Unong ed si Lucas 8:1-56

  • Akiulop ed si Jesus iray bibii (1-3)

  • Ilustrasyon nipaakar ed tomatanem (16-18)

  • No akin ya angusar na saray ilustrasyon si Jesus (9, 10)

  • Nipaliwawa so ilustrasyon nipaakar ed tomatanem (11-15)

  • Agnepeg a sakoban so lamparaan (16-18)

  • Ina tan agagi nen Jesus (19-21)

  • Pinareen nen Jesus so bagyo (22-25)

  • Ingganggan nen Jesus iray demonyo ya onloob ed saray baboy (26-39)

  • Anak nen Jairo; diniwit na bii so saloy na kawes nen Jesus (40-56)

8  Ag-abayag et sikatoy linmad saray syudad tan ed saray baryo, ya impupulong tan inyaabawag to so maong a balita na Panarian na Dios.+ Tan kaiba to so Labindua,  tan pigaran bibii a nibulos lad saray mauges ya espiritu tan inmabig lad saray sakit da: si Maria a tinawag a Magdalena, a pinmaway ed sikato so pitoran demonyo;  si Juana+ ya asawa nen Cuza a manangasikaso ed sankaabungan nen Herodes; si Susana; tan dakel ni ran bibii, a manlilingkor ed sikara diad panguusar day kayamanan da.+  Natan, sanen dakdakel so akitipon ed saramay dati lan ontutumbok ed sikato ed saray syudad, imbaga to iyan ilustrasyon:+  “Walay sakey a tomatanem a linman mangisibwag na bini to. Legan ton mansisibwag, arum ed saratan et naplag ed gilig na dalan tan agatin-gatinan tan tinoktok na saray manok.+  Say arum et naplag ed mabaton pasen, tan sanen tinmubo la, nalnes iratan lapud anggapoy danum a nasepsep da.+  Say arum et naplag ed kasabitan, tan sinakbongan ira na saray sabit a kabansag dan tinmubo.+  Balet say arum et naplag ed maong a dalin, tan sanen tinmubo la iratan, nambunga ray 100.”+ Legan ton ibabaga iraya et inkasil toy boses to, ya inkuan to: “Siopaman a walaay layag et ondengel komon.”+  Balet sikatoy tinepetan na saray disipulo to no antoy kabaliksan na sayan ilustrasyon.+ 10  Inkuan to: “Niiter ed sikayo so pakatalos ed saray sagradon sekreto na Panarian na Dios, balet diad arum et panamegley na saray ilustrasyon,+ pian anggano onnenengneng ira et agda met lanlamang nanengneng, tan anggano ondedengel ira et agda met lanlamang natatalosan.+ 11  Oniay kabaliksan na ilustrasyon: Say bini et say salita na Dios.+ 12  Saramay walad gilig na dalan et saray akadngel, insan sinmabi so Diablo tan inekal tod puso ra so salita pian ag-ira manisia tan agnilaban.+ 13  Saramay walad kabatoan et saray maliket ya angawat na salita nen nadngel da itan, balet ag-ira linmamot. Anisia ran agano, balet diad panaon na subok et tinmunda ra.+ 14  Nipaakar ed saramay naplag ed kasabitan, sikara imay akadngel, balet lapud saray kapagaan, kayamanan,+ tan likeliket ed sayan bilay,+ asakbongan ira tan agtinmakken so bunga ra.+ 15  Nipaakar ed saramay walad maong a dalin, sikara may walaay maong a puso,+ a kayari ran nadngel so salita et nansiansiad sikara itan, tan nambunga tan nansungdo ra.+ 16  “Anggapoy too a kayari ton selselan so lamparaan et sakoban to itan na sakey a pananginan odino isilong tod dukolan, noagta itapew to ed patoonan, pian saramay onloob et nanengneng da so liwawa.+ 17  Ta anggapoy bengatlan inyamot ya ag-ompatnag, tan anggapoy maalwar a sinakoban ya agbalot naamtaan tan agbalot omparungtal.+ 18  Kanian imano yoy pandedengel yo, ta siopaman a walaan et naikdan ni na dakel,+ balet siopaman ya andian, anggan say iisipen ton walad sikato et alaen.”+ 19  Natan et sikatoy nila nen ina to tan saray agagi to,+ balet ag-ira makaasingger lapud karakel na totoo.+ 20  Kanian walay angibaga ed sikato: “Akaalagey ed paway so inam tan saray agagim ta labay da kan napinengnengan.” 21  Sikatoy inmebat ed sikara: “Say inak tan saray agagik et sarayan onderengel tan manusumpal ed salita na Dios.”+ 22  Aminsan, sikato tan saray disipulo to et linmugan ed sakey a baloto, tan inkuan tod sikara: “Onla tayod biek na dayat.” Kanian binmuat ira.+ 23  Balet legan dan ombabaliw, sikatoy akaugip. Tan binmagyoy maksil diad dayat, tan napapano lay danum so baloto ra tan napepeligro la ra.+ 24  Kanian sikatoy nila ran binangon, ya inkuan da: “Managbangat, Managbangat, ompatey ti la!” Diad saman et sikatoy binmangon tan binano toy dagem tan say angkakabaleg a daluyon, tan kinmepa iratan tan dinmeen.+ 25  Insan inkuan tod sikara: “Kawalaan na pananisia yo?” Balet tinmakot tan mankelaw ira, ya inkuan dad sakey tan sakey: “Siopa kasi iya? Ta anggan say dagem tan danum et igaganggan to, tan ontutulok irad sikato.”+ 26  Tan sinmakbit ira diad rehyon na saray Geraseno,+ a walad biek na Galilea. 27  Kaepas nen Jesus, sikatoy inabet na sakey a lakin taga-syudad ya aselepay demonyo. Tan abayag la iyan agmankakawes, tan manaayam diad kawalaan na saray lubok,* aliwan diad abung.+ 28  Kanengneng tod si Jesus, sikatoy inmeyag tan dinmakmomo ed arapan to, tan inkuan tod maksil a boses: “Antoy pibabalik ed sika, Jesus ya Anak na Sankatagyan a Dios? Panangasim, agmo ak papairapen.”+ 29  (Ta papapawayen la nen Jesus so demonyo* ed sayan too. Aminpiga la itan a sinmelep ed sikato,*+ tan anggano aminpiga lan binalor na gulonggulong iray lima tan sali to tan wala ni bantay to, pupultoten to iratan tan sikatoy iyaakar na demonyo ed nisulinek iran pasen.) 30  Sikatoy tinepetan nen Jesus: “Antoy ngaran mo?” Inkuan to: “Lehyon,”* ta dakdakel a demonyo so sinmelep ed sikato. 31  Tan mikakasi rad sikato ya agto ra papaonlaen ed kaaralman.+ 32  Natan et walay pulok na amayamay a baboy+ a mansasabsab diman ed palandey, kanian akikasi rad sikato ya abuloyan to ran onloob ed saratan. Tan inabuloyan to ra.+ 33  Diad saman et pinmaway ed laki iray demonyo tan linmoob irad saray baboy, tan kibatiktik irad kelas tan tinmataboy irad dayat tan nalnalner ira. 34  Balet nen anengneng na saray managkomponi iyan agawa, batik ira tan imbalita ra diad syudad tan diad kaumaan. 35  Insan linma iray totoo pian nengnengen da so agawa. Linma rad si Jesus tan anengneng da so lakin pinawayan na saray demonyo, ya akakawes la tan limpio lay nonot to, tan akayurong ed salian nen Jesus, tan tinmakot ira. 36  Imbalitad sikara na saramay akanengneng no panon ya apaabig imay lakin sinelepan na demonyo. 37  Insan kinerew na karaklan a tagad rehyon na saray Geraseno a taynanan la ra nen Jesus, lapud natatakot iran maong. Kanian sikatoy linmugan ed baloto tan binmuat la. 38  Ingen samay lakin pinawayan na saray demonyo et mikakasin milad sikato, balet sikatoy pinasempet to la, ya inkuan to:+ 39  “Sempet ka la tan ibalitam no anto ray ginawa na Dios ed sika.” Kanian sikatoy linma, ya inyaabawag tod interon syudad no anto iray ginawa nen Jesus ed sikato. 40  Nen akapawil lay Jesus, sikatoy maliket ya inawat na saray totoo, ta manaalagar iran amin ed sikato.+ 41  Balet sinmabi so sakey a lakin manngaran na Jairo, a sakey a manangasikaso na sinagoga. Tan sikatoy dinmakmomo ed salian nen Jesus tan akikasi ya onla komon ed abung to,+ 42  lapud ngalngali la ompatey so alenleneg ya anak ton bii a mantaon na 12. Nen mamapaarap lay Jesus diman, sikatoy minungkog na totoo. 43  Natan et walay sakey a bii a 12 taon lan manpaparala+ tan agnapaabig na siopaman.+ 44  Sikatoy inmasingger ed benegan tan diniwit toy saloy na kawes nen Jesus,+ tan tinmundan tampol so pampaparala to. 45  Kanian inkuan nen Jesus: “Siopay aniwit ed siak?” Nen anggapoy mamidbir ed satan, inkuan nen Pedro: “Managbangat, mumungkogen tan leletleten ka na saray totoo.”+ 46  Balet inkuan nen Jesus: “Walay aniwit ed siak, ta alikas kon pinmaway ed siak so pakayari.”+ 47  Lapud atebek na samay bii a sikatoy naimano nen Jesus, sikatoy manggiwgiw ya inmasingger tan dinmakmomo ed arapan to tan impatua tod arapan na amin a totoo so rason na impaniwit to tan no panon so inyabig ton tampol. 48  Balet inkuan tod bii: “Ana’ko, pinaabig ka na pananisiam. La ka la, niwala komon ed sikay kareenan.”+ 49  Legan to nin mansasalita, walay sinmabin ibabaki na manangasikaso na sinagoga, ya inkuan to: “Inatey lay anak mo; agmo la aabalaen so Managbangat.”+ 50  Nen nadngel itan nen Jesus, inkuan tod sikato: “Agka natatakot, manisia ka labat, tan sikatoy nabilay.”*+ 51  Kasabi tod abung, anggapoy inabuloyan ton onloob nilikud ed si Pedro, Juan, Santiago, tan say ama tan ina na ugaw. 52  Balet onaakis iray totoo tan tatapoken da iray pagew da lapud ermen dad impatey na ugaw. Kanian inkuan to: “Agkayo la onaakis,+ ta sikatoy ag-inatey noagta nanaugip labat.”+ 53  Lapud saya et inelek-elekan da, ta amta ran inatey lay ugaw. 54  Balet binembenan tod lima so ugaw tan tinawag to: “Ana’ko, bangon ka!”+ 55  Tan pinmawil ed sikato so espiritu* to,+ tan binmangon a tampol,+ tan ingganggan nen Jesus a pakanen da. 56  Ag-apokpokan na saray ateng to so liknaan da, balet binilin to ra ya agda ibabaga ed anggan siopa no antoy agawa.+

Paimanod leksab

Odino “saray pakanodnonotan a lubok.”
Odino “marutak ya espiritu.”
Odino posiblin, “Abayag la itan a mangokontrol ed sikato.”
Say “lehyon” et manunan grupo na Romanon armada nensaman. Ipapabitar dia na sayan salita so dakerakel a bilang.
Literal, “nisalba.”
Odino “puersa na bilay.”