Unong ed si Lucas 4:1-44

  • Tinukso na Diablo si Jesus (1-13)

  • Ginapoan nen Jesus so manpulong ed Galilea (14, 15)

  • Ag-inawat si Jesus diad Nazaret (16-30)

  • Diad sinagoga ed Capernaum (31-37)

  • Apaabig so katulangan nen Simon tan arum ni  (38-41)

  • Aromog na totoo si Jesus diad nisulinek a pasen (42-44)

4  Insan tinmaynan ed Jordan si Jesus, a napno na masanton espiritu, tan sikatoy inwanwan na espiritu sanen walad kalawakan+  diad loob na 40 agew, legan a tutuksoen na Diablo.+ Tan sikatoy agbalot angan diad saraman ya agew, kanian sanen anampot la iratan, alikna toy eras.  Lapud saya et inkuan na Diablo ed sikato: “No anak kay Dios, ibagam ed sayan bato a magmaliw a tinapay.”  Balet inmebat si Jesus: “Walan nisulat, ‘Aliwan tinapay labat so pambilay na too.’”+  Kanian sikatoy inyakar na Diablo diad palandey, tan diad sankasikmat et impanengneng tod sikato so amin a panarian ed dalin.+  Insan inkuan na Diablo: “Iter kod sika iyan amin a pakauley tan say gloria na saraya, lapud niiter la iya ed siak,+ tan iter ko iya ed siopaman a labay ko.  Kanian no mandayew kad siak a maminsan, nakayarian mo la iyan amin.”  Inmebat si Jesus: “Walan nisulat, ‘Si Jehova* a Dios mo so nepeg mon dayewen, tan sikato labat so nepeg mon panlingkoran.’”*+  Insan sikatoy inyakar tod Jerusalem tan pinaalagey to ed toktok na padir* na templo tan inkuan tod sikato: “No anak kay Dios, taboy ka,+ 10  ta walan nisulat, ‘Iganggan to ray anghel to pian iliktar da ka,’ 11  tan, ‘Awiten da ka ed saray lima ra, pian ag-onkenad bato so salim.’”+ 12  Balet inmebat si Jesus ed sikato: “Walan nisulat, ‘Agmo nepeg a suboken si Jehova* a Dios mo.’”+ 13  Kanian sanen asumpal so Diablo ed amin ya impanukso to, sikatoy tinaynan to tan nanalagar na arum a pankanawnawa.+ 14  Natan et pinmawil si Jesus ed Galilea+ diad pakayari na espiritu. Tan kinmayat so maong a balita nipaakar ed sikato diad amin a pasen a walad kaliberliber. 15  Ontan met, sikatoy nambangat diad saray sinagoga ra tan inggalgalang na amin. 16  Insan sikatoy linmad Nazaret,+ a ditan binmaleg, tan unong ed niyugali to lad agew na Sabaton, sikatoy linmoob ed sinagoga+ tan inmalagey pian manbasa. 17  Kanian walay angiderew ed sikato na lukot nen propeta Isaias, tan binuskag to itan tan inanap to so akasulatan na: 18  “Walad siak so espiritu nen Jehova* ta nilanaan to ak a mangiyabawag na maong a balita ed saray mairap-bilay. Imbaki to ak pian iyabawag so kibulos ed saray naaripen tan kipawil na pakanengneng ed saray bulag, pian mangibulos ed saray napapairap,+ 19  pian mangipulong na makapaliket a taon nen Jehova.”*+ 20  Kayari na satan, nilukot to imay binasa to tan impawil tod lingkor tan yinmurong; tan sikatoy sankanengneng na amin a wadman ed sinagoga. 21  Insan inkuan tod sikara: “Diad sayan agew et asumpal iyan kasulatan a kaykayari yon nadngel.”+ 22  Tan marakep so imbaga ran amin nipaakar ed sikato tan pandinayewan da iray makapasagyat ya ibabaga to,+ tan inkuan da: “Agta saya imay anak nen Jose?”+ 23  Diad saman et inkuan tod sikara: “Seguradon iyaplika yod siak iyan panangibaga, ‘Managtambal, paabig moy sarilim. Gawam met dia ed mismon baley mo iray nadngelan mi ya agawa ed Capernaum.’”+ 24  Kanian inkuan to: “Ibagak ed sikayoy tua ya anggapoy propeta ya aawaten ed mismon baley to.+ 25  Singa bilang, ibagak ed sikayo so tua: Dakel so bibiin balo ed Israel diad saray agew nen Elias sanen ag-inmuran ed loob na taloy taon tan anem bulan, tan agawa so baleg ya eras ed satan a dalin.+ 26  Balet agnibaki si Elias ed saratan a bibii, noag dia labat ed samay balo ed Zarepat diad dalin na Sidon.+ 27  Ontan met, dakel iray akating ed Israel diad panaon nen propeta Eliseo; balet anggapoy alinisan* ed sikara, noag si Naaman lambengat a taga Sirya.”+ 28  Natan et sinmanok a maong so amin a wadman ed sinagoga ya akadngel ed saraya,+ 29  tan inmalagey ira tan sikatoy impaway dan tampol ed syudad, tan inyakar dad tagey na palandey ya akaletnegan na syudad da pian ipelag dan unaay ulo. 30  Balet sikatoy dinmalan ed pegley da tan linma la.+ 31  Sikatoy linmad Capernaum, a sakey a syudad na Galilea. Tan imbangat to ra legan na Sabaton,+ 32  tan mandinayew irad paraan na panagbangat to,+ ta say panagsalita to et walaay autoridad. 33  Natan diad sinagoga et walay sakey a lakin aselepay espiritu, sakey a marutak a demonyo, tan inmeyag a makmaksil:+ 34  “Ah! Antoy pibabali mid sika, Jesus a Nazareno?+ Linma ka dia pian deralen mo kami? Amtak no siopa ka, sika so Masanto na Dios.”+ 35  Balet binano nen Jesus, ya inkuan to: “Agka maingal, paway kad sikato.” Kanian kayarin intumba na demonyo so laki diad pegley da, pinmaway itan ya agto sinakitan so laki. 36  Diad saya et mankelkelaw iran amin tan inkuan dad sakey tan sakey: “Anto iyan klase na panagsalita? Ta walay autoridad tan pakayari ton mangiganggan ed saray demonyo,* tan ompapaway ira!” 37  Kanian say balita nipaakar ed sikato et akasabi ed amin a pasen a walad kaliberliber. 38  Kapaway tod sinagoga, sikatoy linmoob ed abung nen Simon. Natan et atagtagey so petang na biin katulangan nen Simon, tan kinerew dad sikato a tulongan to.+ 39  Kanian inmasingger si Jesus ed akarukolan na bii, tan pinakepa toy petang to, tan naandi itan. Sikatoy tampol a binmangon tan nanserbi ed sikara. 40  Balet sanen onseselek lay agew, inawit ed sikato na saray totoo iray mansasakit da, antokaman so sakit da. Pinaabig to ra diad impangitapew toy lima tod kada sakey ed sikara.+ 41  Apapaway met ed dakel a totoo iray demonyo, ya oniay iyeeyag da: “Sika so Anak na Dios.”+ Balet binano to ra, tan agto ra inabuloyan a mansalita,+ ta amta ran sikato so Kristo.+ 42  Nen kabuasan la, sikatoy pinmaway tan linmad sakey a nisulinek a pasen.+ Balet sikatoy inanap na dakel a totoo tan akasabi rad kawalaan to, tan sinali ran agpaalisen. 43  Balet inkuan tod sikara: “Kaukolan ko met ya iyabawag ed arum a syudad so maong a balita na Panarian na Dios, ta saya so angibakian ed siak.”+ 44  Kanian intuloy toy nampulong diad saray sinagoga ed Judea.

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise A5.
Odino “pangiyapayan na sagradon panaglingkor.”
Odino “ed sankatageyan a pasen.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “apaabig.”
Odino “marutak ya espiritu.”