Unong ed si Marcos 16:1-8

  • Apaoli si Jesus (1-8)

16  Kanian sanen asumpal lay Sabaton,+ si Maria Magdalena, tan si Maria+ ya ina nen Santiago, tan si Salome et angaliw na saray pampabalingit ta pian onla ra diman tan sikatoy puyokan da.+  Tan diad kabkabuasan na unonan agew na simba, sanen binmutay lay agew, linma rad lubok.*+  Ibabaga ra ed sakey tan sakey: “Siopa kasi nayarin mangitulin ed baton akasara ed puerta na lubok?”  Balet sanen tinmangwa ra, anengneng dan nitulin lay bato, anggano balbaleg a maong itan.+  Kaloob dad lubok, walay anengneng dan kalangweran a laki ya akayurong ed bandad kawanan tan akakawes na andukey tan amputi, kanian ataktakot ira.  Inkuan tod sikara: “Agkayo natatakot.+ Amtak ya aanapen yoy Jesus a Nazareno a nipasak ed poste. Anggapo la dia, ta apaoli la.+ Nengneng yo yay angiponponan dad sikato.+  Balet la kayo, ibaga yod saray disipulo to tan ed si Pedro, ‘Sikatoy unona lad Galilea.+ Sikatoy nanengneng yod man, unong ya imbaga tod sikayo.’”+  Kanian nen pinmaway ira, manggiwgiw tan mankelkelaw iran tinmaynan ed lubok. Tan anggapoy anggan siopa ya angibagaan da, lapud natatakot ira.*+

Paimanod leksab

Odino “pakanodnonotan a lubok.”
Unong ed saray napanmatalkan ya akaunan manuskrito, say Ebanghelyo nen Marcos et anampot ed saray salitan naromog ed bersikulo 8. Nengnengen so Apendise A3.