Unong ed si Lucas 18:1-43

  • Ilustrasyon nipaakar ed mapilit a balo (1-8)

  • Say Fariseo tan say managsingil na buis (9-14)

  • Si Jesus tan saray ugugaw (15-17)

  • Tepet na mayaman a manuley (18-30)

  • Nipasakbay lamet so ipatey nen Jesus (31-34)

  • Akanengneng lamet so bulag a mipapayabol (35-43)

18  Insan insalaysay tod sikara so sakey ya ilustrasyon nipaakar ed no akin a kaukolan da so naynay a manpikasi tan agnaekalan na ilalo,+  ya inkuan to: “Diad sakey a syudad et walay sakey a huis ya agto tatakotay Dios tan agto rerespetoey too.  Wala met so sakey ya abalon bii ed satan a syudad a naynay ya oonlad sikato a mangibabagan, ‘Segurom a nagamoran koy hustisya ed samay kalaban kod korte.’  Abayag ya agto labay a tulongan so balo, balet diad kaunoran et inkuan to lanlamang ed sarili to, ‘Anggano agko tatakotay Dios odino rerespetoey siopaman a too,  seguroen kon nagamoran toy hustisya, ta lanang to ak ya iisturboen, pian agla dia onlan naynay a manesdes ed siak anggad agak la makaanos.’”+  Insan inkuan na Katawan: “Nadngel yo so imbaga na huis, anggaman sikatoy agmatunong?  Agta segurado sirin ya iter na Dios so hustisya ed saray pinili to ya ontatawag ed sikato ed agew tan labi,+ legan a sikatoy maanos ed sikara?+  Ibagak ed sikayo, iter ton tampol ed sikara so hustisya. Anggaman ontan, no onsabi so Anak na too, talaga kasin naromog to iyan pananisia* diad dalin?”  Insalaysay to met iyan ilustrasyon ed saramay matalek ed sarili ran inkatunong tan ipapasen dan anggapoy kakanaan na arum: 10  “Duaran lalaki so sinmegep ed templo pian manpikasi, say sakey et Fariseo tan samay sakey et managsingil na buis. 11  Akaalagey so Fariseo tan oniay impikasi to, ‘O Dios, misalamat ak ed sika ta aliwa ak a singa saray arum—matatakew, agmatunong, mikakalugoran—odino anggan singa sayan managsingil na buis. 12  Mamidua ak a manaayunal ed sakey simba; iiter koy kakaplo na amin a nanaalmok.’+ 13  Balet say managsingil na buis ya akaalagey ed arawi et agto labay so anggan ontangay ed tawen, noagta tatapoktapoken toy pagew to, ya ibabaga ton, ‘O Dios, kasian mo ak a sakey a makasalanan.’+ 14  Ibagak ed sikayo, sayan laki et sinmempet ed abung to ya apaneknekan a mas matunong nen samay Fariseo.+ Ta balang too a mangiyaatagey ed sarili to et niyabeba, balet siopaman a mangiyaabeba ed sarili to et niyatagey.”+ 15  Natan et inyakar met na totoo ed sikato iray melag nin ananak da pian ipabemben da rad sikato, balet sanen anengneng itan na saray disipulo, binano da ra.+ 16  Anggaman ontan, impaiyasingger nen Jesus iray ugugaw, ya inkuan to: “Paulyan yo ray ugugaw ya onasingger ed siak, tan agyo ra aamperen, ta singa sarayan ugugaw so akankayarian na Panarian na Dios.+ 17  Ibagak ed sikayoy tua, siopaman ya agmangawat ed Panarian na Dios a singa sakey ya ugaw et agbalot makaloob ditan.”+ 18  Tan oniay intepet ed sikato na sakey ed saray manuley: “Maong a Managbangat, antoy nepeg kon gawaen pian natawir koy bilay ya andi-anggaan?”+ 19  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Akin et tatawagen mo ak a maong? Anggapoy arum a maong, noag say Dios.+ 20  Amtam iray ganggan: ‘Agka mikakalugoran,+ agka mamapatey,+ agka mantatakew,+ agka mantitila ed pantestigom,+ igalang moy amam tan inam.’”+ 21  Insan inkuan na laki: “Uunoren ko la irayan amin manlapud inkaugaw ko.” 22  Nen nadngel itan nen Jesus, inkuan tod sikato, “Walay sakey a kulang ed sika: Ilakom so amin a kayarian mo tan ibunog mod saray mairap-bilay, tan nawalaan kay kayamanan ed tawen; tan gala, magmaliw kan patumbok ko.”+ 23  Nen nadngel to iya, sikatoy naermenan a maong, ta sikatoy mayamyaman.+ 24  Ninmengneng si Jesus ed sikato tan inkuan to: “Agaylay irap ya onloob ed Panarian na Dios iray makuarta!+ 25  Diad tua, mas mainomay nin onlabot ed abot na dagum so sakey a kamelyo nen say pakaloob na sakey a mayaman a too ed Panarian na Dios.”+ 26  Inkuan na saramay akadngel ed saya: “Siopa sirin so nilaban?”+ 27  Inkuan to: “Saray bengatlan imposible ed too et posible ed Dios.”+ 28  Balet inkuan nen Pedro: “Tinaynan mi la iray kaykayarian mi tan tinmumbok kami ed sika.”+ 29  Inkuan tod sikara: “Ibagak ed sikayoy tua, siopaman ya anaynan ed abung to odino asawa to odino agagi to odino atateng to odino ananak to nisengeg ed Panarian na Dios+ 30  et seguradon mangawat na mas dakel ni ed sayan panaon, tan diad onsabin sistema na mundo* et bilay ya andi-anggaan.”+ 31  Insan imbiig to so Labindua tan inkuan tod sikara: “Onla tayod Jerusalem, tan nasumpal* so amin a bengatlan nisulat ed panamegley na saray propeta nipaakar ed Anak na too.+ 32  Singa bilang, sikatoy iyawat ed saray totoo na saray nasyon+ tan sikatoy elek-elekan+ tan pabpabaingan tan lutlutdaan da.+ 33  Tan kayari ran lewet-leweten et pateyen da,+ balet diad komatlon agew et sikatoy onoli.”+ 34  Ingen, agda atalosan so kabaliksan na anggan sakey ed sarayan bengatla, ta niyamot ed sikara irayan salita, tan agda atalosan iray imbaga to. 35  Natan sanen asingger lay Jesus ed Jerico, walay sakey a lakin bulag ya akayurong ed gilig na dalan tan mipapayabol.+ 36  Lapud nadngel toy idadalan na dakel a totoo, tinepet to no antoy nagagawa. 37  Imbaga rad sikato: “Ondadalan si Jesus a Nazareno!” 38  Diad saman et inyeyag to: “Jesus, Anak nen David, kasian mo ak!” 39  Tan sikatoy binano na saramay walad unaan pian mandeen, balet lalon inyeyag to: “Anak nen David, kasian mo ak!” 40  Insan tinmunday Jesus tan impaiyasingger tod sikato so laki. Nen akaasingger la, sikatoy tinepetan nen Jesus: 41  “Antoy labay mon gawaen kod sika?” Inkuan to: “Katawan, ipawil moy pakanengneng ko.” 42  Kanian inkuan nen Jesus ed sikato: “Makanengneng ka lamet; pinaabig ka na pananisiam.”+ 43  Tampol a pinmawil so pakanengneng to, tan tinumbok toy Jesus,+ tan inggloria toy Dios. Ontan met, sanen anengneng itan na amin a totoo, indayew day Dios.+

Paimanod leksab

Odino “iyan klase na pananisia.” Literal, “so pananisia.”
Odino “onsabin panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “nakompleto.”