Unong ed si Marcos 4:1-41

 • SARAY ILUSTRASYON NIPAAKAR ED PANARIAN (1-34)

  • Say tomatanem (1-9)

  • No akin ya angusar na saray ilustrasyon si Jesus (10-12)

  • Nipaliwawa so ilustrasyon nipaakar ed tomatanem (13-20)

  • Ag-iiyan ed dalem na baskit so lamparaan (21-23)

  • Say sukat ya uusaren yo (24, 25)

  • Say tomatanem ya onuugip (26-29)

  • Say bukel na mustasa (30-32)

  • Impangusar na saray ilustrasyon (33, 34)

 • Pinareen nen Jesus so bagyo (35-41)

4  Nambangat lamet si Jesus diad gilig na dayat, tan dinmago ed sikato so dakdakel a totoo. Kanian sikatoy linmugan ed sakey a baloto tan yinmurong ditan ya arawi ed sakbit, bangta say amin a totoo et walad gilig na dayat.+  Tan dakel so imbangat tod sikara ed panamegley na saray ilustrasyon,+ tan oniay inkuan to legan a babangatan to ra:+  “Dengel kayo. Walay sakey a tomatanem a linman mangisibwag na bini.+  Legan ton mansisibwag, wala ray bini a naplag ed gilig na dalan, tan sinmabi ray manok tan tinoktok da iratan.  Say arum et naplag ed mabaton pasen a daiset so dalin, tan tinmubo ran tampol lapud atapew so dalin.+  Balet amagaan ira sanen asinagan na agew, tan nalnes lapud ag-ira linmamot.  Say arum a bini et naplag ed kasabitan, tan binmaleg iray sabit tan sinakbongan da ra, kanian ag-ira nambunga.+  Balet say arum et naplag ed maong a dalin, tan nambunga ra sanen ombabaleg tan ondarakel ira, tan manbubunga ray 30, 60, tan 100.”+  Insan inyarum to: “Siopaman a walaay layag et ondengel komon.”+ 10  Natan sanen bukbukor to la, nantepet iramay akapaliber ed sikato pati saray Labindua nipaakar ed saray ilustrasyon.+ 11  Inkuan tod sikara: “Niiter ed sikayo so sagradon sekreto+ na Panarian na Dios, balet diad saramay walad paway et dedengelen da labat iray ilustrasyon,+ 12  kanian anggano onnenengneng ira et agda met lanlamang nanengneng, tan anggano ondedengel ira et agda met lanlamang natatalosan so kabaliksan na satan; tan sikaray ag-ompawil tan agnaperdona.”+ 13  Niarum ni, inkuan tod sikara: “Agyo atalosan iyan ilustrasyon. Kanian panon yon natalosan so arum ni ran ilustrasyon? 14  “Say salita so itatanem na tomatanem.+ 15  Sirin, saramay walad gilig na dalan ya akataneman na salita et sikara imay akadngel ed satan balet ta sinmabi si Satanas+ tan inekal to so salita a nitanem ed sikara.+ 16  Ontan met, saramay nitanem ed mabaton pasen et sikara imay akadngel ed salita tan maliket ya angawat ed satan.+ 17  Balet ag-ira linmamot, noagta nansiansia iran agano, tan sanen sinmabi so kairapan odino panamasegsegang lapud salita, agapol ira. 18  Wala met iray arum a nitanem ed kasabitan. Sikara imay akadngel ed salita,+ 19  balet saray kapagaan+ ed sayan sistema na mundo* tan say mapalikdon pakayari na kaykayamanan+ tan say pampilalek+ ed arum ni ran bengatla so mangaapekta ed puso ra tan manasakbong ed salita, kanian ag-itan manbunga. 20  Diad kaunoran, saramay nitanem ed maong a dalin et saramay onderengel ed salita tan maliket a mangaawat ed satan tan manbubunga na 30, 60, tan 100.”+ 21  Inkuan to met ed sikara: “Agta say sakey a lamparaan et ag-iiyan ed dalem na baskit* odino diad silong na dukolan? Agta iiyan itan diad patoonan?+ 22  Ta anggapoy bengatlan inyamot ya agnaamtaan; anggapoy bengatlan maalwar a sinakoban ya agniparungtal.+ 23  Siopaman a walaay layag et ondengel komon.”+ 24  Inkuan to nid sikara: “Imano yo so narerengel yo.+ Ta say sukat a panusukat yo, satan so panukatan ed sikayo, on, mas dakel ni so niarum ed sikayo. 25  Ta siopaman a walaan et naikdan ni na dakel,+ balet siopaman ya andian, anggan say walad sikato et alaen.”+ 26  Intuloy to nin inkuan: “Say Panarian na Dios et singa sakey a toon angisibwag na bini diad dalin. 27  Sikatoy onuugip no labi tan ombabangon no agew, legan ya ontutubo tan ombabaleg iray bini, tan agto amta no panon a nagagawa itan. 28  Say dalin a mismo so kalkalnan mamapawala na bunga, unona say bulong, insan say pugnel, tan diad kaunoran et say binmuyag lan dawa. 29  Balet sano tinmakken lay bunga, iparaan to lay palot, lapud asabi lay panag-ani.” 30  Tan intuloy ton inkuan: “Antoy nayarin pangiparaan tayo ed Panarian na Dios, odino panon tayon niyilustra itan? 31  Singa itan bukel na mustasa, a diad panaon ya intanem et sankamelagan ed amin a bukel a walad dalin.+ 32  Balet sano akatanem la, ontubo itan tan magmaliw a balbaleg nen say arum ni ran pising tan mansanga na angkakabaleg, kanian ditan so panubongan na saray manok.” 33  Isasalaysay tod sikara so salita ed panamegley na dakel ya ilustrasyon+ a singa satan, unong ed nasarag dan dengelen. 34  On, sikatoy naynay a manguusar na ilustrasyon sano mansasalita ed sikara, balet ipapaliwawa tod saray disipulo to so amin a bengatla no siksikara labat la.+ 35  Tan diad saman ya agew, sanen labi la, inkuan tod sikara: “Onla tayod biek a gilig na dayat.”+ 36  Kanian sanen apasipot da la iray totoo, linmugan irad baloton niluganan to tan binmuat la ran tampol, tan wala met iray arum a baloton akibansag.+ 37  Natan et sinmabi so makmaksil a dagem, tan onsisipwak ed baloto iray daluyon, kanian ngalngali la onlereg.+ 38  Balet sikatoy akadanganan a nanaugip diad beneg na baloto. Kanian sikatoy binangon da tan inkuan da: “Managbangat, agka napapagaan? Ompatey ti la!” 39  Diad saman et sikatoy binmangon tan binano toy dagem tan inkuan tod dayat: “Tunda ka! Deen ka!”+ Tan kinmepa so dagem, tan nagmaliw a marendeen. 40  Kanian inkuan tod sikara: “Akin et agaylay takot* yo? Anggapo ta ni pananisia yo?” 41  Balet akalikna ray nikadkaduman takot, tan inkuan dad sakey tan sakey: “Siopa kasi iya? Anggan say dagem tan dayat et ontutulok ed sikato.”+

Paimanod leksab

Odino “sayan panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “panagsukat a baskit.”
Odino “intalaw na puso.”