Unong ed si Lucas 10:1-42

  • Imbaki nen Jesus so 70 (1-12)

  • Pakaskasi la ray agmagbabawin syudad (13-16)

  • Pinmawil so 70 (17-20)

  • Indayew nen Jesus so Ama to lapud pipilien to ray mapaabeba (21-24)

  • Ilustrasyon nipaakar ed maong a Samaritano (25-37)

  • Binisita nen Jesus si Marta tan Maria (38-42)

10  Kayari na saraya, say Katawan so anuro na 70* ni tan imbaki to ran sanderwa,+ a pinauna to la rad kada syudad tan lugar a laen to.  Insan imbaga tod sikara: “Tuan dakel so aanien, balet daiset so mankikimey. Mikasi kayo sirin ed Katawan na panag-ani a mangibaki na saray mankimey ed aanien to.+  La kayo! Ibaki ta kayon singa saray kordero a walad limog na saray lobo.+  Agkayo mangaawit na kuarta odino pananginay naakan odino sandalyas,+ tan agyo ibabano* so siopaman a naabet yod dalan.  Inerman so looban yon abung et ibaga yo nin unona: ‘Niwala komon so kareenan ed sayan abung.’+  No wala ditan so mangaaro ed kareenan, manayam ed sikato so kareenan yo. Balet no anggapo, ompawil itan ed sikayo.  Kanian mansiansia kayod satan ya abung,+ a kanen tan inumen yo iray itarya ra,+ ta say komikimey et makanepegan ed upa to.+ Agkayo alis-alis ed saray kaabungan.  “Ontan met, inerman so looban yo ed sakey a syudad tan awaten da kayo, akan yo iray iparungo rad sikayo  tan paabig yo iray mansasakit ditan tan mantultuloy yon ibagad sikara: ‘Say Panarian na Dios et asingsingger la.’+ 10  Balet inerman so looban yo ed sakey a syudad tan agda kayo awaten, paway kayo ed saray manunan karsada na satan tan ikuan yo: 11  ‘Ipagpag mi anggan saray dabok a pinmepeket ed saray sali mi a nanlapud syudad yo.+ Balet nodnonot yo ya asingsingger lay Panarian na Dios.’ 12  Ibagak ed sikayo a diad satan ya agew* et mas anlemew ni so dusa ed Sodoma nen say diad satan a syudad.+ 13  “Pakaskasi ka la, Corazin! Pakaskasi ka la, Betsaida! ta no agawa ed Tiro tan Sidon iray makapanyarin bengatla ya agawad sikayo, abayag la ra komon a nagbabawi, ya akasulong iray sakon abel tan akayurong ed dapol.+ 14  Kanian diad panangukom et mas anlemew ni so dusa ed Tiro tan Sidon nen say sikayo. 15  Tan sika, Capernaum, kasin nipaatagey kad tawen? Andi! Niyabeba kad Lubok!* 16  “Siopaman ya ondedengel ed sikayo et ondedengel met ed siak.+ Tan siopaman a mangipupulisay ed sikayo et mangipupulisay met ed siak. Sakey ni, siopaman a mangipupulisay ed siak et mangipupulisay met ed samay angibaki ed siak.”+ 17  Insan malikeliket a pinmawil so 70, ya inkuan da: “Katawan, anggan saray demonyo et apatulok mi ra diad impangusar mid ngaran mo.”+ 18  Diad satan et inkuan tod sikara: “Anengneng koy Satanas a naplag la+ a singa kirmat a nanlapud tawen. 19  Inikdan ta kayo na pakauley a mangigatin-gatin ed saray uleg tan alakdan, tan manaeg ed amin a pakayari na kabusol,+ tan anggapon balot so mamasakit ed sikayo. 20  Balet agyo panliliketan a napapatulok yo iray espiritu, noagta manliket kayo lapud nisulat lad tawen so kangaranan yo.”+ 21  Diad saman ya oras et sikatoy aliketan a maong tan napnoy masanton espiritu, tan inkuan to: “Idayew ta kad arapan na totoo, Ama, a Katawan na tawen tan dalin, lapud maalwar mon inyamot irayan bengatla ed saray marunong tan mautek,+ balet impaamtam iraya ed saray ugugaw. On, Ama, ta saya et unong ed linawam.+ 22  Amin a bengatla et inter ed siak nen Amak, tan anggapoy makapikabat no siopa so Anak noag say Ama, tan anggapo met so makapikabat no siopa so Ama noag say Anak+ tan say siopaman a labay a pangipaamtaan na Anak.”+ 23  Diad saman et kinatongtong to iray disipulo sanen siksikara labat la tan inkuan to: “Maliket iray kamataan a makakanengneng ed saray nanenengneng yo.+ 24  Ta ibagak ed sikayo, nampirawatan na dakel a propeta tan arari a nanengneng iray nanenengneng yo balet agda iratan anengneng,+ tan nampirawatan dan narengel iray narerengel yo balet agda iratan nadngel.” 25  Natan et inmalagey so sakey a lakin makabat ed Ganggan pian sikatoy suboken to, tan inkuan to: “Managbangat, antoy nepeg kon gawaen pian natawir koy andi-anggaan a bilay?”+ 26  Inkuan tod sikato: “Antoy nisulat ed Ganggan? Antoy atalosan mod abasam?” 27  Inyebat to: “‘Arom si Jehova* a Dios mo ed interon pusom tan interon kamarerwam* tan interon biskeg mo tan interon nonot mo,’+ tan ‘say kaparam a too a singa ed sikan dili.’”+ 28  Inkuan tod sikato: “Dugay ebat mo. Itultuloy mon gawaen iya pian nagamoran moy bilay.”+ 29  Balet lapud labay a paneknekan na laki a sikatoy matunong,+ intepet tod si Jesus: “Siopa tay kaparak a too a nepeg kon aroen?” 30  Inmebat si Jesus: “Walay sakey a lakin onlalasur manlapud Jerusalem a paarap ed Jerico tan sinabat na saray matakew, a nilakseban da, pinepekpek da, tan batik la ra, a sikatoy intilak dan patey-pateyan. 31  Natan et nibana a walay saserdoten onlalasur ed saman a dalan, balet sanen sikatoy anengneng to et pinaliisan to. 32  Tan wala met so sakey a Levita ya onlalasur ed satan a lugar tan sikatoy anengneng to, balet pinaliisan to. 33  Ingen walay sakey a Samaritano+ ya ondadalan ditan, tan kanengneng tod samay laki et akasian to. 34  Kanian inasinggeran to tan kinalboan toy larak tan alak iray sugat to tan binerberan to. Insan inlugan tod ayep to tan inyakar tod sakey a panagpundoan tan inasikaso to. 35  Diad tinmumbok ya agew, sikatoy angipaway na duaran denario* tan inter tod akankayarian na panagpundoan, ya inkuan to: ‘Asikasom iyan too, tan kapawil ko et bayaran koy arum nin nagastos mo.’ 36  Parad sika, siopad sarayan talo so angaro ed samay kapara ton too+ a sinabat na saray matakew?” 37  Inkuan to: “Samay angipanengneng na panangasi ed sikato.”+ Inkuan nen Jesus ed sikato: “La ka tan ontan met so gawam.”+ 38  Natan legan na panaakar da, sikatoy linmad sakey a baryo. Ditan et walay sakey a biin manngaray Marta+ ya anangkaili ed sikato diad abung to. 39  Walay agi to met a bii a manngaray Maria, ya akayurong balet ed salian na Katawan tan ondedengel ed ibabaga to.* 40  Balet okupadoy Marta ed pangaasikaso tod dakel a kimey to. Kanian sikatoy inmasingger ed si Jesus tan inkuan to: “Katawan, anggapo labat ed sika a papaulyanan to ak nen agik a mankikimey a bukor? Ibagam pad sikato a tulongan to ak.” 41  Inmebat so Katawan: “Marta, Marta, dakdakel so pampapagaan tan pakakaaburidoan mo. 42  Balet ta daiset odino sakey labat so nakaukolan. Pinili nen Maria so maabig a parte,*+ tan ag-itan naandi ed sikato.”

Paimanod leksab

Diad pigaran daan iran manuskrito et “pitomplo tan dua.”
Odino “lalakapen bilang panangibano.”
Salanti, Agew na Panangukom.
Odino “Hades,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise B14.
Literal, “salita to.”
Odino “sankaabigan a parte.”