Unong ed si Lucas 20:1-47

  • Kinuestion so autoridad nen Jesus (1-8)

  • Ilustrasyon nipaakar ed saray tomatanem a managpatey (9-19)

  • Say Dios tan say Cesar (20-26)

  • Tepet nipaakar ed kioli (27-40)

  • Kasin say Kristo et anak nen David? (41-44)

  • Pasakbay nipaakar ed saray eskriba (45-47)

20  Aminsan ya agew, legan a babangatan to iray totoo ed templo tan iyaabawag to so maong a balita, sikatoy inasinggeran na saray manunan saserdote tan saray eskriba tan saray mamatatken,  ya inkuan dad sikato: “Ibagam ed sikami, antoy autoridad mon manggawa ed sarayan bengatla? Odino siopay angiter ed sika na sayan autoridad?”+  Inyebat tod sikara: “Walay tepeten ko met ed sikayo, tan ebatan yo ak:  Kasin say autoridad nen Juan a manbautismo et nanlapud tawen odino nanlapud totoo?”  Insan nantotongtong ira, ya inkuan da: “No ibaga tayon, ‘Nanlapud tawen,’ ibaga ton, ‘Akin et agkayo anisia ed sikato?’  Balet no ibaga tayon, ‘Nanlapud totoo,’ tupaken itayo na amin a totoo, ta anisia ran si Juan et sakey a propeta.”+  Kanian say ebat da et agda amtay nanlapuan na satan.  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Agko met sirin ibagad sikayo no antoy autoridad kon manggawa ed saraya.”  Insan insalaysay tod saray totoo iyan ilustrasyon: “Walay toon nantanem na kaubasan+ tan impaasikaso tod saray tomatanem, tan linmad sananey a bansa tan abayag diman.+ 10  Nen asabi lay panaon, sikatoy angibaki na sakey ya aripen ed saray tomatanem, pian iter dad sikato so arum a bunga na kaubasan. Balet say aripen et kalimaliman pinataynan na saray tomatanem, kayari ran pinepekpek.+ 11  Tan sikatoy angibaki lamet na sananey ya aripen. Pinekpek da met iya tan pinabpabaingan* da tan pinataynan dan kalimalima. 12  Balet sikatoy angibaki lamet na komatlo; tan pinekpek da met iya tan pinataynan da. 13  Diad saman et inkuan na akankayarian na kaubasan, ‘Anto kasi gawaen ko? Ibakik so ana’ko, say inad-arok.+ Anganko sikatoy respetoen da.’ 14  Nen anengneng iya na saray tomatanem, nantotongtong ira, ya inkuan da, ‘Saya may tomatawir. Pateyen tayo pian nakayarian tayoy tawir.’ 15  Kanian sikatoy impaway dad kaubasan tan pinatey da.+ Anto sirin so gawaen ed sikara na akankayarian na kaubasan? 16  Sikatoy onla tan pateyen to irayan tomatanem tan ipaasikaso to lad arum so kaubasan.” Nen nadngel da iya, inkuan da: “Agbalot komon nagawa itan!” 17  Balet ninengneng to ra tan inkuan to: “Anto sirin so kabaliksan na sayan nisulat: ‘Say bato ya impulisay na saray managpaalagey, saya so nagmaliw a manunan bato ed suyok’?*+ 18  Amin a napelag ed tapew na satan a bato et nabuybuyak.+ Tan siopaman a napataan na satan et natemek.” 19  Diad saman ya oras et sikatoy labay ya erelen na saray eskriba tan saray manunan saserdote, lapud atebek dan sikaray walad nonot to sanen sinalita to iyan ilustrasyon. Balet tinmakot irad totoo.+ 20  Tan kayari ran inobserbaan a maong, angibaki ra na lalaki a masekreton inupaan pian mankunkunwarin matunong pian naerel dad salita to,+ diad ontan et sikatoy niyawat dad gobierno tan ed pakauley na gobernador. 21  Tan sikatoy tinepetan da, ya inkuan da: “Managbangat, amta min dugay sasalitaen tan ibabangat mo tan anggapoy lalabien mo, noagta ibabangat mo so dalan na Dios based katuaan: 22  Kasin unong ed ganggan* so pambayar mi na buis ed Cesar* odino andi?” 23  Balet alikas toy kasiliban da tan inkuan tod sikara: 24  “Derewan yo ak pay sakey a denario.* Siopay akanlupa tan akanngaran ed saya?” Inkuan da: “Say Cesar.” 25  Inkuan tod sikara: “Iter yo sirin ed Cesar iray bengatlan kien na Cesar,+ balet dia ed Dios iray bengatlan kien na Dios.”+ 26  Kanian, sikatoy agda ayarian ya erelen ed panagsalita to, tan ag-ira akaskasel lapud pandinayew dad ebat to. 27  Balet dinmago so arum ed saray Saduceo, a mangibabagan anggapoy kioli,+ tan tinepetan da:+ 28  “Managbangat, insulat nen Moises ed sikatayo, ‘No ompatey so sakey a laki tan nataynanan ton andiay anak so asawa to, kaukolan ya alaen na agi to so abalon asawa to tan mananak ira parad sikato.’+ 29  Natan et walay pitoran sanaagin lalaki. Say panguloan et angasawa, balet inatey ya andiay anak. 30  Kanian say asawa to et inasawa na komadua tan inatey met. 31  Ontan met so agawa ed komatlo, ya anggad komapito. Sikaran pito ya angasawa ed sikato et inatey iran amin ya andiay anak. 32  Diad kaunoran et inatey met so bii. 33  Kanian diad kioli, siopad sikara so magmaliw ya asawa na bii? Lapud sikaran pito et nagmaliw ya asawa to.” 34  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Saray totoo ed sayan sistema na mundo* et mangaasawa tan miaasawa ra, 35  balet saramay impasen a makanepegan a makagamor ed satan a sistema na mundo tan ed kioli manlapud inaatey et agla ra mangasawa odino miasawa.+ 36  Diad tua et agla ran balot ompatey, lapud singa ra anghel, tan sikaray ananak na Dios diad impagmaliw dan ananak na kioli. 37  Balet anggan si Moises et impaamta ton napaoli iray inaatey, diad samay salaysay nipaakar ed kiew a masabit, sanen tinawag to si Jehova* a ‘say Dios nen Abraham tan Dios nen Isaac tan Dios nen Jacob.’+ 38  Sikato so Dios na saray mabilay, aliwan saray inaatey, lapud parad sikato* et mabilay iran amin.”+ 39  Inmebat so arum ed saray eskriba, ya inkuan da: “Managbangat, maabig so imbagam.” 40  Ta anggapo lay pakpel dan mantepet nid sikato. 41  Insan tinepetan to ra: “Akin ya ibabaga ran say Kristo et anak nen David?+ 42  Ta imbaga nen David a mismo diad libro na Saray Salmo, ‘Inkuan nen Jehova* ed Katawan ko: “Yurong kad nikawanan ko 43  anggad iyan ko ray kakabusol mo a toonan na saray salim.”’+ 44  Sirin, sikatoy tinawag nen David a Katawan; kanian panon a nibagan sikatoy anak to?” 45  Insan, legan a mandengdengel so amin a totoo, inkuan tod saray disipulo to: 46  “Manalwar kayod saray eskriba a labalabay day manakar-akar ya akakawes na andurukey tan labalabay day paibano diad saray tindaan tan no wala rad sinagoga et labalabay day walad arap* a yurongan tan no diad ponsia et diad sankaprominentian iran pasen,+ 47  tan aalaen day kaabungan* na saray balon bibii tan manpapasirayew* ira diad pampipikasi ra na andurukey. Saraya so mangawat na mas grabe* a panangukom.”

Paimanod leksab

Odino “pinabanday.”
Literal, “ya ulo na suyok.”
Odino “Duga kasi.”
Odino “Emperador.”
Nengnengen so Apendise B14.
Odino “sayan panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “lapud diad punto de bista to.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “sankarakepan.”
Odino “kaykayarian.”
Odino “mankukunkunwari.”
Odino “mas ambelat.”