Unonan Timoteo 3:1-16

  • Kualipikasyon parad saray manangasikaso (1-7)

  • Kualipikasyon parad saray ministeryal a lingkor (8-13)

  • Say sagradon sekreto na debosyon ed Dios (14-16)

3  Napanmatalkan iyan salita: No walay sakey a laki a dadampoten toy magmaliw a manangasikaso,+ maabig a kimey so pipirawaten to.  Say manangasikaso et nepeg sirin ya anggapoy nabalaw ed sikato, saksakey so asawa to, maadia* ed saray kagagawa to, limpioy kanonotan to,*+ mauksoy, maparawes,+ kualipikadon manbangat,+  aliwan buanges,+ aliwan bayolenti,* noagta makatunongan,+ aliwan makolkol,+ aliwan maaro ed kuarta,+  lakin maabig so panangidaulo* to ed dilin sankaabungan to, matulok tan makalakal iray ananak to+  (ta no walay laki ya agto amtan idaulo* so dilin sankaabungan to, panon ton naasikasoy kongregasyon na Dios?),  aliwan balobalo a mananisia,*+ ta ompan magmaliw a mapaatagey tan naawat toy panangukom a singa samay inawat na Diablo.  Niarum ni, nepeg met a maabig so reputasyon to ed saray totoo ed paway,*+ pian agnapabanday* tan agnapatitan na Diablo.  Ontan met, saray ministeryal a lingkor et nepeg a seryoso, aliwan nandumaan so ibabaga ra,* aliwa ran mainum na alak, aliwa ran maagum a manaanap na agmanepeg a nabang,+  matoor ira ed sagradon sekreto na pananisia tekep na malinis a konsiensia.+ 10  Nepeg met a nasali ni ran unona no kasin manepeg ira;* insan naabuloyan iran magmaliw a lingkor, ta anggapoy pakaakusaan da.+ 11  Saray bibii et nepeg met a seryoso, aliwan managpauges,+ maadia* ed saray kagagawa ra, matoor ed amin a bengatla.+ 12  Saray ministeryal a lingkor et nepeg a saksakey so asawa ra, maabig so panangidaulo ra ed ananak da tan ed dilin sankaabungan da. 13  Ta saray lalakin maabig so panaglingkor da et maabig so reputasyon da tan bulobulos iran makapansalita nipaakar ed pananisia ed si Kristo Jesus. 14  Insulat ko iraya ed sika, anggano iilaloan ko a magano ak lan onla ed sika, 15  pian no bilang nabayagan ak, amtam no panon so ikiwas mo ed sankaabungan na Dios,+ say kongregasyon na mabilay a Dios, a saya so lusek tan seklang na katuaan. 16  On, say sagradon sekreto na sayan debosyon ed Dios et importantin maong: ‘Sikatoy niparungtal ed laman,+ niyabawag a matunong diad espiritu,+ nampanengneng ed saray anghel,+ nipulong ed saray nasyon,+ anisiaan diad mundo,+ maglorian inawat ed tawen.’

Paimanod leksab

Odino “balanse.”
Odino “walaan na maong a pakatebek.”
Odino “managkabil.”
Odino “pangaasikaso.”
Odino “asikasoen.”
Literal, “balon akomberti.”
Odino “saramay agkabiangan na Kristianon kongregasyon.”
Odino “agniiyan ed kababaingan.”
Odino “napanmatalkan so ibabaga ra.”
Odino “no kasin onkualipika ira.”
Odino “balanse.”