sikara.
Odino “matatken.”
Literal, “pian ontakot so arum.”
Salanti, agka bengatbengat a manuturo na anggan siopa parad sakey a responsabilidad.
Odino “Aliwan danum labat so inum mo.”