Unong ed si Lucas 9:1-62

 • Naikdan so Labindua na instruksion parad ministeryo (1-6)

 • Aguloy nonot nen Herodes lapud si Jesus (7-9)

 • Pinakan nen Jesus so 5,000 (10-17)

 • Imbaga nen Pedro no siopa so Kristo (18-20)

 • Nipasakbay so ipatey nen Jesus (21, 22)

 • Tuan disipulo (23-27)

 • Anguman so itsura nen Jesus (28-36)

 • Apaabig so ugaw ya aselepay demonyo (37-43a)

 • Nipasakbay lamet so ipatey nen Jesus (43b-45)

 • Nansangsangan na saray disipulo no siopay manunaan (46-48)

 • Siopaman ya ag-onsusumpa ed sikatayo et walad dapag tayo (49, 50)

 • Ag-inawat si Jesus ed sakey a baryo na saray Samaritano (51-56)

 • No panon so itumbok ed si Jesus (57-62)

9  Insan tinipon to so Labindua tan inikdan to ray pakayari tan pakauley a mamapaway ed amin a demonyo+ tan manambal na sakisakit.+  Tan imbaki to ran mangipulong ed Panarian na Dios tan mamaabig,  tan inkuan tod sikara: “Agkayo mangaawit na antokaman diad pambiahe yo, anggan baston odino supot parad kakanen odino tinapay odino kuarta;* anggan duaran kawes.*+  Balet inerman so looban yon ayaman, mansiansia kayo ditan anggad itaynan yo.+  Tan inerman a syudad ya agkayo awaten na totoo, sano ompaway kayo lad satan et ipagpag yoy dabok na saray sali yo* pian onkanan pantasi ed sikara.”+  Insan ginapoan dan niliber so interon teritorya, a linma rad saray baryo, ya inyaabawag da so maong a balita tan nantatambal irad amin a pasen.+  Natan et nadngelan nen Herodes* a manuley na distrito* so amin a nagagawa, tan agulo so nonot to lapud wala ray mangibabagan apaoli si Juan manlapud inaatey,+  balet unong ed arum et nampanengneng si Elias, tan unong ed arum ni et inmoli so sakey ed saray propeta nensaman.+  Inkuan nen Herodes: “Impaputot ko lay ulo nen Juan.+ Siopa sirin iyay nababalitaan ko?” Kanian sikatoy labay ton nanengneng.+ 10  Nen akapawil la iray apostol, insalaysay dad si Jesus no anto iray agawaan da.+ Diad saman et intagar to ra tan linma rad sakey a syudad a tatawagen a Betsaida, pian makapanbukbukor ira.+ 11  Balet nen naamtaan itan na saray totoo, sikatoy tinumbok da. Tan maliket to ran inawat tan sinalita tod sikara so nipaakar ed Panarian na Dios, tan pinaabig to iramay nakaukolan a tambalen.+ 12  Insan sanen mansirunget la, dinmagod sikato so Labindua tan inkuan da: “Pasempet mo la ray totoo, pian makaonla rad saray baryo tan kaumaan ed kaliberliber tan makaromog iray pampundoan tan naakan da, lapud wadia itayo ed nisulinek a pasen.”+ 13  Balet inkuan tod sikara: “Ikdan yo ray naakan.”+ Inkuan da: “Say wala labat ed sikatayo et limaran tinapay tan duaran sira, nilikud no onla kamin mismo a mangaliw na naakan parad sarayan amin a totoo.” 14  Diad tua et walay ngalngali 5,000 lalaki. Balet inkuan tod saray disipulo to: “Payurong yo ra, pankokompog yo ra a tunggal 50.” 15  Tan ginawa ra itan tan pinayurong da iran amin. 16  Inala to natan so limaran tinapay tan duaran sira, sikatoy tinmangay ed tawen tan impabendisyonan to iratan. Insan pinisagpisag to tan inter tod saray disipulo pian ibunog dad totoo. 17  Kanian angan iran amin tan naksel ira, tan 12 buksot so atipon dan kera ya apisagpisag a tinapay.+ 18  Diad saginonor, nen sikatoy manpipikasin bukor, linmad sikato iray disipulo to, tan tinepetan to ra, ya inkuan to: “Siopa ak, unong ed ibabaga na totoo?”+ 19  Inmebat ira: “Si Juan Bautista,* balet ibabagay arum, si Elias, tan kuan na arum et inmoli so sakey ed saray propeta nensaman.”+ 20  Insan inkuan tod sikara: “Balet parad sikayo, siopa ak?” Inmebat si Pedro: “Say Kristo na Dios.”+ 21  Diad ontan et kinatongtong to ran maong, a binilin to ran agda ibabaga iya ed anggan siopa,+ 22  balet inkuan to: “Say Anak na too et pairapen a maong tan ipulisay na saray mamatatken tan saray manunan saserdote tan saray eskriba tan sikatoy pateyen da,+ tan paolien ed komatlon agew.”+ 23  Insan imbaga tod sikaran amin: “Siopaman a labay toy ontumbok ed siak, iburi toy inkasikato+ tan inagew-agew ton sakbaten so panamairapan a poste* to tan mantultuloy ya ontumbok ed siak.+ 24  Ta siopaman a malabay a mangisalba ed bilay* to et nabalang to, balet siopaman a makabalang ed bilay* to lapud siak et nisalba to.+ 25  On, antoy nagunggona na sakey a too no nakayarian toy interon mundo balet ta nabalang to odino naderal toy bilay to?+ 26  Ta siopaman a mangibaing ed siak tan ed saray salitak, sikatoy ibaing na Anak na too no onsabi ed gloria to tan ed gloria na Ama tan ed gloria na saray masanton anghel.+ 27  Balet ibagak so tua ed sikayo, wala ray manalalagey dia ya agdan balot natawayan so ipapatey anggad agda ni nanengneng so Panarian na Dios.”+ 28  Diad tua, nen ngalngali la waloy agew kayari ton imbaga iraya, intagar toy Pedro, Juan, tan Santiago tan tinmatdang irad palandey pian manpikasi.+ 29  Tan sanen sikatoy manpipikasi, nauman so itsura na lupa to, tan say kawes to et nagmaliw a masmasnag ya amputi. 30  Tan mitotongtong ed sikato so duaran laki: si Moises tan si Elias. 31  Walaan iraya na gloria tan sinalita ray nipaakar ed itaynan to a nepeg a nasumpal diad Jerusalem.+ 32  Natan et akateglep lay Pedro tan saramay kaiba to, balet sanen abangon la ra, anengneng da so gloria nen Jesus+ tan say duaran laki ya akaalagey ed abay to. 33  Tan sanen ontataynan la iramay lalaki, inkuan nen Pedro ed si Jesus: “Managbangat, maabig no dia ti la, kanian abuloyan mo kamin mangipaalagey na taloran tolda, sakey parad sika, sakey parad si Moises, tan sakey parad si Elias.” Agto la amta so ibabaga to. 34  Balet leleg ton ibabaga iraya, walay sakey a lurem a tinmarong ed sikara. Ataktakot ira sanen nasasakbongan la ra na lurem. 35  Insan nadngel so sakey a boses+ manlapud lurem, ya inkuan to: “Saya so Ana’ko, say pinilik.+ Dengel kayod sikato.”+ 36  Legan dan narerengel so boses, anengneng dan bukbukor la nen Jesus. Balet agla ra inmesel tan agda imbagad anggan siopa ed saman a panaon so antokaman ya anengneng da.+ 37  Diad tinmumbok ya agew, sanen akalasur la rad palandey, sikatoy inabet na dakel a totoo.+ 38  Tan walay toon inmeyag ed kawalaan na saray totoo, ya inkuan to: “Managbangat, ipangasim pan nengnengen so ana’ko, ta sikatoy alenleneg ya ana’ko.+ 39  Sikatoy kokontrolen na sakey ya espiritu, tan biglan maneyag-eyag, tan pankaykayerkeren to a manburaburay sangi to, tan ompapaway labat ed sikato sano asugat-sugatan to la. 40  Akikasi ak ed saray disipulom a papawayen da itan, balet agda ayarian.” 41  Inmebat si Jesus: “O sikayo ran andiay pananisia tan mauges a henerasyon,+ anggad kapigan ni so pilimog kod sikayo tan pananos kod sikayo? Iyakar mo dia so anak mo.”+ 42  Balet anggan sanen onaasingger ni labat so ugaw, sikatoy intumba na demonyo diad dalin tan pinankaykayerker to. Balet binano nen Jesus so demonyo* tan pinaabig toy ugaw tan inyawat tod ama to. 43  Tan mankelkelaw iran amin ed mabisbiskeg a pakapanyari na Dios. Legan a mankelkelaw ira ed amin a ginawgawa to, inkuan tod saray disipulo to: 44  “Dengel kayon maong tan tandaan yo iraya, ta say Anak na too et iyawat ed lima na totoo.”+ 45  Balet agda natatalosan so ibabaga to. Diad tua et niyamot itan ed sikara pian agda natebek, tan antakot iran mantepet ed sikato nipaakar ed sayan imbaga to. 46  Insan nansasangsangan da no siopa so sankamanunaan ed sikara.+ 47  Lapud amta nen Jesus so walad puso ra, tinawag toy sakey a melag ya ugaw tan pinaalagey tod abay to, 48  tan inkuan tod sikara: “Siopaman a mangawat ed sayan melag ya ugaw diad ngaran ko et mangaawat met ed siak, tan siopaman a mangawat ed siak et mangaawat met ed samay angibaki ed siak.+ Ta say mapaabeba ed sikayon amin, sikato so manunaan.”+ 49  Inkuan nen Juan: “Managbangat, walay anengneng min mamapapaway na saray demonyo diad panguusar toy ngaran mo balet binano mi, ta agtayo kaiba.”+ 50  Balet imbaga nen Jesus ed sikato: “Agyo babanoen, ta siopaman ya ag-onsusumpa ed sikayo et walad dapag yo.” 51  Legan a manasingger la* so panaon na iyakar nen Jesus ed tawen,+ sikatoy desidido lan onlad Jerusalem. 52  Kanian imbaki to lan unona iray mensahero. Tan sikaray linma tan linmoob ed sakey a baryo na saray Samaritano, pian manparaan parad sikato. 53  Balet sikatoy agda inawat diman,+ ta determinado* ya onlad Jerusalem. 54  Nen anengneng iya na saray disipulo ton si Santiago tan Juan,+ inkuan da: “Katawan, labay mon papelagen mid sikara so apoy manlapud tawen pian naupot ira?”+ 55  Balet nilingaw tan binano to ra. 56  Kanian diad sananey lan baryo so nila ra. 57  Natan sanen wala rad dalan, walay angibagad sikato: “Ontumbok ak ed sika anggan iner so laen mo.” 58  Balet inkuan nen Jesus ed sikato: “Saray kuyangen et walay panaayaman da, tan saray manok et walay ubong da, balet say Anak na too et anggapoy anggan napangidanganan toy ulo to.”+ 59  Insan inkuan tod sananey: “Magmaliw kan patumbok ko.” Inkuan na sayan laki: “Katawan, abuloyan mo ak nin onlan mangiponpon ed amak.”+ 60  Balet inkuan tod sikato: “Paulyan mo ray inatey+ a mangiponpon ed saray inatey da, balet la ka tan iyabawag mo so Panarian na Dios ed amin a pasen.”+ 61  Tan inkuan met na sananey: “Ontumbok ak ed sika, Katawan, balet abuloyan mo ak nin manpatanir ed sankaabungan ko.” 62  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Say toon ombemben ed lukoy tan lingawen to iray walad beneg+ et agmakanepegan ed Panarian na Dios.”+

Paimanod leksab

Odino “sakey nin kawes.”
Literal, “pilak.”
Say pangipagpag na sakey ed dabok na sali to et mangipatnag ya anggapo lay eebatan to.
Salanti, Herodes Antipas. Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “a tetrarka.” Sakey a prinsipe ed teritoryan nasasakopan na emperador na Roma.
Odino “Juan a Managbautismo.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “marutak ya espiritu.”
Literal, “nakokompleto la.”
Literal, “akaarap so lupa to.”