Unonan Timoteo 1:1-20

  • Maabig iran balikas (1, 2)

  • Pasakbay sumpad palson managbangat (3-11)

  • Maaron kaabigan ya impatnag ed si Pablo (12-16)

  • Say andi-anggaan ya Ari (17)

  • ‘Mantultuloy ka ed maabig a pilalaban’ (18-20)

1  Siak, si Pablo, ya apostol nen Kristo Jesus diad ganggan na Dios a Manangiliktar tayo tan si Kristo Jesus, ya ilalo tayo,+  et nansulat ak ed sika, Timoteo,*+ a peteg ya anak ko+ ed pananisia: Nawalaan ka komon na agnaparaan a kaabigan, panangasi, tan kareenan a manlalapu ed Dios ya Ama tan ed si Kristo Jesus a Katawan tayo.  No panon a pinaseseg ta kan mansiansia ed Efeso sanen onla ak la ed Macedonia, ontan met so ipapaseseg kod sika natan, pian iganggan mo so arum ya ag-ira mangibabangat na duman doktrina,  tan agda iimanoen iray palson istorya+ tan saray kapolian. Anggapoy kakanaan na sarayan bengatla,+ noagta mamalesa labat na saray espikulasyon, tan ag-iratan kabiangan ed saray bengatlan iiter na Dios a mamabiskeg na pananisia.  On, say gagala na sayan bilin* et pian sikatayoy mangaro+ manlapud dalisay a puso tan malinis a konsiensia tan pananisia+ ya anggapoy pansimpisimpitan.  Sarayan bengatla et impulisay na arum tan akibiang ira ed andi-kabaliksan a pantotongtong.+  Labay day magmaliw a managbangat+ na ganggan, balet agda natatalosan iray ibabaga ra odino saray ipapasoot da.  Natan amta tayo a say Ganggan et maabig no dugay pangiyaaplika ed satan,  a bibidbiren tayon say ganggan et ginawa, aliwan parad matunong a too, noagta parad saramay mananumlang na ganggan+ tan rebelyoso, mauges tan makasalanan, agmatoor* tan andiay respeto ed bengatlan masanto, managpatey na kaamaan tan kainaan tan arum a totoo, 10  saramay manggagaway seksual ya imoralidad,* saray lalakin manggagaway homoseksualidad,* manag-alay too, matitila, agmatua ed sinambaan to, tan antokaman ni ran bengatla a sumlang ed maabig* a bangat+ 11  unong ed maglorian maong a balita na maliket a Dios a nimatalek ed siak.+ 12  Misasalamat ak ed si Kristo Jesus a Katawan tayo, ya angiter ed siak na pakayari, lapud impasen to ak a matoor diad impangiter tod siak na sakey a ministeryo,+ 13  anggano nensaman et sakey ak a managmudmora ed Dios tan managpairap* tan agmangikabkabilangan.+ Balet, kinasian ak lapud anggapo ni kakabatan ko tan pananisiak nen ginawak iman. 14  Balet lalon dinmaak so agnaparaan a kaabigan na Katawan tayo tan say pananisia ontan met so panangaron ipapatnag nen Kristo Jesus. 15  Sayan salita et napanmatalkan tan manepeg a panisiaan: si Kristo Jesus et linma ed mundo pian iliktar iray makasalanan.+ Siak so sankamanunaan ed sikara.+ 16  Anggaman ontan, kinasian ak pian diad panamegley ko a sankamanunaan a makasalanan et nipanengneng nen Kristo Jesus so inkaanos to, a ginawa to ak ya alimbawa ed saramay mangipatnag na pananisia ed sikato parad bilay ya andi-anggaan.+ 17  Natan say andi-anggaan ya Ari,+ ya agbalot ompatey,+ agnanengneng,+ tan alenleneg a Dios,+ so nigalang tan nigloria komon ya anggad angga. Amen. 18  Ana’kon Timoteo, imatalek ko ed sika iyan bilin* unong ed saray propesiya a nipaakar ed sika, pian diad panamegley na saraya et makapantultuloy ka ed maabig a pilalaban,+ 19  tan napansiansiam so pananisiam tan malinis a konsiensia,+ ya impulisay na arum kanian say pananisia ra et aderal a singa barkon agaygay. 20  Kaibad saraya si Himeneo+ tan Alejandro, tan inyawat ko ra ed si Satanas+ pian diad panamegley na disiplina et nabangatan ira ya agmanmudmora ed Dios.

Paimanod leksab

Kabaliksan toy “Sakey a Mamapagalang ed Dios.”
Odino “ganggan.”
Odino “andiay matoor a panangaro.”
Nengnengen so Glosaryo, “Seksual ya imoralidad.”
Odino “lalakin misesekso ed lalaki.” Literal, “lalakin miaakdol ed lalaki.”
Odino “makagunggona.”
Odino “managpasegsegang.”
Odino “ganggan.”