Unong ed si Lucas 15:1-32

  • Ilustrasyon nipaakar ed abalang a karnero (1-7)

  • Ilustrasyon nipaakar ed abalang a sinsilyo (8-10)

  • Ilustrasyon nipaakar ed abalang ya anak (11-32)

15  Natan et nantitipon ed arapan to so amin a managsingil na buis tan saray makasalanan pian ondengel ed sikato.+  Tan nguronguro iray Fariseo tan eskriba: “Aawaten na sayan too iray makasalanan tan pidudungoan to ra.”  Insan imbaga tod sikara iyan ilustrasyon, ya inkuan to:  “Siopad sikayo so walaay 100 a karnero, a no abalang so sakey ed saratan et agto taynan ed kalawakan so 99 pian anapen imay abalang anggad naromog to?+  Tan sano aromog to la itan et iyan tod saray takeb to tan manliket.  Tan kasempet to et tawagen to iray kakaaro tan kakaabay to, ya ibaga tod sikara, ‘Miliket kayod siak, ta aromog ko lay karnerok ya abalang.’+  Ibagak ed sikayo, nagkalalon panliketan met ed tawen so sakey a nagbabawin makasalanan+ nen say 99 a matunong ya agla nakaukolan a magbabawi.  “Odino siopan bii a walaan na samploran sinsilyo a drakma,* a no abalang toy sakey ed saratan et agto selselan so lamparaan tan panisan so abung to tan seetan ton anapen anggad naromog to?  Tan sano aromog to la et tawagen to iray kakaaro to* tan kakaabay to, ya ibaga to, ‘Miliket kayod siak ta aromog ko lay sinsilyon drakma* ya abalang ko.’ 10  Ibagak ed sikayo, manliket met iray anghel na Dios lapud sakey a magbabawin makasalanan.”+ 11  Insan inkuan to: “Walay sakey a too a duaray anak ton lalaki. 12  Tan inkuan na yugtan ed ama to, ‘Ama, iter mo lad siak so nabebetangan kod saray kayarian mo.’ Kanian inapag tod sikara so kaykayarian to. 13  Kayari na pigaran agew, tinipon na yugtan ya anak so amin a kayarian to tan linmad arawin bansa, tan diman to dinarak so amin a kayarian to diad mabanbanday* a panagbilay. 14  Nen naupot to lay amin a kayarian to, agaway baleg ya eras ed satan a bansa, tan sikatoy mankakkaukolan. 15  Inasinggeran to ni ingen so sakey a tagad satan a bansa pian magmaliw ya uupaan, kanian sikatoy imbaki tod saray uma to pian mankomponi na saray baboy.+ 16  Tan nampirawatan ton kanen so ipapakan ed saray baboy, balet anggapoy angiter ed sikato na antokaman. 17  “Nen akapannonot a maong, inkuan to, ‘Saray amayamay ya uupaan nen amak et dakdakel so naakan da, balet siak et ompapatey lad eras! 18  Onalis ak la tan onla ak ed kinen amak tan ibagak ed sikato: “Ama, nankasalanan ak ed tawen tan ed sika. 19  Agak la manepeg a natawag ya anak mo. Gawa mo ak lan sakey ed saray uupaan mo.”’ 20  Kanian sikatoy inmalis tan linmad ama to. Legan a wala nid arawi, sikatoy abantag nen ama to tan naabagey to, kanian binatik to tan nilakap to* insan to inangoban. 21  Insan inkuan na anak ed sikato, ‘Ama, nankasalanan ak ed tawen tan ed sika.+ Agak la manepeg a natawag ya anak mo.’ 22  Balet inkuan na ama ed ariripen to, ‘Apura yo! mangipaway kayoy kawes, samay sankarakepan, tan isulong yod sikato, tan singsingan yoy lima to tan sulongan yoy sandalyas iray sali to. 23  Mangala kayo met na pinataban kilaw a baka, pakgeran yo, tan mangan tan manselebra itayo, 24  ta sayan ana’ko et inatey balet binmilay lamet;+ sikatoy abalang tan aromog.’ Tan nanliliket ira. 25  “Natan, say panguloan ya anak to et walad uma, tan sanen onsesempet la tan asingger lad abung, walay nadngel ton togtog tan pansasayaw. 26  Kanian tinawag toy sakey ed saray lingkor tan tinepet to no antoy nagagawa. 27  Inkuan na lingkor, ‘Sinmempet lay agim, tan nampapakger so amam na pinataban kilaw a baka, ta pinmawil ed sikato so agim a walaay kasil na laman.’* 28  Balet sinmanok tan agto labay so onloob. Kanian pinmaway so ama to tan akikasi ed sikato. 29  Imbaga tod ama to, ‘Nampaaripen ak ed sika ed dakerakel lan taon tan naynay kon uunoren so ganggan mo, balet anggan aminsan et agmo ak balot inikdan na kilaw a kanding pian manliket ak a kaiba iray kakaarok. 30  Balet kasabi na sayan anak mo a nandarak* ed kaykayarian mo diad saray paabang a bii, impakgeran mo ni na pinataban kilaw a baka.’ 31  Insan inkuan na ama, ‘Ana’ko, kaiba ta kan naynay, tan amin a kayarian ko et kayarian mo. 32  Balet nepeg a manselebra tan manliket itayo, ta sayan agim et inatey balet binmilay; sikatoy abalang tan aromog.’”

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise B14.
Odino “iray bibiin kakaaro to.”
Nengnengen so Apendise B14.
Odino “magasgastos; iresponsable.”
Literal, “sinmubsob ed beklew to.”
Odino “ag-asakitan.”
Literal, “ya angakmon.”