Unong ed si Marcos 2:1-28

  • Pinaabig nen Jesus so paralitiko (1-12)

  • Tinawag nen Jesus si Levi (13-17)

  • Tepet nipaakar ed panag-ayunal (18-22)

  • Jesus, ‘Katawan na Sabaton’ (23-28)

2  Balet kayari na pigaran agew, sikatoy linmoob lamet ed Capernaum tan kinmayat so balita a sikatoy walad abung.+  Lapud saya et dakdakel so dinmadago ditan kanian anggapo lay lugar, anggan diad puerta, tan impulong tod sikara so salita.+  Tan wala ray totoon angiyakar ed sikato na sakey a paralitiko, ya inalsa na apatira.+  Balet sikatoy agda niyasingger ed si Jesus lapud dakdakel so totoo, kanian inekal day atep ed petek nen Jesus, insan diad satan a bungaw et inleksab day paralitiko a walad dukolan.  Nen anengneng nen Jesus so pananisia ra,+ inkuan tod paralitiko: “Ana’ko, aperdona la ray kasalanan mo.”+  Natan et wadman so arum ya eskriba, ya akayurong tan ikakatunongan dad puso ra:+  “Akin et oniay panagsalita na sayan too? Mumudmoraen toy Dios. Siopay makaperdona na saray kasalanan? Agta say Dios labat?”+  Balet atebek a tampol nen Jesus ya ontan so nononoten da, kanian inkuan tod sikara: “Akin et ontay nononoten yo?+  Dinan so mas mainomay ya ibagad paralitiko, ‘Aperdona la ray kasalanan mo,’ odino, ‘Alagey ka tan libit moy dukolan mo tan manakar ka’? 10  Balet pian naamtaan yon say Anak na too+ et walay autoridad to diad dalin a mamerdona na saray kasalanan—”+ inkuan tod paralitiko: 11  “Ibagak ed sika, Alagey ka, libit moy dukolan mo, tan sempet ka la.” 12  Diad saman et sikatoy inmalagey, tan nilibit ton tampol so dukolan to tan pinmaway a nanakar ed arap dan amin. Kanian mankelkelaw ira, tan inggloria ray Dios, ya inkuan da: “Anggapo nin balot so anengneng min singa onia.”+ 13  Sikatoy linma lamet diad gilig na dayat, tan dinmadago ed sikato so amin a totoo, tan imbangat to ra. 14  Tan sanen sikatoy ondadalan, anengneng toy Levi ya anak nen Alfeo ya akayurong ed panagsingilan na buis, tan inkuan tod sikato: “Magmaliw kan patumbok ko.” Diad saman et sikatoy inmalagey tan tinmumbok ed sikato.+ 15  Diad saginonor, si Jesus et mamangan* diad abung nen Levi, tan kaiba to tan saray disipulo to so dakel a managsingil na buis tan saray makasalanan, ta amayamay ed sikara so tinmumbok ed sikato.+ 16  Balet sanen anengneng na saray eskriba na saray Fariseo a karungo to ray makasalanan tan managsingil na buis, inkuan dad saray disipulo to: “Pidudungoan to iray managsingil na buis tan saray makasalanan?” 17  Sanen nadngel iya nen Jesus, inkuan tod sikara: “Agmankaukolan na managtambal iramay maksil so laman da, noagta saraman labat so mansasakit. Linma ak dia pian manawag ed saray makasalanan, aliwan saray matunong.”+ 18  Saray disipulo nen Juan tan saray Fariseo et naynay a manaayunal. Kanian linma rad sikato tan inkuan da: “Naynay a manaayunal iray disipulo nen Juan tan saray disipulo na saray Fariseo, akin balet et agmanaayunal iray disipulom?”+ 19  Kanian inkuan nen Jesus ed sikara: “Wala tay rason a manayunal iray kaaro na nobyo+ no sikatoy kaiba da ni? Agda kaukolan so manayunal legan a kaiba da ni so nobyo. 20  Balet onsabi agew sano alaen lad sikara so nobyo,+ insan manayunal la rad satan ya agew. 21  Anggapoy siopaman a mangisakab na balon abel diad daan ya ilalatop a kawes. No gawaen to itan, guyoren na balon abel imay daan, tan mas napilat laingen.+ 22  Ontan met, anggapoy siopaman a mangiyan na balon alak diad saray daan a katat a panagkargaan. No gawaen to itan, pilaten na alak iray panagkargaan, tan naperdi so alak pati saray panagkargaan. Kanian say balon alak et ikakargad saray balon katat a panagkargaan.” 23  Natan, sanen sikatoy ondadalan diad katrigoan legan na Sabaton, saray disipulo to et nan-arurot na dawa na trigo diad dalan.+ 24  Kanian inkuan ed sikato na saray Fariseo: “Nengneng mo! Akin et gagawaen day sebel ed Sabaton?” 25  Balet inkuan tod sikara: “Agyo ta’n balot abasa so ginawa nen David sanen sikato tan saray kaiba ton lalaki et mankakkaukolan tan narnarasan?+ 26  Agyo ta abasa ed salaysay nipaakar ed si Abiatar+ a manunan saserdote a linmoob si David ed abung na Dios tan kinan to ray apay a tinapay, ya agmanepeg a kanen na siopaman noag saray saserdote labat,+ tan inikdan to met iray kaiba ton lalaki?” 27  Inkuan to nid sikara: “Say Sabaton et ginawa parad too,+ tan aliwan say too so ginawa parad Sabaton. 28  Kanian say Anak na too so Katawan na anggan say Sabaton.”+

Paimanod leksab

Odino “akapapeg ed lamisaan.”