Unong ed si Marcos 13:1-37

 • KAUNORAN IRAN PANAON NA SISTEMA NA MUNDO (1-37)

  • Saray guerra, eras, yegyeg (8)

  • Nipulong so maong a balita (10)

  • Baleg a kairapan (19)

  • Isabi na Anak na too (26)

  • Ilustrasyon nipaakar ed kiew ya igos (28-31)

  • Mantultuloy a manbantay (32-37)

13  Sanen sikatoy ompapaway lad templo, oniay imbagad sikato na sakey ed saray disipulo to: “Managbangat, nengneng mo! agaylay abig na sarayan bato tan paalagey!”+  Balet inkuan nen Jesus ed sikato: “Nanenengneng mo iratan a marakdakep a paalagey? Anggapoy anggan sakey a baton natilak dia ya akatapew ed sakey a bato ta nageba iratan ya amin.”+  Legan ya akayurong si Jesus diad Palandey na Saray Olibo a sankabantag toy templo, sikatoy tinepetan nen Pedro, Santiago, Juan, tan Andres a siksikara labat:  “Ibagam ed sikami, kapigan iraya nagawa, tan antoy tanda a magano lay panampot na sarayan amin a bengatla?”+  Kanian inkuan nen Jesus ed sikara: “Manalwar kayo pian anggapoy siopaman a mangibalang ed sikayo.+  Dakel naani so onsabin mangusar ed ngaran ko, ya ikuan da, ‘Siak iman,’ tan dakel so ibalang da.  Sakey ni, sano makarengel kayo na saray guerra tan balita nipaakar ed saray guerra, agkayo nabibigla; nepeg a nagawa iraya, balet aliwa nin saya so anggaan.+  “Ta manlalaban iray bansa ontan met ed saray panarian;+ wala ray yegyeg ed nanduruman pasen; wala ra met so eras.+ Saraya so gapoan na irap.+  “Balet manalwar kayo. Awiten kayo na saray totoo diad korte,+ tan pekpekpeken da kayo diad saray sinagoga+ tan iyarap da kayo ed saray gobernador tan arari lapud siak, pian makapantasi kayo ed sikara.+ 10  Ontan met, kaukolan a nipulong nin unona so maong a balita diad amin a nasyon.+ 11  Tan sano awiten da kayod korte, agyo pampapagaan no antoy ibaga yo; balet antokaman so niiter ed sikayo ed satan ya oras et satan so ibaga yo, ta aliwan sikayo so mansasalita, noag say masanton espiritu.+ 12  Niarum ni, say agi so mantraidor ed agi to pian ompatey, tan traidoren na sakey ya ama so anak to, tan saray anak et onsumpad saray ateng tan ipapatey da ra.+ 13  Tan busolen kayo na amin a totoo lapud ngaran ko.+ Balet samay akapansungdo* anggad anggaan+ et sikatoy nilaban.+ 14  “Anggaman ontan, no nanengneng yo a manalalagey lad pasen ya agto kanepegan so makapadimlan bengatla a sengegay kadederal,+ (usaren komon na manbabasa so pakatebek), ombatik la komon ed kapalandeyan iramay walad Judea.+ 15  Samay walad toktok na abung et agla komon onleleksab, tan agla onloloob pian mangalay antokaman ed abung to; 16  tan samay walad uma et agto la komon pawilen iray bengatlan atilak to, a singa say ilalatop ton kawes. 17  Pakaskasi la iramay malukon tan manpapasuso diad saratan ya agew!+ 18  Mantultuloy yon ipikasi ya agkomon itan nagawad ambetel a panaon; 19  ta saratan ya agew et magmaliw a saray agew na kairapan+ ya agni agawa manlapud inggapo na mundo a pinalsa na Dios anggad satan a panaon, tan agla nagawa lamet.+ 20  Diad tua, no agpinatikeyan nen Jehova* iratan ya agew, anggapoy laman a nisalba. Balet lapud saramay pinili to et pinatikeyan to iratan ya agew.+ 21  “Insan no wala met so mangibagad sikayo, ‘Wadia so Kristo,’ odino, ‘Sikatoy wadman!’ agyo itan papanisiaan.+ 22  Ta onsabi ray palson Kristo tan palson propeta+ tan manggawa ra na saray tanda tan pakpakelaw pian no nayari et nibalang da iramay pinili. 23  Manalwar kayo sirin.+ Impasakbay ko lad sikayo so amin a bengatla. 24  “Balet diad saratan ya agew, kayari na satan a kairapan, ombilunget so agew, tan agla onliwawa so bulan,+ 25  tan napelag manlapud tawen iray bitewen, tan nayegyeg iray pakayari na katawenan. 26  Insan nanengneng day Anak na too+ ya onsasabi a walad saray lurem a walaay baleg a pakapanyari tan gloria.+ 27  Insan ibaki to ray anghel to tan tiponen da ray pinili to manlapud apatiran dagem, manlapud sampot na dalin anggad sampot na tawen.+ 28  “Natan et aral yo iyan ilustrasyon nipaakar ed kiew ya igos: No onsisimit tan manbubulong lay balon sanga to, amta yon asingger lay tiagew.+ 29  Ontan met, no nanenengneng yon nagagawa la irayan bengatla, amtaen yo a sikatoy wala lad arap na saray puerta.+ 30  Ibagak ed sikayoy tua, nagawa irayan amin antis a naandi iyan henerasyon.+ 31  Say tawen tan dalin et naandi,+ balet saray salitak et agbalot naandi.+ 32  “Nipaakar ed satan ya agew odino oras et anggapoy siopaman a makaamta, anggan saray anghel ed tawen odino say Anak, noag say Ama.+ 33  Mantultuloy kayon manlikas, mansiansia kayon aliing,+ ta agyo amta no kapigan so aturon panaon.+ 34  Singa itan sakey a too a linmad arum a bansa, a tinaynan toy abung to tan impaasikaso tod ariripen to,+ ya inikdan to na kimey so kada sakey, tan binilin toy managbantay ed puerta a mantultuloy a manbantay.+ 35  Kanian mantultuloy kayon manbantay, ta agyo amta no kapigay isabi na akan-abung,+ no kasin diad pansirunget odino diad pegley-labi odino antis na palbangon* odino diad kabkabuasan,+ 36  ta pian agto kayo nasabian a nanaugip+ sano sikatoy biglan onsabi. 37  Balet say ibabagak ed sikayo et ibabagak ed amin: Mantultuloy kayon manbantay.”+

Paimanod leksab

Odino “mansusungdo.”
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “sano onkukaok so lalong.”