Unong ed si Lucas 2:1-52

  • Inkiyanak nen Jesus (1-7)

  • Nampanengneng iray anghel ed saray managpastol (8-20)

  • Impansegat tan impanlinis (21-24)

  • Anengneng nen Simeon so Kristo (25-35)

  • Intongtong nen Ana so ugaw (36-38)

  • Impawil ed Nazaret (39, 40)

  • Si Jesus diad templo sanen 12 taon to (41-52)

2  Diad saraman ya agew et ingganggan nen Cesar* Augusto a kaukolan a manparehistro so amin a totoo.*  (Agawa iyan unonan panagparehistro sanen say gobernador na Sirya et si Quirinio.)  Tan linman namparehistro so amin a totoo diad dilin syudad to.  Kanian si Jose+ a walad Galilea, diad syudad na Nazaret, et linma met ed Judea, diad syudad nen David, a tatawagen a Betlehem,+ lapud sikatoy kabiangan na sankaabungan tan pamilya nen David.  Sikatoy linman namparehistro a kaiba nen Maria, a nagmaliw ya asawa to unong ya akisipanan to,+ tan magano lan mananak ed saman.+  Nen wadman ira, asabin siansia so pananak nen Maria.  Tan inyanak toy sakey a laki, say panguloan,+ insan binalkot to na saray abel tan imparukol tod kuwadra,+ lapud anggapoy kuarton napampundoan da.  Diad saman met a lugar, wala ray managpastol a manaayam ed kaumaan tan sanlabin manbabantay na saray pulok da.  Kabekta et inmalagey ed arapan da so anghel nen Jehova,* tan sinminag ed kaliberliber da so gloria nen Jehova,* kanian ataktakot iran maong. 10  Balet inkuan na anghel ed sikara: “Agkayo natatakot, ta linma ak dia pian ipasabi ed sikayo so maong a balita a mangiter na baleg a liket ed amin a totoo. 11  Ta niyanak ed sikayo natan ed syudad nen David+ so sakey a manangiliktar,+ say Kristo a Katawan.+ 12  Tan saya so panandaan yo: Naromog yoy sakey ya ugaw ya abalkot na abel tan akarukol ed kuwadra.” 13  Kabekta et akiulop ed anghel so dakerakel nin anghel,*+ ya indaydayew da so Dios, ya inkuan da: 14  “Nigloria so Dios ed tawen, tan diad dalin et niwalay deen ed saray totoon aabobonan to.” 15  Kanian sanen pinmawil lad tawen iray anghel, inkuan na saray managpastol ed sakey tan sakey: “Onla tayo lan tampol sirin ed Betlehem tan nengnengen tayo iyan agawa ya impakabat ed sikatayo nen Jehova.”* 16  Tan magangganat iran linma tan aromog day Maria tan Jose, tan say ugaw ya akarukol ed kuwadra. 17  Nen anengneng da itan, impakabat day mensahe a nibagad sikara nipaakar ed sayan ugaw. 18  Tan nikelkelawan so amin ya akadngel ed saray imbaga na saray managpastol, 19  balet tinandaan irayan amin nen Maria, tan inisip ton maong so kabaliksan na saraya.+ 20  Insan anempet la iray managpastol, ya inggloria tan indaydayew da so Dios lapud amin a nadngel tan anengneng da, unong a nibagad sikara. 21  Kayari waloy agew, nen asabi lan segaten so ugaw,+ sikatoy nginaranan day Jesus, say ngaran ya imbaga na anghel sakbay a sikatoy nilukon.+ 22  Ontan met, nen asabi lay panaon pian linisan ira unong ed Ganggan nen Moises,+ sikatoy inawit dad Jerusalem pian iparungtal dad si Jehova,* 23  ta unong a nisulat ed Ganggan nen Jehova:* “Amin a panguloan a laki* et nepeg a masanto ed si Jehova.”*+ 24  Tan angiyapay ira na bagat unong ed Ganggan nen Jehova:* “sankaparis a palekpek odino duaran sibong a malapati.”+ 25  Tan walay laki ed Jerusalem a manngaray Simeon, tan sayan laki et matunong tan matakot ed Dios, ya aalagaren toy pakaligliwa na Israel,+ tan walaay masanton espiritu. 26  Niarum ni, impaamta na Dios ed sikato ed panamegley na masanton espiritu a sikatoy agni ompatey anggad agto nanengneng so Kristo ya imbaki nen Jehova.* 27  Tan diad pakayari na espiritu et sikatoy linmoob ed templo, tan sanen say ugaw nin Jesus et inloob ditan na atateng to pian gawaen dad sikato so kakaukolanen na Ganggan,+ 28  ineba to so ugaw tan indayew toy Dios tan inkuan to: 29  “Soberanon Katawan, aabuloyan mo la natan so aripen mo ya ompatey a mareen+ unong ed imbagam, 30  lapud anengneng ko lan mismo so usaren mon mangiliktar+ 31  ya intaryam ed arapan na amin a totoo,+ 32  sakey a liwawa+ a mangekal na sakbong ed saray nasyon+ tan kigloriaan na totoom ya Israel.” 33  Tan say ama tan ina na ugaw et siansia nin mankelaw ed saray nibabaga nipaakar ed sikato. 34  Ontan met, pinagalangan ira nen Simeon, tan inkuan tod si Maria ya ina na ugaw: “Sikatoy pansengegan na pakatumba+ tan ibangon lamet na dakel a totoo ed Israel+ tan sakey a tanda a mudmoraen+ 35  (on, sakey ya andukey ya espada so manuyok ed sika*),+ pian niparungtal iray panagkatunongan na dakel a puso.” 36  Natan et wadman so sakey a propetesa, si Ana ya anak nen Fanuel, ed tribu nen Aser. Akulaw la iyan bii tan kayari na impiasawa to* et pitoy taon labat ya akapiamong ed asawa to, 37  tan sikatoy abalo, a 84 lay edad to. Sikatoy naynay ya oonlad templo tan agew-labin manlilingkor tan manaayunal tan masimoon a manpipikasi. 38  Diad saman a mismon oras et sikatoy inmasingger tan akisalamat ed Dios tan inistorya to so ugaw ed amin na saramay manatalaran ed kiliktar na Jerusalem.+ 39  Kanian sanen agawaan da lay amin a bengatla unong ed Ganggan nen Jehova,*+ pinmawil la rad Galilea diad mismon syudad da a Nazaret.+ 40  Tan say ugaw et nantultuloy a binmaleg tan binmiskeg, a napno na karunongan, tan nansiansiad sikato so panangabobon na Dios.+ 41  Niyugali la na atateng to so tinaon ya iyakar ed Jerusalem parad piesta na Paskua.+ 42  Tan sanen 12 taon to, linma rad piesta a singa dati lan gagawaen da.+ 43  Nen asumpal lay piesta tan pasempet la ra, say ugaw a Jesus et tinmilak ed Jerusalem, tan ag-itan naimano na atateng to. 44  Lapud abaloan dan sikatoy kaiba ed grupon manbiabiahe, akapanakar la ray sanagew insan da labat inanap ed saray kakanayon tan kabkabat da. 45  Balet sanen sikatoy agda aromog, pinmawil ira ed Jerusalem tan sineetan dan inanap. 46  Tan kayari na taloy agew et sikatoy aromog dad templo, ya akayurong ed pegley na saray managbangat, ya ondedengel ed sikara tan tetepetan to ra. 47  Balet amin ya ondedengel ed sikato et mankelkelaw ed pakatalos to tan ed saray ebat to.+ 48  Nen sikatoy anengneng na atateng to, abigla ra tan inkuan ed sikato nen ina to: “Ana’ko, akin ya oniay ginawam ed sikami? Aburido kami lan maong nen amam ed panaanap mid sika.” 49  Balet inkuan tod sikara: “Akin et aanapen yo ak? Agyo ta amta a nepeg a wala ak ed abung nen Amak?”+ 50  Balet agda atalosan iyan imbaga tod sikara. 51  Insan sikatoy akila ed sikaran sinmempet ed Nazaret, tan nantultuloy a nampasakop* ed sikara.+ Ontan met, amin iraya et tinantandaan nen ina to.+ 52  Tan binmaleg si Jesus, tan nantultuloy ya inmaligwas ed karunongan tan lalon nanliketan na Dios tan saray totoo.

Paimanod leksab

Odino “Emperador.”
Literal, “so interon panaayaman a dalin.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “dakerakel ya armada ed tawen.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “Amin a laki a mangilulukas na eges.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “mismon kamarerwam.”
Literal, “manlapud inka-birhen to.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “nansiansian matulok.”