Unong ed si Lucas 5:1-39

  • Mamilagron impakarel na sira; saray unonan disipulo (1-11)

  • Apaabig so sakey ya akating (12-16)

  • Pinaabig nen Jesus so paralitiko (17-26)

  • Tinawag nen Jesus si Levi (27-32)

  • Tepet nipaakar ed panag-ayunal (33-39)

5  Diad sakey ya inkagawa, mumungkogen na dakel a totoo si Jesus tan ondedengel irad salita na Dios legan a sikatoy akaalagey ed asingger ed dayat na Genesaret.*+  Tan anengneng to a walad gilig na dayat so duaran baloto, balet ta akalasur la iray sumisigay tan uurasan da la iray iket da.+  Sikatoy linmugan ed sakey ed saratan a baloto, tan kinerew tod si Simon ya akanggawa ed satan, ya iyarawi to itan na daiset. Insan sikatoy yinmurong, tan manlapud baloto et binangatan to so dakel a totoo.  Kasumpal ton nansalita, inkuan tod si Simon: “Iyakar mo diman ed aralem, tan ipelag yo iray iket yo pian makarel kayo.”  Balet inkuan nen Simon: “Managbangat, sanlabi kami lan mansisigay tan anggapon balot so nala mi,+ balet lapud imbagam, ipelag ko iray iket.”  Nen impelag da iray iket da, dakdakel a sira so narel* da. Diad tua et napipilat la iray iket da.+  Kanian kinaweyan da iray kakaiba ran walad sananey a baloto pian ondago ra tan tulongan da ra; tan dinmago ra, tan pinanopano ra so duaran baloto, kanian onlelereg la iratan.  Kanengneng nen Simon Pedro ed saya, sikatoy tinmalimukor ed arapan nen Jesus, ya inkuan to: “Katawan, arawian mo ak, ta sakey ak a toon makasalanan.”  Ta sikato tan amin a kaiba to et nikelawan a maong ed karakel na siran narel da, 10  tan ontan met ed sikara di Santiago tan Juan, ya ananak nen Zebedeo,+ a kakaiba nen Simon. Balet inkuan nen Jesus ed si Simon: “Agka la natatakot. Manlapud natan et mansigay ka la na totoon mabilay.”+ 11  Kanian insakbit da iray baloto tan tinaynan da so amin a bengatla tan tinmumbok irad sikato.+ 12  Diad sakey lamet ya inkagawa legan a sikatoy walad sakey a syudad, walay lakin napno na kating! Nen anengneng toy Jesus, sikatoy dinmakmomo tan akikasi, ya inkuan to: “Katawan, no labay mo, sarag mo ak a linisan.”+ 13  Kanian inyunat toy lima to tan diniwit to, ya inkuan to: “Labay ko! Nalinisan ka.” Et tampol a naandi so kating na laki.+ 14  Insan binilin to so laki ya agto ibabaga iya ed anggan siopa, tan inkuan to: “Balet la ka, tan manpanengneng kad saserdote, tan mangiyapay ka unong ed ingganggan nen Moises+ ta alinisan ka la, bilang paneknek ed sikara.”+ 15  Ingen ta lalon kinmayat so balita nipaakar ed sikato, tan dakel a totoo so nantitipon pian ondengel tan manpatambal.+ 16  Balet mabetbet a sikatoy oonlad saray pasen ya anggapoy too pian manpikasi. 17  Diad sakey ed saraman ya agew a sikatoy manbabangat, wadman met ya akayurong iray Fariseo tan saray managbangat na Ganggan a nanlapud amin a baryo ed Galilea tan Judea tan nanlapud Jerusalem; tan walad sikato so pakayari nen Jehova* a mamaabig.+ 18  Tan wala ray lalaki ya awit-awit day sakey a paralitiko a walad dukolan, tan nananap ira na dalan pian sikatoy niloob da tan niiyan dad arapan nen Jesus.+ 19  Lapud karakel na totoo, ag-ira makaromog na dalan pian sikatoy niloob da, kanian sinmapat irad atep tan binungawan da itan, insan sikatoy inleksab da a walad dukolan diad pegley na saramay walad arapan nen Jesus. 20  Nen anengneng toy pananisia ra, inkuan to: “Kaaro, aperdona la ray kasalanan mo.”+ 21  Insan nankatunongan iray eskriba tan Fariseo, ya inkuan da: “Siopa iyan mansasalita na panagmudmora? Siopay makaperdona na saray kasalanan noag say Dios?”+ 22  Balet lapud atebek nen Jesus so nononoten da, oniay inyebat tod sikara: “Antoy nononoten yo? 23  Dinan so mas mainomay ya ibaga, ‘Aperdona la ray kasalanan mo,’ odino ‘Alagey ka tan manakar ka’? 24  Balet pian naamtaan yo a say Anak na too et walay autoridad to diad dalin a mamerdona na saray kasalanan—” inkuan tod samay paralisadon laki: “Ibagak ed sika, Alagey ka, libit moy dukolan mo, tan sempet ka la.”+ 25  Diad saman et sikatoy inmalagey ed arapan da, nilibit to imay dinukolan to, tan sinmempet lad abung to, ya inggloria toy Dios. 26  Tan mankelkelaw iran amin, tan inggloria ray Dios, tan mandinayew iran maong, ya inkuan da: “Makapakelaw iray anengneng mid sayan agew!” 27  Natan, kayari na saya et sikatoy pinmaway tan anengneng toy sakey a managsingil na buis a manngaray Levi ya akayurong ed panagsingilan na buis, tan inkuan tod sikato: “Magmaliw kan patumbok ko.”+ 28  Tan sikatoy inmalagey, a tinaynan to so amin a bengatla, tan tinmumbok ed sikato. 29  Insan sikatoy imparaanan nen Levi na baleg a ponsia diad abung to, tan mamangan* a kaiba ra so dakerakel a managsingil na buis pati arum nin kakaiba ra.+ 30  Diad saya et nguronguro iray Fariseo tan saray eskriba ra ed saray disipulo to, ya inkuan da: “Akin et midudungo kayod saray managsingil na buis tan saray makasalanan?”+ 31  Inmebat si Jesus ed sikara: “Agmankaukolan na managtambal iramay maksil so laman da, noagta saraman labat so mansasakit.+ 32  Linma ak dia pian pasesegen a magbabawi iray makasalanan, aliwan saray matunong.”+ 33  Imbaga rad sikato: “Saray disipulo nen Juan et mabetbet a manaayunal tan masimoon a manpipikasi, anggan saray babangatan na saray Fariseo, balet mamangan tan oniinum iray disipulom.”+ 34  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Agyo nayarin panayunalen iray kakaaro na nobyo legan a kaiba to ni ra, agta ontan? 35  Balet onsabi agew sano alaen lad sikara so nobyo,+ insan manayunal la rad saratan ya agew.”+ 36  Sikatoy angiter met ed sikara na ilustrasyon: “Anggapoy toon mangatli ed balon kawes pian isakab tod daan a kawes. No gawaen to itan, pilaten na satan imay daan a kawes tan ag-inangay na daan a kawes so sakab ya inalad balon kawes.+ 37  Ontan met, anggapoy toon mangiyan na balon alak diad saray daan a katat a panagkargaan. No gawaen to itan, pilaten na balon alak iray katat a panagkargaan, tan naibung so balon alak tan naderal iray panagkargaan. 38  Balet nepeg ya iyan so balon alak diad saray balon katat a panagkargaan. 39  Anggapoy toon malabay ya oninum na balon alak no atawayan to la so daan, ta ikuan ton, ‘Maong imay daan.’”

Paimanod leksab

Salanti, say Dayat na Galilea.
Literal, “nipukok.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “akapapeg ed lamisaan.”