Unonan Timoteo 4:1-16

  • Pasakbay nipaakar ed bangabangat na saray demonyo (1-5)

  • No panon so magmaliw a maong a ministro nen Kristo (6-10)

    • Say panangipasal ed laman tan say debosyon ed Dios (8)

  • Imanom so ibabangat mo (11-16)

4  Anggaman ontan, malinew ya ibabaga na impuyan a salita* a diad kaunoran iran panaon et wala ray onsian ed pananisia, ya imanoen da ray manangibalang ya impuyan a balikas*+ tan bangabangat na saray demonyo,  diad panamegley na pansimpisimpitan na saray totoon mansasalita na katilaan,+ a say konsiensia ra et agmakalikna a singa tinatakan na ampetapetang a balatyang.  Isesebel da so panangasawa+ tan igaganggan da ray totoo a paliisan iray naakan+ a pinalsa na Dios pian kanen+ tan pisalamatan na saray walaan na pananisia+ tan suston kakabatan ed katuaan.  Ta kada pinalsa na Dios et maabig,+ tan anggapoy nepeg ya ipulisay+ no inawat itan tan akisalamatan,  ta apasanto itan ed panamegley na salitay Dios tan diad impangipikasi ed satan.  Diad pangiter mo ed sayan bilin ed saray agagi, magmaliw kan maong a ministro nen Kristo Jesus, a napapabiskeg ed saray salita na pananisia tan maabig a bangat a maapit mon tutumboken.+  Balet agmo dedengelen iray palson istorya a mamapabanday ed Dios,+ a singa saramay ibabaga na akukulaw. Ingen, ipasal moy sarilim, a say gagalam et nipatnag moy debosyon ed Dios.  Ta say panangipasal ed laman* et makagunggona na daiset, balet say debosyon ed Dios et makagunggona ed amin a bengatla, lapud isisipan na satan so bilay natan tan say bilay diad arapen.+  Sayan salita et napanmatalkan tan manepeg a panisiaan. 10  Saya so rason a mansasagpot tan manseseet itayo,+ lapud say paniilaloan tayo et mabilay a Dios, a Manangiliktar+ ed amin a klase na totoo,+ nagkalalo la ed saray matoor. 11  Itultuloy mo irayan iganggan tan ibangat. 12  Anggapo komon so manleglemew ed inkaugaw mo. Imbes, magmaliw kan ehemplo ed saray matoor diad panagsalitam, diad ugalim, diad panangarom, diad pananisiam, diad kalinisan mo. 13  Itultuloy moy manseet ed panagbasa diad publiko,+ ed panamilin,* tan ed panagbangat, anggad isabik ditan. 14  Agmo papaulyanan so regalon niiter ed sika diad panamegley na sakey a propesiya sanen intapew na ulop na mamatatken iray lima ra ed sika.+ 15  Nodnonot* mo irayan bengatla; iyulom iraya, pian nanengneng na amin a totoo so iyaaligwas mo. 16  Imanom a naynay so sarilim tan say ibabangat mo.+ Panseetan mo irayan bengatla, ta diad panggawam ed saya et niliktar moy sarilim tan saramay ondedengel ed sika.+

Paimanod leksab

Literal, “na espiritu.”
Literal, “manangibalang ya espiritu.”
Odino “say panag-ehersisyo.”
Odino “panamaseseg.”
Odino “Dalepdep.”