Unong ed si Marcos 15:1-47

  • Si Jesus ed arapan nen Pilato (1-15)

  • Inelek-elekan na totoo (16-20)

  • Impasak ed poste diad Golgotha (21-32)

  • Impatey nen Jesus (33-41)

  • Inkiponpon nen Jesus (42-47)

15  Sanen palbangon la et tampol a nankokonsultaan iray manunan saserdote a kaiba iray mamatatken tan saray eskriba, on, say interon Sanhedrin, tan binalor day Jesus tan inyakar dad si Pilato.+  Kanian sikatoy tinepetan nen Pilato: “Sika so Ari na saray Judio?”+ Inyebat to: “Sikan mismo so angibagad satan.”+  Balet dakel so inyakusa ed sikato na saray manunan saserdote.  Natan et sikatoy tinepetan lamet nen Pilato, ya inkuan to: “Anggapoy iyebat mo?+ Nengneng mo, dakdakel so iyaakusa rad sika.”+  Balet agla inmebat si Jesus, kanian mankelaw si Pilato.+  Diad kada piesta et sikatoy mangibubulos na sakey a priso parad sikara, samay labay dan paibulos.+  Diad saman et walad prisoan imay toon manngaran na Barabas a kaiba na saramay nanrebelde ed gobierno, tan amatey ira sanen nanrebelde ra.  Kanian inmasingger iray totoo tan kinerew dad si Pilato imay dati lan gagawaen to parad sikara.  Inkuan tod sikara: “Labay yon ibulos ko so Ari na saray Judio?”+ 10  Ta amta nen Pilato a makakaibeg iray manunan saserdote ed si Jesus kanian sikatoy inyawat da.+ 11  Balet sinugsogan na saray manunan saserdote iray totoo a say paibulos da et si Barabas.+ 12  Inkuan lamet nen Pilato ed sikara: “Anto sirin so gawaen kod sayay tatawagen yon Ari na saray Judio?”+ 13  Inyeyag da lamet: “Ipasak ed poste!”+ 14  Ingen inkuan nen Pilato ed sikara: “Akin? Antoy mauges a ginawa to?” Balet lalon inkasil day eyag da: “Ipasak ed poste!”+ 15  Diad saman, lapud labay a pagustoan nen Pilato iray totoo, imbulos toy Barabas; tan kayari ton impasiplatan si Jesus,+ sikatoy inyawat to pian nipasak ed poste.+ 16  Natan et sikatoy inyakar na saray sundalo diad sular, salanti, diad abung na gobernador, tan tinawag day amin a sundalo.+ 17  Tan inkolibemben dad sikato so kawes a kolor-ube tan nanlaga ray koronan sabisabit tan inyan dad ulo to; 18  tan imbando rad sikato: “Maabig ya agew ed sika,* Ari na saray Judio!”+ 19  Ontan met, pinepekpek da na tanubong so ulo to tan nilutlutdaan da, tan tinmalimukor tan dinmakmomo* irad sikato. 20  Kayari ran inelek-elekan, inekal day kawes ton kolor-ube tan insulong dad sikato so ilalatop ton kawes. Tan sikatoy impaway da pian ipasak ed poste.+ 21  Insan pinasoot day sakey a toon ondadalan a nanlapud uma, si Simon a taga Cirene, ya ama nen Alejandro tan si Rufo, a sakbatey panamairapan a poste* nen Jesus.+ 22  Kanian sikatoy inyakar dad pasen a tatawagey Golgotha, a sano ipatalos et mankabaliksay, “Pasen na Lapislapis na Ulo.”+ 23  Ditan et sikatoy sinali ran painumen na alak a nilaokan na druga a mira,+ balet agto ininum. 24  Tan sikatoy impasak dad poste tan nanaapagan day ilalatop ton kawes, a nampapalaranan da no antoy naala na kada sakey.+ 25  Natan et komatlon oras* la, tan sikatoy impasak dad poste. 26  Tan akasulat diad uloan to imay iyaakusa rad sikato: “Say Ari na Saray Judio.”+ 27  Niarum ni, walay duaran matakew ya impasak dad abay to, sakey ed kawanan to tan sakey ed kawigi to.+ 28  *—— 29  Tan sikatoy binalawbalaw na saray ondadalan, a manpeyeng ira+ tan ibabaga ra: “Sika a mangibabagan igebam so templo tan ipaalagey mod loob na taloy agew,+ 30  isalbam so sarilim, tan epas kad satan a panamairapan a poste.”* 31  Ontan met so ginawa na saray manunan saserdote, pati saray eskriba, a sikatoy inelek-elekan da, ya ibabaga ra: “Insalba toy arum, agto balet nisalbay sarili to!+ 32  Onepas komon natan ed panamairapan a poste* so Kristo ya Ari na Israel, pian nanengneng mi tan manisia kami.”+ Anggan saramay impasak ed abay to et mamabalaw ed sikato.+ 33  Sanen asabi so komanem ya oras,* binmilunget so interon dalin anggad komasiam ya oras.*+ 34  Tan diad komasiam ya oras et inmeyag si Jesus, ya inkuan to: “Eli, Eli, lama sabactani?” a no ipatalos et mankabaliksay: “Dios ko, Dios ko, akin et pinaulyanan mo ak?”+ 35  Tan sanen nadngel itan na arum ed saramay akaalagey ed asingger, inkuan da: “Nengneng yo! Tatawagen toy Elias.” 36  Insan walay sakey a binmatik, ya angipasepsep na espongha ed anakseng ya alak tan inyan tod tanubong, insan ipapainum tod sikato,+ ya inkuan to: “Paulyan yo! Nengnengen tayo no kasin onsabi si Elias a mangiyepas ed sikato.” 37  Balet inmeyag si Jesus insan la inatey.*+ 38  Tan apilat so kurtina na santuaryo,+ a nankadua manlapud tagey anggad leksab.+ 39  Natan sanen say opisyal na armada ya akaalagey a manbabantay ed sikato et anengneng ton inatey legan irayan nagagawa, inkuan to: “Tua a sayan too et Anak na Dios.”+ 40  Diad bandad arawi et wala met iray manbabantay a bibii, a kaiba ed saratan si Maria Magdalena ontan met ed si Maria ya ina di Santiago a Melag tan Joses, tan si Salome,+ 41  a mimila tan manlilingkor ed si Jesus+ sanen walad Galilea, tan say dakel nin bibii ya akiulop ed sikaton tinmatdang ed Jerusalem. 42  Natan sanen ngarngarem la, tan lapud Panagparaan la, salanti, say agew antis na Sabaton, 43  sinmabi si Jose a taga Arimatea, sakey a gagalangen a membro na Konsilyo,* a manaalagar met ed Panarian na Dios. Sikatoy nampakpel a linmad si Pilato tan kinerew toy bangkay nen Jesus.+ 44  Balet manduaruway Pilato no kasin sikatoy inatey la, kanian impatawag toy opisyal na armada pian tepeten to no kasin inatey lay Jesus. 45  Kanian nen aseguro to itan ed opisyal na armada, inabuloyan toy Jose a mangalad bangkay. 46  Angaliw si Jose na marakep a klase na linen tan sikatoy inyepas to, binalkot toy marakep a klase na linen tan imponpon tod sakey a lubok*+ ya inungib ed abalbaleg a bato; insan impatulin toy sakey a bato ed puerta na lubok.+ 47  Balet babantayan nen Maria Magdalena tan si Maria ya ina nen Joses so pasen ya angiponponan ed sikato.+

Paimanod leksab

Odino “Nagalgalang ka.”
Odino “angigalang.”
Nengnengen so Glosaryo.
Manga alas-9 na kabuasan.
Nengnengen so Apendise A3.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Manga alas-12 na kaagwan.
Manga alas-3 na ngarem.
Odino “nauyos so linawa to.”
Odino “Sanhedrin.”
Odino “pakanodnonotan a lubok.”