Unong ed si Lucas 13:1-35

  • Magbabawi pian agnaderal (1-5)

  • Ilustrasyon nipaakar ed agmanbungan kiew ya igos (6-9)

  • Apaabig ed Sabaton so biin abukot (10-17)

  • Ilustrasyon nipaakar ed bukel na mustasa tan lebadura (18-21)

  • Kaukolay pansagpot pian makaloob ed mainget a puerta (22-30)

  • Herodes, “satan a masilib a kuyangen” (31-33)

  • Nanermenan nen Jesus so Jerusalem (34, 35)

13  Diad saman a panaon et wala ray wadman ya angibalita ed sikato nipaakar ed saray taga Galilea a say dala ra et inlaok nen Pilato ed saray bagat da.  Oniay inyebat tod sikara: “Isipen yo kasin mas makasalanan irayan taga Galilea nen saray arum nin taga Galilea lapud agawad sikara irayan bengatla?  Ibagak ed sikayo, andin balot; balet no agkayo magbabawi, ompatey kayo met ya amin.+  Odino saramay 18 atapilan na tori ed Siloam, a sengegay impatey da—isipen yo kasin mas baleg so kasalanan da nen say arum ni ran totoo a manaayam ed Jerusalem?  Ibagak ed sikayo, andin balot; balet no agkayo magbabawi, ompatey kayon amin a singa sikara.”  Insan insalaysay tod sikara iyan ilustrasyon: “Sakey a toon walaay kiew ya igos ya akatanem ed kaubasan to so linman nananap na bunga na satan, balet anggapoy aromog to.+  Insan inkuan tod samay managkimey ed kaubasan, ‘Taloy taon ak lan manaanap na bunga na sayan kiew ya igos, balet anggapoy aromog ko. Batang mo la! Akin a magmaliw laingen ya andi-kana so dalin lapud satan?’  Inyebat to, ‘Katawan, paulyanan mo nin sakey taon, anggad nakotkotan ko so paliber na satan tan naabonoan ko.  No manbunga itan diad arapen, maong; balet no andi, ipabatang mo la.’”+ 10  Natan et sikatoy manbabangat diad sakey ed saray sinagoga legan na Sabaton. 11  Tan wadman so sakey a biin 18 taon lan pansasakiten na sakey ya espiritu, tan sikatoy abukot tan agton balot nayariay onalagey a diretso. 12  Nen sikatoy anengneng nen Jesus, tinawag to tan inkuan to: “Bii, nibulos ka lad sakit mo.”+ 13  Tan intapew to iray lima tod bii, tan tampol ya akaalagey a diretso tan inggloria toy Dios. 14  Balet sinmanok so manangasikaso na sinagoga lapud amaabig si Jesus legan na Sabaton, tan inkuan tod saray totoo: “Walay anemiran agew a nepeg a pankimey;+ kanian diad saratan labat ya agew so nayarin pampatambal yo, aliwan diad agew na Sabaton.”+ 15  Balet inmebat so Katawan ed sikato: “Mansimpisimpitan,+ agta uukbaran na kada sakey ed sikayo so baka odino asno to ed kuwadra tan iyaakar to itan a painumen legan na Sabaton?+ 16  Agta manepeg labat sirin a sayan bii ya anak nen Abraham, tan 18 taon lan binalor nen Satanas, et naukbaran ed sayan inkabalor to, anggano agew na Sabaton?” 17  Nen imbaga to irayan bengatla, abaingan so amin ya onsusumpad sikato, balet nanliketan na amin a totoo so amin a makapakelaw a ginawa to.+ 18  Kanian intuloy to: “Antoy pipadparaan na Panarian na Dios, tan antoy pangikomparaan kod satan? 19  Singa itan bukel na mustasa ya inala na sakey a too tan insukit tod hardin to, tan tinmubo itan tan nagmaliw a kiew, tan saray sanga na satan et nanubongan na saray manok.”+ 20  Tan inkuan to lamet: “Antoy pangikomparaan kod Panarian na Dios? 21  Singa itan lebadura, ya inala na sakey a bii tan inlaok tod taloran angkakabaleg iran sukat* na arina anggad linmebag so interon masa.”+ 22  Tan sikatoy linmad kada syudad tan kada baryo, a nambabangat tan intuloy toy nambiahe a paarap ed Jerusalem. 23  Natan et walay nantepet ed sikato: “Katawan, daiset labat kasi so nilaban?” Inkuan tod sikara: 24  “Pampursigian yoy makaloob ed mainget a puerta,+ lapud ibagak ed sikayo, dakel naani so manpirawat a makaloob balet agda nayarian. 25  No intalak la na akan-abung so puerta, onalagey kayod paway tan ontoktok ed puerta, ya ikuan yon, ‘Katawan, paloob mo kami.’+ Balet iyebat to: ‘Agta kayo kabat.’ 26  Insan ibaga yo, ‘Angan tan inminum kami a kaibam, tan nambangat ka diad saray manunan karsada mi.’+ 27  Balet ikuan tod sikayo, ‘Agta kayo kabat. Arawi kayod siak, amin yon manggagaway kaugsan!’ 28  Ditan so pannangisan yo tan panngalatengetan na ngipen yo, no nanengneng yod Panarian na Dios si Abraham, Isaac, Jacob, tan amin a propeta, balet sikayo et walad paway.+ 29  Sakey ni, onsabi iray totoo manlapud bukig tan sagur, tan manlapud amianen tan abalaten, tan ondungo rad lamisaan diad Panarian na Dios. 30  Tan wala ray unor a magmaliw ya unaan, tan wala ray unaan a magmaliw ya unor.”+ 31  Diad saman ya oras et inmasingger ed sikato so pigaran Fariseo, ya inkuan da: “Paway ka la tan taynan ka dia, ta labay to kan pateyen nen Herodes.” 32  Tan inkuan tod sikara: “La kayo tan ibaga yod satan a masilib a kuyangen, ‘Papawayen ko iray demonyo tan mamaabig ak na totoo ed sayan agew tan nabuas, tan diad komatlon agew et sumpalen koy kimey ko.’ 33  Anggaman ontan, ituloy ko lay manbiahe natan, nabuas, tan diad ontumbok ya agew, lapud agnayari* a say sakey a propeta et pateyen diad paway na Jerusalem.+ 34  Jerusalem, Jerusalem, say managpatey na saray propeta tan managtupak na saramay imbaki ed sikato+—aminpigan labay kon tiponen komon iray anak mo, a singa ed panitipon na nganak ed saray siwsiw to diad saray payak to! Balet agyo labay.+ 35  Napaulyanan la so abung yo.+ Ibagak ed sikayo, agyo ak lan balot nanengneng anggad ikuan yo: ‘Abendisyonan imay onsasabi ed ngaran nen Jehova!’”*+

Paimanod leksab

Literal, “sukat a seah.” Say sakey a seah et 7.33 litro. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “mairap ya isipen.”
Nengnengen so Apendise A5.