Onlad karga

Onlad saray karga

Say Maong a Balita Unong ed si Lucas

Saray Kapitulo

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Parad si Teofilo (1-4)

  • Impasakbay nen Gabriel so kiyanak nen Juan a Bautista (5-25)

  • Impasakbay nen Gabriel so kiyanak nen Jesus (26-38)

  • Binisita nen Maria si Elizabet (39-45)

  • Intandoro nen Maria si Jehova (46-56)

  • Inkiyanak tan impanngaran ed si Juan (57-66)

  • Propesiya nen Zacarias (67-80)

 • 2

  • Inkiyanak nen Jesus (1-7)

  • Nampanengneng iray anghel ed saray managpastol (8-20)

  • Impansegat tan impanlinis (21-24)

  • Anengneng nen Simeon so Kristo (25-35)

  • Intongtong nen Ana so ugaw (36-38)

  • Impawil ed Nazaret (39, 40)

  • Si Jesus diad templo sanen 12 taon to (41-52)

 • 3

  • Gapoan na kimey nen Juan (1, 2)

  • Impulong nen Juan so bautismo (3-20)

  • Say inkabautismoan nen Jesus (21, 22)

  • Kapolian nen Jesu-Kristo (23-38)

 • 4

  • Tinukso na Diablo si Jesus (1-13)

  • Ginapoan nen Jesus so manpulong ed Galilea (14, 15)

  • Ag-inawat si Jesus diad Nazaret (16-30)

  • Diad sinagoga ed Capernaum (31-37)

  • Apaabig so katulangan nen Simon tan arum ni  (38-41)

  • Aromog na totoo si Jesus diad nisulinek a pasen (42-44)

 • 5

  • Mamilagron impakarel na sira; saray unonan disipulo (1-11)

  • Apaabig so sakey ya akating (12-16)

  • Pinaabig nen Jesus so paralitiko (17-26)

  • Tinawag nen Jesus si Levi (27-32)

  • Tepet nipaakar ed panag-ayunal (33-39)

 • 6

  • Jesus, “Katawan na Sabaton” (1-5)

  • Apaabig so lakin kinmebet so lima to (6-11)

  • Say 12 apostol (12-16)

  • Nambangat tan nantambal si Jesus (17-19)

  • Saray liket tan gonigon (20-26)

  • Pangaro ed kakabusol (27-36)

  • Agkayo la manguukom (37-42)

  • Nabidbiran ed bunga to (43-45)

  • Malet ya abung; abung ya andiay malet a pundasyon (46-49)

 • 7

  • Pananisia na sakey ya opisyal na armada (1-10)

  • Pinaoli nen Jesus so anak na balo diad Nain (11-17)

  • Nirayew si Juan Bautista (18-30)

  • Akondena so ag-ondengel a henerasyon (31-35)

  • Aperdona so makasalanan a bii (36-50)

   • Ilustrasyon nipaakar ed saray akautang (41-43)

 • 8

  • Akiulop ed si Jesus iray bibii (1-3)

  • Ilustrasyon nipaakar ed tomatanem (16-18)

  • No akin ya angusar na saray ilustrasyon si Jesus (9, 10)

  • Nipaliwawa so ilustrasyon nipaakar ed tomatanem (11-15)

  • Agnepeg a sakoban so lamparaan (16-18)

  • Ina tan agagi nen Jesus (19-21)

  • Pinareen nen Jesus so bagyo (22-25)

  • Ingganggan nen Jesus iray demonyo ya onloob ed saray baboy (26-39)

  • Anak nen Jairo; diniwit na bii so saloy na kawes nen Jesus (40-56)

 • 9

  • Naikdan so Labindua na instruksion parad ministeryo (1-6)

  • Aguloy nonot nen Herodes lapud si Jesus (7-9)

  • Pinakan nen Jesus so 5,000 (10-17)

  • Imbaga nen Pedro no siopa so Kristo (18-20)

  • Nipasakbay so ipatey nen Jesus (21, 22)

  • Tuan disipulo (23-27)

  • Anguman so itsura nen Jesus (28-36)

  • Apaabig so ugaw ya aselepay demonyo (37-43a)

  • Nipasakbay lamet so ipatey nen Jesus (43b-45)

  • Nansangsangan na saray disipulo no siopay manunaan (46-48)

  • Siopaman ya ag-onsusumpa ed sikatayo et walad dapag tayo (49, 50)

  •  Ag-inawat si Jesus ed sakey a baryo na saray Samaritano (51-56)

  • No panon so itumbok ed si Jesus (57-62)

 • 10

  • Imbaki nen Jesus so 70 (1-12)

  • Pakaskasi la ray agmagbabawin syudad (13-16)

  • Pinmawil so 70 (17-20)

  • Indayew nen Jesus so Ama to lapud pipilien to ray mapaabeba (21-24)

  • Ilustrasyon nipaakar ed maong a Samaritano (25-37)

  • Binisita nen Jesus si Marta tan Maria (38-42)

 • 11

  • No panon so manpikasi (1-13)

   • Pangaligan a pikakasi (2-4)

  • Apapaway iray demonyo ed panamegley na gamet na Dios (14-23)

  • Pinmawil so demonyo (24-26)

  • Tuan liket (27, 28)

  • Tanda nen Jonas (29-32)

  • Lamparaan na laman (33-36)

  • Pakaskasi la iray mansimpisimpitan (37-54)

 • 12

  • Lebadura na saray Fariseo (1-3)

  • Takotan so Dios, aliwan totoo (4-7)

  • Pamidbir ed impikasakey ed Kristo (8-12)

  • Ilustrasyon nipaakar ed makulangkulang a mayaman a too (13-21)

  • Agkayo la mapagpaga (22-34)

   • Melag a pulok (32)

  • Pantultuloy a pambantay (35-40)

  • Say matoor a manag-asikaso tan agmatoor a manag-asikaso (41-48)

  • Aliwan kareenan, noagta inkaapag-apag (49-53)

  • Kaukolan a surien iray panaon (54-56)

  • Piaregloan (57-59)

 • 13

  • Magbabawi pian agnaderal (1-5)

  • Ilustrasyon nipaakar ed agmanbungan kiew ya igos (6-9)

  • Apaabig ed Sabaton so biin abukot (10-17)

  • Ilustrasyon nipaakar ed bukel na mustasa tan lebadura (18-21)

  • Kaukolay pansagpot pian makaloob ed mainget a puerta (22-30)

  • Herodes, “satan a masilib a kuyangen” (31-33)

  • Nanermenan nen Jesus so Jerusalem (34, 35)

 • 14

  • Apaabig ed Sabaton so lakin linmarag so laman to (1-6)

  • Magmaliw a mapaabeban sangkaili (7-11)

  • Imbitaan iramay agmakabales ed sika (12-14)

  • Ilustrasyon nipaakar ed saray naimbitaan a nambaraan (15-24)

  • Bili na pagmaliw a disipulo (25-33)

  • Tinmabang ya asin (34, 35)

 • 15

  • Ilustrasyon nipaakar ed abalang a karnero (1-7)

  • Ilustrasyon nipaakar ed abalang a sinsilyo (8-10)

  • Ilustrasyon nipaakar ed abalang ya anak (11-32)

 • 16

  • Ilustrasyon nipaakar ed agmatunong a manag-asikaso (1-13)

   • ‘Say toon napanmatalkan ed daiset et napanmatalkan ed dakel’ (10)

  • Say Ganggan tan Panarian na Dios (14-18)

  • Ilustrasyon nipaakar ed mayaman a too tan si Lazaro (19-31)

 • 17

  • Pakatiror, pamerdona, tan pananisia (1-6)

  • Ariripen ya andi-kakanaan (7-10)

  • Apaabig so samploran akating (11-19)

  • Say isabi na Panarian na Dios (20-37)

   • “Walad pegley yo” so Panarian na Dios (21)

   • “Nodnonot yoy asawa nen Lot” (32)

 • 18

  • Ilustrasyon nipaakar ed mapilit a balo (1-8)

  • Say Fariseo tan say managsingil na buis (9-14)

  • Si Jesus tan saray ugugaw (15-17)

  • Tepet na mayaman a manuley (18-30)

  • Nipasakbay lamet so ipatey nen Jesus (31-34)

  • Akanengneng lamet so bulag a mipapayabol (35-43)

 • 19

  • Binisita nen Jesus si Zaqueo (1-10)

  • Ilustrasyon nipaakar ed samploran mina (11-27)

  • Matalonan inloob nen Jesus (28-40)

  • Ninangisan nen Jesus so Jerusalem (41-44)

  • Nilinisan nen Jesus so templo (45-48)

 • 20

  • Kinuestion so autoridad nen Jesus (1-8)

  • Ilustrasyon nipaakar ed saray tomatanem a managpatey (9-19)

  • Say Dios tan say Cesar (20-26)

  •  Tepet nipaakar ed kioli (27-40)

  • Kasin say Kristo et anak nen David? (41-44)

  • Pasakbay nipaakar ed saray eskriba (45-47)

 • 21

  • Duaran sinsilyo na pobrin balo (1-4)

  • TANDA NA SAMAY ONSABI (5-36)

   • Saray guerra, maksil a yegyeg, salot, eras (10, 11)

   • Jerusalem ya apaliberan na saray armada (20)

   • Saray aturon panaon na saray nasyon (24)

   • Isabi na Anak na too (27)

   • Ilustrasyon nipaakar ed kiew ya igos (29-33)

   • Mansiansian aliing (34-36)

  • Nambangat si Jesus diad templo (37, 38)

 • 22

  • Implano na saray saserdote so pamatey ed si Jesus (1-6)

  • Preparasyon parad unor a Paskua (7-13)

  • Impangigapo ed Pangdem na Katawan (14-20)

  • “Karungok ed sayan lamisaan imay mantraidor ed siak” (21-23)

  • Ampetang a sangsangan no siopay manunaan (24-27)

  • Sipanan nen Jesus parad sakey a panarian (28-30)

  • Nipasakbay so pangiburi nen Pedro (31-34)

  • Kaukolan ya akaparaan; say duaran espada (35-38)

  • Pikakasi nen Jesus ed Palandey na Saray Olibo (39-46)

  • Inerel si Jesus (47-53)

  • Imburi nen Pedro si Jesus (54-62)

  • Inelek-elekan day Jesus (63-65)

  • Bista ed arapan na Sanhedrin (66-71)

 • 23

  • Si Jesus ed arapan nen Pilato tan Herodes (1-25)

  • Nipasak ed poste si Jesus tan duaran kriminal (26-43)

   • “Nakaiba ta ka ed Paraiso” (43)

  • Impatey nen Jesus (44-49)

  • Inkiponpon nen Jesus (50-56)

 • 24

  • Apaoli si Jesus (1-12)

  • Diad dalan a mamaarap ed Emaus (13-35)

  • Nampanengneng si Jesus ed saray disipulo (36-49)

  • Sinmegep ed tawen si Jesus (50-53)