Unong ed si Marcos 3:1-35

  • Apaabig so lakin kinmebet so lima to (1-6)

  • Dakerakel a totoo diad gilig na dayat (7-12)

  • Say 12 apostol (13-19)

  • Panmudmora ed masanton espiritu (20-30)

  • Ina tan agagi nen Jesus (31-35)

3  Sikatoy linmoob lamet ed sinagoga, tan wadman so sakey a lakin kinmebet* so lima to.+  Kanian sikatoy iimanoen dan maong no kasin paabigen to so laki legan na Sabaton, pian naakusaan da.  Inkuan tod lakin kinmebet* so lima to: “Alagey ka tan gala diad pegley.”  Insan inkuan tod sikara: “Manepeg kasi ed Sabaton so panggaway maabig odino panggaway mauges, pangisalba na bilay* odino pamatey?”+ Balet ag-ira inmesel.  Kayari ton ninengneng iray walad kaliberliber to, a sikatoy makakapasnok tan naermenan a maong ed inkaawet na puso ra,+ inkuan tod laki: “Iyunat moy limam.” Kanian inyunat to, tan inmabig so lima to.  Diad saman et pinmaway iray Fariseo tan nantitipon iran tampol a kaiba iray kapartido na Herodes,+ pian pantongtongan day pamatey ed sikato.  Balet amaarap si Jesus ed dayat a kaiba iray disipulo to, tan tinmumbok so dakerakel a totoon nanlapud Galilea tan Judea.+  Linma met ed sikato so dakerakel a totoon nanlapu nid Jerusalem tan ed Idumea tan ed nibaliw na Jordan tan ed kaliberliber na Tiro tan Sidon sanen nadngel day dakdakel a gagawaen to.  Tan imbaga tod saray disipulo to a mangiparaan iray melag a baloto a luganan to pian sikatoy agmungkogen na totoo. 10  Lapud dakel so pinaabig to, akiletletan ya amin iramay walaan na graben sakit pian sikatoy nadiwit da.+ 11  Anggan saray demonyo*+ et ondadakmomo ed arapan to kapag no sikatoy nanengneng da tan iyeeyag da: “Sika so Anak na Dios.”+ 12  Balet aminpiga to ran binilibilin ya agda ibabagad arum so nipaakar ed sikato.+ 13  Sikatoy tinmatdang ed palandey tan tinawag to iramay pinili to,+ tan dinmago rad sikato.+ 14  Tan tinugyop* toy sakey a grupo na 12 lalaki, a tinawag to met a saray apostol, saray magmaliw a kaiba to tan ibaki ton manpulong 15  tan nawalaay pakayarin mamapaway na saray demonyo.+ 16  Tan say grupo na 12 lalaki+ a tinugyop* to et sikara di Simon, a tinawag to met a Pedro,+ 17  si Santiago ya anak nen Zebedeo tan si Juan ya agi nen Santiago (tinawag to met ira a Boanerges, a mankabaliksay “Ananak na Karol”),+ 18  si Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago ya anak nen Alfeo, si Tadeo, Simon a Cananeo,* 19  tan si Judas Iscariote, a nantraidor ed si Jesus diad saginonor. Insan sikatoy linmoob ed sakey ya abung, 20  tan dinmadago lamet so totoo, kanian agda anggan naarap so mangan. 21  Balet sanen nadngel itan na kakanayon to, sikatoy nila ra pian alaen da, ta ibabaga ra: “Aderal lay ulo to.”+ 22  Ontan met, ibabaga na saray eskriba a linmasur manlapud Jerusalem: “Walad sikato si Beelzebub,* tan papapawayen to ray demonyo diad pakayari na manuley na saray demonyo.”+ 23  Kanian kayari to ran pinaasingger, sikatoy nansalita ed panamegley na saray ilustrasyon: “Panon a napapaway nen Satanas si Satanas? 24  No naapag so sakey a panarian, agmansiansia itan a panarian;+ 25  tan no naapag so sakey a sankaabungan, agmansiansia itan a sankaabungan. 26  Ontan met, no si Satanas et labanan toy inkasikaton dili tan naapag, sikatoy agmansiansia, noagta mangangga. 27  Diad tua, anggapoy siopaman a makaloob ed abung na mabiskeg a too tan makatakew ed saray kayarian to, likud no baloren to nin unona imay mabiskeg a too. Insan to lad satan natakewan so abung to. 28  Ibagak ed sikayoy tua, naperdona so ananak na totoo ed antokaman a kasalanan da tan panagmudmora a salitaen da. 29  Balet aglan balot naperdona so siopaman a manmudmora ed masanton espiritu,+ noagta andi-anggaan so kasalanan to.”+ 30  Oniay inkuan to lapud ibabaga ran: “Sikatoy aselepan na demonyo.”*+ 31  Natan et sinmabi so ina to tan saray agagi to,+ tan sikatoy impatawag da legan iran akaalagey ed paway.+ 32  Diad saman et akayurong ed paliber to iray totoo, kanian inkuan dad sikato: “Walad paway so inam tan saray agagim, tan aanapen da ka.”+ 33  Balet inyebat tod sikara: “Siopay inak tan agagik?” 34  Insan ninengneng to iramay akayurong ed paliber to, tan inkuan to: “Niraya so inak tan agagik!+ 35  Siopaman a manggagaway linawa na Dios, sikato so agik a laki tan agik a bii tan inak.”+

Paimanod leksab

Odino “paralisado.”
Odino “paralisado.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “marutak ya espiritu.”
Odino “tinuro.”
Odino “tinuro.”
Odino “maseseg.”
Sakey a ngaran a manutukoy ed si Satanas.
Odino “marutak ya espiritu.”