Unong ed si Lucas 22:1-71

 • Implano na saray saserdote so pamatey ed si Jesus (1-6)

 • Preparasyon parad unor a Paskua (7-13)

 • Impangigapo ed Pangdem na Katawan (14-20)

 • “Karungok ed sayan lamisaan imay mantraidor ed siak” (21-23)

 • Ampetang a sangsangan no siopay manunaan (24-27)

 • Sipanan nen Jesus parad sakey a panarian (28-30)

 • Nipasakbay so pangiburi nen Pedro (31-34)

 • Kaukolan ya akaparaan; say duaran espada (35-38)

 • Pikakasi nen Jesus ed Palandey na Saray Olibo (39-46)

 • Inerel si Jesus (47-53)

 • Imburi nen Pedro si Jesus (54-62)

 • Inelek-elekan day Jesus (63-65)

 • Bista ed arapan na Sanhedrin (66-71)

22  Natan et asingger lay Piesta na Andi-lebaduran Tinapay, say tatawagen a Paskua.+  Tan mannononot iray manunan saserdote tan saray eskriba na epektibon paraan no panoy pamatey dad sikato,+ ta natatakot irad totoo.+  Insan linmoob si Satanas ed puso nen Judas, samay tatawagen ya Iscariote, a kabiangan ed Labindua,+  tan sikatoy linma tan akitongtong ed saray manunan saserdote tan saray kapitan ed templo no panon ton iyawat ed sikara si Jesus.+  Aliketan irad saya tan nampapaknaan da ya ikdan na pilak a kuarta.+  Kanian sikatoy inmabobon tan nananap na pankanawnawa pian traidoren si Jesus no anggapoy dakel a totoo.  Sinmabi natan so agew na Andi-lebaduran Tinapay, a diad satan et nepeg ya iyapay so bagat parad Paskua;+  kanian imbaki nen Jesus si Pedro tan Juan, ya inkuan to: “La kayo tan iparaan yoy pangdeman tayod Paskua.”+  Inkuan dad sikato: “Iner so labay mon pangiparaanan mi?” 10  Inkuan tod sikara: “Sano onloob kayod syudad, abeten kayo na sakey a lakin sankasakbat toy sambuyog a danum. Tumbok yod abung a looban to.+ 11  Tan ibaga yod akan-abung, ‘Papaibaga na Managbangat: “Iner so kuarto parad saray sangkaili a nayarin panganan koy Paskua a kaibak iray disipulok?”’ 12  Tan ipanengneng ed sikayo na laki so baleg a kuarto ed tagey a wala la ray kagawaan. Ditan kayo mangiparaan.” 13  Kanian linma ra tan aromog day imbaga tod sikara, tan namparaan ira parad Paskua. 14  Kanian sanen asabi lay oras, sikatoy dinmungo ed lamisaan a kaiba iray apostol.+ 15  Tan inkuan tod sikara: “Nampirpirawatan kon nakaiba ta kayon mangan ed sayan Paskua antis na panirap ko; 16  ta ibagak ed sikayo, agak mangan lamet ed saya anggad nasumpal iya diad Panarian na Dios.” 17  Tan kapangawat tod kopa, sikatoy akisalamat tan inkuan to: “Ala yo iya tan ipasa yod balang sakey ed sikayo, 18  ta ibagak ed sikayo, manlapud natan et agak oninum lamet ed sayan alak anggad isabi na Panarian na Dios.” 19  Ontan met, sikatoy angala na tinapay,+ akisalamat, pinisag to, insan inter tod sikara, ya inkuan to: “Saya et mankabaliksay laman ko+ a nepeg ya iter parad sikayo.+ Itultuloy yon gawaen iya bilang pannodnonot ed siak.”+ 20  Ontan met so ginawa tod kopa, kayari na pangdem da, ya inkuan to: “Sayan kopa et mankabaliksay balon sipanan+ a pinaletan na dalak,+ a nepeg ya iyibung nisengeg ed sikayo.+ 21  “Balet karungok ed sayan lamisaan imay mantraidor ed siak.+ 22  Ta say Anak na too et ontaynan la unong ed samay nipasakbay,+ ingen ta pakaskasi la itan a too a mantraidor ed Anak na too!”+ 23  Kanian nantetepetan ira no siopad sikara so manggawa ed saya.+ 24  Balet nansasangsangan ira met no siopad sikara so manunaan.+ 25  Ingen inkuan tod sikara: “Saray arari na saray nasyon et pakakatawan ed totoo ra, tan saramay walaan na pakauley ed saray totoo et tatawagen a saray Manamalangkap.*+ 26  Balet aliwa kayo komon ya ontan.+ Samay sankamanunaan ed sikayo et magmaliw komon a sankayugtanan,+ tan samay mangidadaulo et magmaliw a managserbi. 27  Ta siopay mas manunaan, samay mamangan* odino samay manseserbi? Agta samay mamangan?* Balet siak so manseserbi ed sikayo.+ 28  “Ingen, sikayo ray nansiansiad siak+ diad saray subsubok ed siak;+ 29  tan misipanan ak ed sikayo parad sakey a panarian,+ no panon a say Amak et akisipanan ed siak, 30  pian nayarian yoy mangan tan oninum ed lamisaan ko diad Panarian ko,+ tan makayurong kayod saray trono+ pian mangukom ed 12 tribu na Israel.+ 31  “Simon, Simon, imbaga nen Satanas a labay to kayon yakayaken ya amin a singa trigo.+ 32  Balet impikasi ta ka lan masimsimoon ta pian ag-onkapuy so pananisiam;+ tan sano akapawil ka la, pabiskeg mo iray agagim.”+ 33  Insan inkuan nen Pedro ed sikato: “Katawan, akaparaan ak a napriso tan ompatey a kaibam.”+ 34  Balet inkuan to: “Pedro, ibagak ed sika, antis ya onkukaok so sakey a lalong ed sayan agew, mamitlom ya ibagan agmo ak kabat.”+ 35  Inkuan to met ed sikara: “Nen imbaki ta kayon andian na supot na kuarta tan pananginay naakan tan saray sandalyas,+ agta anggapoy kinmulang ed sikayo?” Inkuan da: “Anggapo!” 36  Insan inkuan tod sikara: “Balet natan, samay walaan na supot na kuarta et awiten to itan, pati say pananginay naakan, tan samay andian na espada et ilako toy ilalatop ton kawes tan mangaliw na espada. 37  Ibagak ed sikayo, no antoy nisulat et nepeg a nagawad siak, salanti, ‘Sikatoy impasen a sakey ed saray makasalanan.’+ Ta nasusumpal la iya nipaakar ed siak.”+ 38  Insan inkuan da: “Katawan, niay duaran espada.” Inkuan tod sikara: “Magenap la itan.” 39  Sikatoy tinmaynan, tan linmad Palandey na Saray Olibo unong a niyugali to la, tan tinmumbok met ed sikato iray disipulo.+ 40  Kasabi rad man, inkuan tod sikara: “Manpikasi kayon naynay pian agkayo napelag ed tukso.”+ 41  Tan sikatoy inmarawi ed sikara na kaarawi na intupak a bato, tan tinmalimukor insan nampikasi, 42  ya inkuan to: “Ama, no labay mo, ekal mod siak iyan kopa. Balet aliwan say linawak so nagawa, noag say linawam.”+ 43  Insan walay anghel a nanlapud tawen a nampanengneng tan amabiskeg ed sikato.+ 44  Balet lapud nagogonigon a maong, sikatoy nantultuloy a nampikasin masimsimoon;+ tan say linget to et nagmaliw a singa dala a mantedter ed dalin. 45  Kayari ton nampikasi et nila to iray disipulo tan asabian to ran akateglep lapud kinmapuy la rad paneermen da.+ 46  Inkuan tod sikara: “Akin et nanaugip kayo? Bangon kayo tan mantultuloy kayon manpikasi pian agkayo napelag ed tukso.”+ 47  Legan a sikatoy mansasalita ni, sinmabi so dakel a totoo, tan idadaulo ira na samay tatawagen a Judas, a sakey ed Labindua, tan inasinggeran toy Jesus tan inangoban to.+ 48  Balet inkuan nen Jesus ed sikato: “Judas, kasin inangoban moy Anak na too pian traidoren mo?” 49  Nen alikas na saramay kaiba to a walay nagawa, inkuan da: “Katawan, usaren mi la ray espada mi?” 50  Sakey ed sikara so anigbat ed aripen na atagey a saserdote tan atapyas so kawanan a layag to.+ 51  Balet inmebat si Jesus: “Duga la!” Tan diniwit toy layag na aripen tan pinaabig to. 52  Insan inkuan nen Jesus ed saray manunan saserdote tan saray kapitan na templo tan mamatatken a linma diman pian mangerel ed sikato: “Kasin linma kayo dia pian erelen yo ak a singa sakey a matakew, a wala ni ray awit yon espada tan pekpek?+ 53  Nen inagew-agew yo ak a kaiba diad templo,+ agyo ak inerel.+ Balet natan lay oras yo tan say pakauley na kabilungetan.”+ 54  Insan sikatoy inerel da tan inawit da+ tan inloob dad abung na atagey a saserdote; balet manumtumbok si Pedro ed bandad arawi.+ 55  Nen namparlang ira na apoy diad pegley na sular tan yinmurong iran nantitipon, kaiba ray Pedro ya akayurong.+ 56  Balet walay sakey a lingkor a bii ya akanengneng ed sikato a mandadangdang, tan ninengneng ton maong tan inkuan to: “Kaiba to met iyan too.” 57  Balet imburi to itan nen Pedro, ya inkuan to: “Agko kabat itan a too.” 58  Nagugunoyan et inkuan na sananey nin akanengneng ed sikato: “Sakey ka met ed sikara.” Balet inkuan nen Pedro: “Andi pa, agko ra kaiba.”+ 59  Tan kayari sakey oras et walay sakey nin laki a mapilpilit ya angikuan: “Seguradon kaiba to met iyan too, ta diad tua et sikatoy taga Galilea!” 60  Balet inkuan nen Pedro: “Agko amta tay ibabagam.” Nen sikatoy mansasalita ni et biglan kinmukaok so sakey a lalong. 61  Diad saman et linmingaw so Katawan tan ninengneng toy Pedro, tan anonotan nen Pedro imay imbaga na Katawan ed sikato: “Antis ya onkukaok so sakey a lalong ed sayan agew, iburim ak a mamitlo.”+ 62  Tan sikatoy pinmaway tan inmaki-akis. 63  Natan, si Jesus et inelek-elekan+ tan pinoponiti+ na saray lalakin manbabantay ed sikato; 64  tan kayari ran sinakbongay lupa to, sikatoy tinepetan da: “Manpropesiya ka natan! Siopay amoniti ed sika?” 65  Tan dakel ni so mauges ya imbabaga rad sikato. 66  Tan sanen kabuasan la, nandaragup so ulop na mamatatken, saray manunan saserdote tan saray eskriba,+ tan sikatoy inyarap dad Sanhedrin tan inkuan da: 67  “Ibagam ed sikami no sika so Kristo.”+ Balet inkuan tod sikara: “Anggano ibagak ed sikayo, agyo lanlamang panisiaan. 68  Sakey ni, no tepetan ta kayo, agkayo lanlamang onebat. 69  Balet manlapud natan, say Anak na too+ et onyurong diad kawanan a pakapanyari na Dios.”+ 70  Diad saya et inkuan dan amin: “Sika sirin so Anak na Dios?” Inkuan tod sikara: “Sikayon mismo so mangibabaga a siak so Anak na Dios.” 71  Inkuan da: “Kaukolan tayo ni kasi arum a testigo? Ta nadngel tayo lan mismo ed sikato.”+

Paimanod leksab

Sayan espisyal a ngaran et mapagalang a pananawag ed saray totoon manggagaway maabig ed arum, a singa say pangiter na kuarta.
Odino “akapapeg ed lamisaan.”
Odino “akapapeg ed lamisaan.”