Unong ed si Marcos 9:1-50

  • Anguman so itsura nen Jesus (1-13)

  • Apaabig so ugaw ya aselepay demonyo (14-29)

    • Amin et posible ed sakey a walaay pananisia (23)

  • Nipasakbay lamet so ipatey nen Jesus (30-32)

  • Nansangsangan na saray disipulo no siopay manunaan (33-37)

  • Siopaman ya ag-onsusumpa ed sikatayo et walad dapag tayo (38-41)

  • Saray sengegay pakapankasalanan (42-48)

  • “Magmaliw kayo komon a singa asin” (49, 50)

9  Niarum ni, inkuan tod sikara: “Ibagak ed sikayoy tua, wala ray manalalagey dia ya agdan balot natawayan so ipapatey anggad agda ni nanengneng so Panarian na Dios a manuuley la.”+  Kayari anemiran agew, intagar nen Jesus si Pedro tan Santiago tan Juan, tan inyakar to rad sakey ya atagey a palandey a siksikara labat. Tan anguman so itsura to ed arapan da;+  say latop ton kawes et nagmaliw a mansyayap, a mas amputi ni nen say nasarag a pamaputi na siopaman a managpesak diad dalin.  Ontan met, anengneng day Elias a kaiba toy Moises, tan mitotongtong irad si Jesus.  Insan inkuan nen Pedro ed si Jesus: “Rabbi, maabig no dia ti la. Kanian abuloyan mo kamin mangipaalagey na taloran tolda, sakey parad sika, sakey parad si Moises, tan sakey parad si Elias.”  Diad tua et ag-amta nen Pedro no antoy gawaen to lapud tinmakot iran maong.  Tan tinmarong ed sikara so sakey a lurem, tan sakey a boses+ so nadngel manlapud lurem: “Saya so Ana’ko, say inad-arok.+ Dengel kayod sikato.”+  Insan ninengneng day kaliberliber tan anggapo lay anengneng dan arum noag si Jesus.  Sanen onlalasur la rad palandey, binilibilin to ran agda ibabagad anggan siopa no antoy anengneng da+ anggad kayari kioli na Anak na too.+ 10  Tinantandaan da iyan salita,* balet nantotongtongan da no anto so kabaliksan na sayan kioli manlapud inaatey. 11  Tan sikatoy tinepetan da, ya inkuan da: “Akin ya ibabaga na saray eskriba a nepeg ya onsabin unona si Elias?”+ 12  Inkuan tod sikara: “Onsabin unona si Elias tan ipawil to so amin a bengatla;+ balet akin a nisulat a say Anak na too et napairap a maong+ tan ipasen a kabkabusol?+ 13  Balet ibagak ed sikayo, diad tua et sinmabi lay Elias,+ tan ginawa rad sikato so labalabay da, unong a nisulat nipaakar ed sikato.”+ 14  Sanen nila ray arum a disipulo, naimano ray dakel a totoo ya akapaliber ed sikara, tan wala ray eskriba a misusuppiatan ed sikara.+ 15  Balet kanengneng na amin a totoo ed sikato, abigla ra, tan batik irad sikato pian ibano ra. 16  Kanian tinepetan to ra: “Antoy pansusuppiatan yo?” 17  Inmebat ed sikato so sakey ed saray totoo: “Managbangat, inyakar kod sika so ana’kon laki ta sikatoy sinelepan na emel ya espiritu.+ 18  Kapagno atakien na espiritu, sikatoy ibalsak na satan diad dalin, manburaburay sangi to tan manngalatenget iray ngipen to tan onkapuy. Kinerew kod saray disipulom a papawayen da itan, balet agda ayarian.” 19  Inkuan nen Jesus ed sikara: “O sikayo ran andiay pananisian henerasyon,+ anggad kapigan ni so pilimog kod sikayo? Anggad kapigan ni so pananos kod sikayo? Iyakar yo dia.”+ 20  Kanian inyakar dad sikato so ugaw, balet sanen sikatoy anengneng na espiritu, pinankaykayerker ton tampol so ugaw, tan sanen atumba ed dalin et sikatoy nantulintulin, a manburaburay sangi to. 21  Insan tinepetan nen Jesus so ama na ugaw: “Kapigan ni iya nagagawad sikato?” Inkuan to: “Manlapu lad inkaugaw to, 22  tan naynay a sikatoy itutumba tod apoy tan ed danum pian pateyen to. Balet no walay nayarian mon gawaen, kasian mo kami tan tulongan mo kami.” 23  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Satan a balikas, ‘No nayarian mo’! Agayla, amin a bengatla et posible ed sakey a walaay pananisia.”+ 24  Tampol ya inmeyag so ama na ugaw, ya inkuan to: “Walay pananisiak! Tulongan mo ak no iner so pankukulangan koy pananisia!”+ 25  Natan, sanen naimano nen Jesus a kibatiktik iray totoo ya ondadago ed sikara, binano to so demonyo,* ya inkuan to: “Sikan emel tan telek ya espiritu, iganggan kod sika ya ompaway kad sikato tan agka lan balot onloloob ed sikato!”+ 26  Pinmaway so espiritu kayari ton inmeyag tan pinankayerker ya aminpiga so ugaw, tan nagmaliw a singa inatey so ugaw, kanian dakdakel so mangibabagan: “Inatey la!” 27  Balet binembenan nen Jesus so lima to tan impaalagey to, tan sikatoy inmalagey. 28  Kanian kaloob tod sakey ya abung, sikatoy tinepetan na saray disipulo to sanen siksikara labat: “Akin et agmi napapaway iman?”+ 29  Inkuan tod sikara: “Sayan klase na demonyo et napapaway labat diad panamegley na pikakasi.” 30  Tinmaynan ira diman tan linma rad Galilea, balet agto labay a naamtaan itan na anggan siopa. 31  Ta ibabangat tod saray disipulo to tan ibabaga tod sikara: “Say Anak na too et iyawat ed lima na totoo, tan sikatoy pateyen da,+ balet anggano ompatey, sikatoy onoli kayari na taloy agew.”+ 32  Balet agda natatalosan so ibabaga to, tan antakot iran mantepet ed sikato. 33  Tan sinmabi rad Capernaum. Nen sikatoy walad loob na abung, tinepetan to ra: “Antoy pansasangsangan yod dalan?”+ 34  Ag-ira akasel, ta nansasangsangan dad dalan no siopa so manunaan ed sikara. 35  Kanian sikatoy yinmurong tan tinawag to so Labindua tan inkuan tod sikara: “Siopaman a labay toy magmaliw a manunaan, nepeg a sikatoy magmaliw a sankaunoran tan lingkor na amin.”+ 36  Insan tinawag toy sakey a melag ya ugaw tan pinaalagey tod pegley da; tan nilakap to, tan inkuan tod sikara: 37  “Siopaman a mangawat ed sakey ed sarayan angkekelag ya ugugaw+ dia ed ngaran ko et mangaawat met ed siak; tan siopaman a mangawat ed siak et aliwan siak labat so aawaten to, noag pati samay angibaki ed siak.”+ 38  Inkuan nen Juan ed sikato: “Managbangat, walay anengneng min mamapapaway na saray demonyo diad panguusar toy ngaran mo balet binano mi, ta agtayo kaiba.”+ 39  Balet inkuan nen Jesus: “Agyo babanoen, ta anggapoy manggawa na sakey a makapanyarin gawa unong ed ngaran ko insan paugesen to ak a tampol. 40  Ta siopaman ya ag-onsusumpa ed sikatayo et walad dapag tayo.+ 41  Tan siopaman a mangiter ed sikayo na sakey a kopa na danum a nainum lapud kien kayo nen Kristo,+ ibagak ed sikayoy tua, agton balot nabalang so tumang to.+ 42  Balet siopaman a mangigapol ed sakey ed sarayan angkekelag a walaay pananisia ed siak, mas maong nin sabitan so beklew to na baton gilingan ya itetelek na asno tan sikatoy ibuntok ed dayat.+ 43  “No bilang ta say limam so sengegay pankasalanan mo,* putot mo. Mas maong nin pukol ka a mangawat na bilay, nen say duaray limam ya onlad Gehenna,* diad apoy ya agbalot naerep.+ 44  *—— 45  Tan no say salim so sengegay pankasalanan mo,* putot mo. Mas maong nin piley ka a mangawat na bilay, nen say duaray salim a nibuntok ed Gehenna.*+ 46  *—— 47  Tan no say matam so sengegay pankasalanan mo,* ibantak mo.+ Mas maong nin saksakey so matam ya onloob ed Panarian na Dios, nen say duaray matam a nibuntok ed Gehenna,*+ 48  a diman et ag-ompatey iray bigis tan agnaerep so apoy.+ 49  “Ta ipelag so apoy ed balang sakey, a singa asin ya ipelag ed kakanen.+ 50  Say asin et maabig, balet no tinmabang la itan, panon yon napapawil so taway na satan?+ Magmaliw kayo komon a singa asin,+ tan pansiansia yoy kareenan ed balang sakey.”+

Paimanod leksab

Odino posiblin “Insekreto da iya.”
Odino “marutak ya espiritu.”
Literal, “pakagapolan mo.”
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A3.
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “pakagapolan mo.”
Nengnengen so Apendise A3.
Literal, “pakagapolan mo.”
Nengnengen so Glosaryo.