Unong ed si Lucas 21:1-38

 • Duaran sinsilyo na pobrin balo (1-4)

 • TANDA NA SAMAY ONSABI (5-36)

  • Saray guerra, maksil a yegyeg, salot, eras (10, 11)

  • Jerusalem ya apaliberan na saray armada (20)

  • Saray aturon panaon na saray nasyon (24)

  • Isabi na Anak na too (27)

  • Ilustrasyon nipaakar ed kiew ya igos (29-33)

  • Mansiansian aliing (34-36)

 • Nambangat si Jesus diad templo (37, 38)

21  Legan ya onnenengneng si Jesus ed kawalaan na saray pananginan na donasyon, naobserbaan to iray mayayaman a mangipepelag na saray regalo ra.+  Insan anengneng toy sakey a pobrin balo a bii ya angipelag na duaran angkelag a sinsilyo ya abebbebay balor to,*+  tan inkuan to: “Ibagak ed sikayoy tua, mas dakel ni so impelag na sayan pobrin balo a bii nen say impelag dan amin.+  Ta saray regalon impelag da et nanlapud sulok da, balet sikato, anggaman mankakkaukolan,* et impelag toy amin lan pambilay to.”+  Diad saginonor, sanen pantotongtongan na pigara so nipaakar ed templo, ya aparakepan na balibali iran bato tan saray inyapay a bengatla,+  inkuan to: “Nipaakar ed sarayan nanenengneng yo natan, onsabi iray agew sano anggapoy anggan sakey a baton natilak ya akatapew ed sakey a bato ya agnageba.”+  Insan sikatoy tinepetan da: “Managbangat, kapigan iraya nagawa, tan antoy tanda no kapigan so kasampotan na sarayan bengatla?”+  Inkuan to: “Manalwar kayo pian agkayo nibalang,+ ta dakel naani so onsabi a mangusar ed ngaran ko, ya ikuan da, ‘Siak iman,’ tan, ‘Asingger lay aturon panaon.’ Agkayo ontutumbok ed sikara.+  Sakey ni, no makarengel kayo na saray guerra tan saray gulo,* agkayo natatakot. Ta nepeg a nagawa nin unona iraya, balet say anggaan et agni nagawan tampol.”+ 10  Insan imbaga tod sikara: “Manlalaban iray bansa,+ ontan met ed saray panarian.+ 11  Wala ray maksil a yegyeg, tan diad nanduruman pasen et wala ray eras tan salot;+ tan wala ray makapataktakot a nanengneng tan angkakabaleg a tanda manlapud tawen. 12  “Balet antis a nagawa irayan amin, erelen tan pasegsegangen kayo na totoo,+ tan iyakar da kayod saray sinagoga tan prisoan. Iyarap da kayod saray arari tan gobernador lapud ngaran ko.+ 13  Manresulta itan ed pakapantasi yod sikara. 14  Kanian tandaan yo ya agyo la kaukolan ya ipasal no panon so pangidepensa yo,+ 15  ta iter kod sikayo iray salitan ibaga yo tan say karunongan, ya agnayarian a kontraen odino suppiaten na amin ya onsusumpad sikayo.+ 16  Niarum ni, iyawat* kayo na anggan saray atateng yo tan agagi yo tan kakanayon yo tan kakaaro yo, tan ipapatey da so arum ed sikayo,+ 17  tan busolen kayo na amin a totoo lapud ngaran ko.+ 18  Balet agnabalang so anggan sakey a buek na ulo yo.+ 19  Diad pansungdo yo et niliktar yoy bilay yo.*+ 20  “Balet no nanengneng yoy Jerusalem ya apaliberan lay mankakampo iran armada,+ amtaen yo a magano lay pakaderal to.+ 21  Kanian ombatik la komon ed kapalandeyan iramay walad Judea,+ tan ontaynan la iramay walad loob na Jerusalem, tan agla ra onloloob ditan iramay walad kaumaan, 22  lapud saraya so agew a pangiter na hustisya,* ta pian nasumpal so amin a nisulat. 23  Pakaskasi la iramay malukon tan manpapasuso diad saratan ya agew!+ Ta wala naani so baleg a gonigon diad dalin tan sanok ed sayan totoo. 24  Tan ompatey ira ed tarem na espada tan naaripen ira ed amin a nasyon;+ tan say Jerusalem et igatin-gatin na saray nasyon,* anggad nasumpal iray aturon panaon na saray nasyon.*+ 25  “Ontan met, wala naani iray tanda ed agew tan bulan tan bibitewen,+ tan nagulo iray nasyon diad dalin, ya agda amta so pawayan da lapud panungol na madaluyon a dayat. 26  Onkapuy iray totoo lapud takot tan pantatalaran dad saray nagawa diad dalin, lapud nayegyeg iray pakayari na katawenan. 27  Insan nanengneng day Anak na too+ ya onsasabi a walad sakey a lurem a walaay pakapanyari tan baleg a gloria.+ 28  Balet no onggapo lan nagawa irayan bengatla, alagey kayoy maptek tan itangwa yo ray ulo yo, lapud asingger lay kililiktar yo.” 29  Diad saman et insalaysay tod sikara so sakey ya ilustrasyon: “Imano yo so kiew ya igos tan say arum ni ran kiew.+ 30  No onsisimit la iratan, nanengneng yon mismo tan amta yon asingger lay tiagew. 31  Ontan met, no nanenengneng yon nagagawa la irayan bengatla, amtaen yo ya asingger lay Panarian na Dios. 32  Ibagak ed sikayoy tua, nagawa irayan amin antis a naandi iyan henerasyon.+ 33  Say tawen tan dalin et naandi, balet saray salitak et agbalot naandi.+ 34  “Balet manalwar kayo pian agbalot nabelatan so puso yo ed sobran panangan tan alabas a panag-inum+ tan saray kapagaan ed bilay,+ tan bigbiglan onsabid sikayo itan ya agew 35  a singa sakey a patit.+ Ta onsabi itan ed amin a manaayam diad tapew na interon dalin. 36  Kanian mansiansia kayon aliing,+ a manpikasi kayon masimoon ed amin a panaon+ pian makaliktar kayod sarayan amin a nepeg a nagawa, tan makatalindeg kayod arapan na Anak na too.”+ 37  Kanian no agew et sikatoy manbabangat diad templo, balet no labi et sikatoy ompapaway tan manaayam ed palandey a tatawagen a Palandey na Saray Olibo. 38  Tan amin a totoo et mangabkabuasan ya oonlad sikato diad templo pian ondengel ed sikato.

Paimanod leksab

Literal, “duaran lepta.” Nengnengen so Apendise B14.
Odino “mairap so bilay to.”
Odino “saray rebelyon.”
Odino “traidoren.”
Odino “nagamoran yoy kamarerwa yo.”
Odino “agew na panangibales.”
Odino “saray Gentil.”
Odino “saray Gentil.”