Unong ed si Marcos 7:1-37

  • Niparungtal iray tradisyon na too (1-13)

  • Manlapud puso so karutakan (14-23)

  • Pananisia na biin taga Fenicia ed Sirya (24-30)

  • Apaabig so sakey a telek (31-37)

7  Natan et nanuulop a linmad sikato iray Fariseo tan arum ya eskriba a nanlapud Jerusalem.+  Tan anengneng da ya arum ed saray disipulo to et mamangan a marutak so kalimaan da, salanti, agnaurasan.*  (Ta agmamangan iray Fariseo tan amin a Judio no agda ni naurasan iray lima ra anggad siko, ya estrikto ran tutumboken so tradisyon na saray totoo nensaman,  tan sano manlapu rad tindaan et ag-ira mangan no agda ni alinisan so sarili da. Dakel ni ray abangonan dan tradisyon ya estrikto ran tutumboken, singa say pangipalgep na saray kopa, pitsil, tan saray pananginan a gansa.)+  Kanian sikatoy tinepetan na sarayan Fariseo tan eskriba: “Akin et agtutumboken na saray disipulom so abayag lan tradisyon na totoo, ta mamangan iran marutak so lima ra?”+  Inkuan tod sikara: “Dugarugay impropesiya nen Isaias nipaakar ed sikayo ran mansimpisimpitan, ta unong a nisulat, ‘Sarayan totoo et papagalangan da ak ed panamegley na bibil da, balet arawrawi ed siak so kapusoan da.+  Anggapoy kakanaan na pandadayew dad siak, ta saray ganggan na totoo so ibabangat dan doktrina.’+  Ibabaliwala yo so ganggan na Dios, ta estrikto yon tutumboken so tradisyon na totoo.”+  Niarum ni, inkuan tod sikara: “Marundunong yon ipupulisay so ganggan na Dios pian napansiansia yoy tradisyon yo.+ 10  Alimbawa, inkuan nen Moises, ‘Igalang moy amam tan inam,’+ tan, ‘Say mansalita na mauges* ed ama odino ina to et nepeg ya ompatey.’+ 11  Balet ibabaga yo, ‘No ikuan na sakey a too ed ama to odino ina to: “Antokaman a walad siak a napinabangan mo et korban (salanti, sakey a regalon nidedika lad Dios),”’ 12  sikatoy agyo la aabuloyan a manggaway antokaman parad ama to odino ina to.+ 13  Kanian gagawaen yon andi-kakanaan so salita na Dios lapud tradisyon ya impatawir yo.+ Tan dakel ni ray gagawaen yo a singa onia.”+ 14  Kanian sanen pinaasingger to lamet iray totoo, inkuan tod sikara: “Dengel yo ak, amin yo, tan talosan yoy kabaliksan na saya.+ 15  Anggapoy bengatlan onloloob ed sakey a too a makadutak ed sikato, noagta say mandutak ed sakey a too et saray bengatlan ompapaway ed sikato.”+ 16  *—— 17  Natan sanen sikatoy akaloob la ed sakey ya abung ya arawi ed totoo, sikatoy tinepetan na saray disipulo to nipaakar ed ilustrasyon.+ 18  Kanian inkuan tod sikara: “Anggapo met so pakatebek yo a singa sikara? Agyo ta amta ya anggapoy bengatlan onloloob ed sakey a too a makadutak ed sikato, 19  lapud onloloob itan ed saray pait to, aliwan diad puso to, insan ompapaway tan ompepelag ed kasilyas?” Kanian inyabawag ton malinis so amin a naakan. 20  Niarum ni, inkuan to: “Say mandutak ed sakey a too et samay ompapaway ed sikato.+ 21  Ta manlapud loob, diad puso na totoo,+ et ompapaway iray makapasakit a panagkatunongan: seksual ya imoralidad,* panagtakew, panagpatey, 22  pikakalugoran, inkaagum, mauges iran kagagawa, panagpalikdo, anggapoy-baing a kagagawa,* maibeg a mata, panagmudmora, panagpasirayew, tan ag-inkamakatunongan. 23  Amin irayan mauges a bengatla et manlalapud loob tan manudutak ed sakey a too.” 24  Manlapu diman et sikatoy linmad rehyon na Tiro tan Sidon.+ Sikatoy linmoob ed sakey ya abung tan agto labay a naamtaan na anggan siopa, balet agto napaliisan a sikatoy naimano. 25  Tampol a nadngelan na sakey a bii so nipaakar ed sikato kanian linma tan dinmakmomo ed salian to, ta say melag nin anak ton bii et sinelepan na demonyo.*+ 26  Sayan bii et sakey a Griego, a taga* Fenicia ed Sirya, tan aminpigan akikasi ed sikato a papawayen toy demonyo ed anak to. 27  Balet inkuan tod bii: “Paulyan a napesel nin unona so ananak, ta agmanepeg ya alaen so tinapay na ugugaw insan ibuntok ed saray oken.”*+ 28  Balet inmebat so bii: “On, katawan, ingen ta saray oken a walad silong na lamisaan et kakanen da ray mekmek na angkekelag nin ugugaw.” 29  Diad saman et inkuan tod sikato: “Lapud sayan imbagam, la ka la. Pinmaway lad anak mo so demonyo.”+ 30  Kanian sikatoy sinmempet ed abung to tan asabian ton akarukol so melag ya ugaw tan pinmaway la so demonyo.+ 31  Sanen akapawil lay Jesus manlapud rehyon na Tiro, sikatoy dinmalan ed Sidon tan ed rehyon na Decapolis* tan akasabi ed Dayat na Galilea.+ 32  Diman et inyakar dad sikato so sakey a lakin telek tan walay deperensya tod panagsalita,+ tan akikasi ra ya itapew toy lima to ed sikato. 33  Tan sikatoy inyarawi tod totoo, a bukbukor dan dua. Insan inyan to iray gamet to ed saray layag na laki tan kayari ton linmutda, diniwit toy dila na laki.+ 34  Tan sikatoy tinmangay ed tawen, inmingas na aralem tan inkuan tod sikato: “Effata,” a mankabaliksay, “Nalukasan ka.” 35  Diad saman et alukasan so pakadngel to,+ tan nakal so deperensya tod panagsalita, tan akapansalita lan malinew. 36  Diad saman et binilin to ra ya agda itan ibabaga ed anggan siopa,+ balet no kapigan to ra bibilinen, mas lalo dan iyaabawag itan.+ 37  On, mandinayew iran maong,+ tan inkuan da: “Agaylay abig na amin a ginawa to. Pagmamaliwen to ni ingen a makadngel iray telek tan makasalita iray emel.”+

Paimanod leksab

Say tutukoyen na saya et aliwan saray marutak a lima noagta say tradisyon na saray Judio nipaakar ed panaglinis.
Odino “Say mangayew.”
Nengnengen so Apendise A3.
Plural na Griegon salita a porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “mabanbanday a kagagawa.” Diad Griego et aselgeia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “marutak ya espiritu.”
Odino “niyanak ed.”
Ipapasen na saray Judio a saray aso et marutak ya ayayep.
Odino “Rehyon na Samploran Syudad.”