Unong ed si Lucas 6:1-49

  • Jesus, “Katawan na Sabaton” (1-5)

  • Apaabig so lakin kinmebet so lima to (6-11)

  • Say 12 apostol (12-16)

  • Nambangat tan nantambal si Jesus (17-19)

  • Saray liket tan gonigon (20-26)

  • Pangaro ed kakabusol (27-36)

  • Agkayo la manguukom (37-42)

  • Nabidbiran ed bunga to (43-45)

  • Malet ya abung; abung ya andiay malet a pundasyon (46-49)

6  Natan, sikatoy ondadalan ed katrigoan legan na sabaton, tan saray disipulo to et manaarurot na dawa na trigo,+ a lilirliren da tan kakanen da.+  Lapud saya et inkuan na arum ed saray Fariseo: “Akin et gagawaen yoy sebel ed Sabaton?”+  Balet inmebat si Jesus: “Agyo ta’n balot abasa so ginawa nen David sanen sikato tan saray kaiba ton lalaki et narnarasan?+  Agta sikatoy linmoob ed abung na Dios tan inawat to ray apay a tinapay tan angan, insan inikdan to met iray kaiba ton lalaki, anta agda nepeg komon a kanen, ta parad saray saserdote labat iratan?”+  Inkuan to nid sikara: “Say Anak na too so Katawan na Sabaton.”+  Diad sananey nin sabaton,+ sikatoy linmoob ed sinagoga tan nambangat. Tan wadman so sakey a lakin kinmebet* so kawanan a lima to.+  Iimanoen a maong na saray eskriba tan saray Fariseo si Jesus no kasin sikatoy mamaabig legan na Sabaton, pian walay naromog dan pangakusaan ed sikato.  Balet amta to lay nononoten da,+ kanian inkuan tod lakin kinmebet* so lima to: “Alagey ka tan gala diad pegley.” Kanian sikatoy inmalagey tan linmad pegley.  Insan inkuan nen Jesus ed sikara: “Tepetan ta kayo pa, Manepeg kasi ed Sabaton so panggaway maabig odino panggaway mauges, pangisalba na bilay* odino paneral ed satan?”+ 10  Kayari ton ninengneng so amin a walad kaliberliber to, inkuan tod laki: “Iyunat moy limam.” Inyunat toy lima to, tan inmabig. 11  Balet asanokan iran maong, tan nantotongtongan da no antoy gawaen dad si Jesus. 12  Diad sakey ed saraman ya agew, sikatoy linmad palandey pian manpikasi,+ tan sanlabin nampikasi ed Dios.+ 13  Tan sanen kabuasan la et impatawag to iray disipulo to tan amili ed sikara na 12, a tinawag to met a saray apostol:+ 14  Si Simon, a tinawag to met a Pedro, si Andres ya agi to, si Santiago, Juan, Felipe,+ Bartolome, 15  si Mateo, Tomas,+ si Santiago ya anak nen Alfeo, si Simon a tatawagen a “maseseg,” 16  si Judas ya anak nen Santiago, tan si Judas Iscariote, a nagmaliw a traidor. 17  Tan sikatoy linmasur a kaiba ra tan pinmuesto ed nipatar a pasen, tan wadman so amayamay a disipulo to tan dakerakel a totoon nanlapud interon Judea tan Jerusalem tan saray lugar ed Tiro tan Sidon ya asingger ed dayat, a dinmago pian ondengel ed sikato tan manpatambal. 18  Anggan saray papairapen na demonyo* et inmabig. 19  Tan sikatoy labay a bembenan na amin a totoo, lapud ompapaway ed sikato+ so pakayari tan onaabig iran amin. 20  Tan ninengneng to iray disipulo to tan inkuan to: “Maliket kayo, sikayo ran mairap-bilay, ta nakayarian yo so Panarian na Dios.+ 21  “Maliket kayo, sikayo ran nanaerasan natan, ta napesel kayo naani.+ “Maliket kayo, sikayo ran onaakis natan, ta onelek kayo naani.+ 22  “Maliket kayo no busolen kayo na totoo,+ tan no ipulisay da kayo+ tan balbalawen da kayo tan pagpaugesen* day ngaran yo nisengeg ed Anak na too. 23  Manliket kayo tan onlukso kayo ed satan ya agew, ta baleg so tumang yo ed tawen, ta ontan met so ginawa na saray inmuunan atateng da ed saray propeta.+ 24  “Balet pakaskasi kayo la, sikayo ran mayayaman,+ ta naawat yo lan amin so pakainawaan yo.+ 25  “Pakaskasi kayo la, sikayo ran napepesel natan, lapud naerasan kayo naani. “Pakaskasi kayo la, sikayo ran oneelek natan, lapud manermen tan onakis kayo naani.+ 26  “Pakaskasi kayo la, no amin a totoo et mansalita na maong nipaakar ed sikayo,+ ta ontan met so ginawa na saray inmuunan atateng da ed saray palson propeta. 27  “Balet ibagak ed sikayo ran onderengel: Itultuloy yon aroen iray kabusol yo, manggawa kayoy maabig ed saray mamubusol ed sikayo,+ 28  mansalita kayoy maabig ed saray mangaayew ed sikayo, ipikasi yo iray mangiinsulto ed sikayo.+ 29  Diad samay manampal ed sakey ya aping mo, iyarap mo met so pagpag, tan diad samay mangala ed kawes mon ilalatop, iter mo met so kawes mon lalatopan.+ 30  Ikdan mo so balang sakey ya onkerew ed sika,+ tan agmo babawien iray kayarian mo ed samay angala ed saratan. 31  “Ontan met, say labay yon gawaen na totoo ed sikayo, gawa yo met ed sikara.+ 32  “No saramay mangaaro labat ed sikayo so aaroen yo, antoy nagunggona yod satan? Ta anggan saray makasalanan et aaroen da iramay mangaaro ed sikara.+ 33  Tan no say panggawaan yo labat na maong et saray manggagawa na maong ed sikayo, antoy nagunggona yod satan? Anggan saray makasalanan et ontan met so gagawaen da. 34  Ontan met, no say pautangen* yo labat et saray iilaloan yon makabayar ed sikayo, antoy nagunggona yod satan?+ Anggan saray makasalanan et manpapautang met diad saray makasalanan tan iilaloan dan nabayaran da so interon kantidad. 35  Diad pidumaan, itultuloy yon aroen iray mamubusol ed sikayo tan manggawa kayoy maabig tan manpautang kayo ya agmaniilalo na antokaman a kasalat;+ tan baleg naani so tumang yo, tan magmaliw kayon ananak na Sankatagyan, ta sikatoy maong ed saray andiay utang na linawa tan mauges.+ 36  Mansiansia kayon mapangasi, a singa say Ama yo a mapangasi.+ 37  “Niarum ni, agkayo la manguukom, pian agkayon balot naukom;+ tan agkayo la mangaakusa, pian agkayon balot naakusaan. Mantultuloy kayon mamerdona,* pian naperdona* kayo.+ 38  Iyugali yo so mangiter, pian saray totoo et mangiter ed sikayo.+ Ikalbo rad saray akwalan yo so maabig a sukat, pinedper, sinedser, tan mantampuwag. Ta sikayoy sukaten unong ed sukat a panusukat yo.” 39  Insan sinalita to met ed sikara so sakey ya ilustrasyon: “Nitabin kasi na sakey a bulag so sakey nin bulag? Agta napelag iran dua diad abot?+ 40  Say sakey a babangatan* et aliwan atagtagey nen say managbangat to, noagta siopaman ya abangatan a maong et magmaliw a kapara na managbangat to. 41  Akin sirin et onnenengneng kad dutak a walad mata na agim, balet agmo naiimano so troso* a walad mismon matam?+ 42  Panon mon nibagad agim ya, ‘Agi, ekalen ko pa ’tay dutak ed matam,’ anta sikan mismo et agmo naiimano so troso a walad matam? Mansimpisimpitan! Ekal mo nin unona so troso ed mismon matam, pian nanengneng mon maong no panon mon ekalen so dutak a walad mata na agim. 43  “Ta anggapoy maong a kiew a manbunga na abulok, tan anggapoy makapuy a kiew a manbunga na maong.+ 44  Lapud nabidbiran so kada kiew ed mismon bunga to.+ Alimbawa, saray totoo et agmanbuburbor na igos ed sabisabit, tan ag-ira manbuburbor na ubas ed masabit a kiew. 45  Say maong a too et mangipaway na maong iran bengatla a walad puso to, balet say mauges a too et mangipaway na mauges iran bengatla a walad puso to, ta no antoy walad puso, satan so ibabalikas na sangi to.+ 46  “Akin sirin et tatawagen yo ak na ‘Katawan! Katawan!’ ta agyo met lanlamang gagawaen iray ibabagak?+ 47  Balang sakey ya ondago ed siak tan ondengel ed saray salitak tan gawaen to iratan, ibagak ed sikayo no siopay piparaan to:+ 48  Sikatoy miparad sakey ya angipaalagey na abung, a nankotkot na aralem tan angiletneg na pundasyon diad balbaleg a bato. Insan, nen sinmabi so delap, binmasig ed satan ya abung so manag-agus a danum, balet ag-itan ayugayog, lapud malmalet so inkipaalagey na satan.+ 49  Diad pidumaan, siopaman ya ondengel balet agto gawaen+ et kaparpara toy sakey ya angipaalagey na abung ed tapew na dalin ya andian na pundasyon. Binmasig ed satan so manag-agus a danum, tan akusbon tampol, tan aderaderal itan ya abung.”

Paimanod leksab

Odino “paralisado.”
Odino “paralisado.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “marutak ya espiritu.”
Odino “ekalen.”
Salanti, anggapoy interes.
Odino “nibulos.”
Odino “mangibulos.”
Odino “disipulo.”
Odino “pagsen; biga.”