Unong ed si Marcos 6:1-56

  • Ag-inawat si Jesus ed dilin baley to (1-6)

  • Naikdan so Labindua na instruksion parad ministeryo (7-13)

  • Impatey nen Juan a Managbautismo (14-29)

  • Pinakan nen Jesus so 5,000 (30-44)

  • Nanakar ed danum si Jesus (45-52)

  • Saray impamaabig diad Genesaret (53-56)

6  Sikatoy tinmaynan diman tan linmad dilin baley to,+ tan akila iray disipulo to.  Sanen asabi so Sabaton, sikatoy nambangat diad sinagoga, tan mandinayew so karaklan ed saramay akadngel ed sikato, ya inkuan da: “Iner so angalaan na sayan too ed sarayan bengatla?+ Tan akin a niiter ed sikato so onian karunongan, tan nagagawaan to iratan a makapanyarin gawa?+  Agta saya imay karpentero+ ya anak nen Maria+ tan agi nen Santiago,+ Jose, Judas, tan Simon?+ Tan agta wadian kaiba tayo iray agagi ton bibii?” Kanian ag-ira manisia ed sikato.*  Balet imbaga nen Jesus ed sikara: “Say sakey a propeta et napagalangan ed anggan iner nilikud ed mismon baley to tan ed saray kakanayon to tan ed mismon abung to.”+  Kanian anggapoy ginawa ton makapanyarin gawa diman nilikud ed impangitapew to na saray lima to ed pigaran mansasakit tan pinaabig to ra.  On, sikatoy mankelaw lapud anggapoy pananisia ra. Tan niliber to iray baryo diad saman a lugar tan nambabangat.+  Natan et tinawag to so Labindua, tan imbaki to ran sanderwa,+ tan inikdan to ray pakauley ed saray demonyo.*+  Ontan met, binilin to ran ag-ira mangaawit na antokaman diad pambiahe ra nilikud ed sakey a baston—ag-ira mangaawit na tinapay, supot parad kakanen, odino kuarta* diad saray balkes da+  noagta isulong da so sandalyas da tan ag-ira mangisusulong na duaran kawes.* 10  Niarum ni, inkuan tod sikara: “Inerman so looban yon ayaman, mansiansia kayo ditan anggad itaynan yo.+ 11  Tan inerman a lugar ya agda kayo awaten odino dengelen, ipagpag yoy dabok na saray sali yo* sano ompaway kayo ditan pian onkanan pantasi ed sikara.”+ 12  Insan linma ra tan nampulong ira pian magbabawi iray totoo,+ 13  tan pinapaway day dakel a demonyo+ tan pinupuyokan day larak so dakel a mansasakit tan pinapaabig da ra. 14  Natan et nadngelan iya nen Arin Herodes, lapud kabkabat lay ngaran nen Jesus, tan ibabaga na totoo: “Apaoli manlapud inaatey si Juan a Managbautismo, kanian nagagawaan to iray makapanyarin gawa.”+ 15  Balet ibabaga na arum: “Saya si Elias.” Say kuan ni na arum: “Sikatoy singa sakey ed saray propeta nensaman.”+ 16  Balet sanen nadngel itan nen Herodes, inkuan to: “Si Juan ya impaputot koy ulo to so apaoli.” 17  Ta inasawa nen Herodes si Herodias ya asawa nen Felipe ya agi to. Tan lapud labay ton paliketen si Herodias et impaerel tan impaipriso toy Juan.+ 18  Ta aminpigan imbaga nen Juan ed si Herodes: “Aliwan manepeg ya alaen moy asawa na agim.”+ 19  Kanian nanem-em na sakit na linawa ed sikato si Herodias tan labay ton pateyen, balet agto nayarian. 20  Ta antakot si Herodes ed si Juan, lapud amta ton sikatoy matunong tan masanto a too,+ kanian iyaagel to. Agto amtay gawaen to kapagno narengel toy Juan, ingen ta maliket ya ondedengel ed sikato. 21  Balet sinmabi so pankanawnawa sanen nampaponsia si Herodes diad agew na inkiyanak to,+ tan tinawag to iray atagey ya opisyal to tan saray komandante na militar tan saray sankaprominentian a totoo ed Galilea.+ 22  Tan linmoob so marikit nen Herodias insan sinmayaw tan apaliket toy Herodes tan saramay kaiba ton mamangan.* Inkuan na ari ed marikit: “Kerew kad siak na antokaman a labay mo, tan iter ko itan ed sika.” 23  On, insamba tod sikato: “Anggan antoy kerewen mod siak, iter kod sika, angga ed kapaldua na panarian ko.” 24  Kanian sikatoy pinmaway tan tinepetan toy ina to: “Antoy kerewen ko?” Inkuan to: “Say ulo nen Juan a Managbautismo.” 25  Tampol a sikatoy linmad ari tan kinmerew, ya inkuan to: “Labay kon iter mon tampol ed siak so ulo nen Juan Bautista* ya akakargad bandihado.”+ 26  Anggaman naermenan a maong so ari, agto labay a pabaingan so marikit, lapud saray sinambaan to tan ed saray bisita to.* 27  Kanian imbakin tampol na ari so sakey a managbantay tan ingganggan ton awiten to so ulo nen Juan. Kanian sikatoy linma tan pinutot toy ulo nen Juan diad prisoan 28  tan inawit toy ulo nen Juan a walad bandihado. Inter to itan ed marikit, insan inter itan na marikit ed ina to. 29  Sanen nadngel itan na saray disipulo to, sikaray linman angala ed bangkay to tan imponpon dad sakey a lubok.* 30  Linmad si Jesus iray apostol tan imbalita rad sikato so amin ya agawaan da tan imbangat da.+ 31  Tan inkuan tod sikara: “Ti’la, ta onla itayo ed sakey a nisulinek a pasen pian makapanpainawa itayon magano.”+ Ta diad karakel na onsasabi tan onsisipot, ngalngali anggapoy panaon da anggan mangan. 32  Kanian nambaloto ran amaarap ed sakey a nisulinek a pasen, a siksikara labat.+ 33  Balet anengneng na totoo so iyaalis da tan naamtaan itan na dakel, kanian saray totoon nanlalapud amin a syudad et nanuulop a binmatik tan naunaan da ra. 34  Kaepas to et anengneng toy dakel a totoo, tan akasian to ra+ lapud singa ra karnero ya andiay managpastol.+ Tan imbangat to ira na dakel a bengatla.+ 35  Ngarem lad saman kanian inmasingger ed sikato iray disipulo to, tan inkuan da: “Nisulinek iyan pasen, tan onlalabi la.+ 36  Pasempet mo la ra, pian makaonla rad kaumaan tan diad saray baryo ed kaliberliber, tan makasaliw iray naakan da.”+ 37  Inkuan tod sikara: “Ikdan yo ray naakan.” Diad saman et inkuan dad sikato: “Onla kamin mangaliw na tinapay a manbili na 200 a denario* pian ipakan mid totoo?”+ 38  Inkuan tod sikara: “Pigaran tinapay so awit yo? La kayo ta nengneng yo!” Kayari ran anengneng, inkuan da: “Limara, nilikud ed duaran sira.”+ 39  Tan ingganggan toy amin a totoo a mankukumpog iran onyurong diad birdin karikaan.+ 40  Tan yinmurong ira ya agrupo-grupo ed tunggal 100 tan tunggal 50. 41  Inala toy limaran tinapay tan duaran sira, tan tinmangay ed tawen tan impabendisyonan to.+ Insan pinisagpisag to ray tinapay tan inter tod saray disipulo pian ibunog dad totoo, tan inapag-apag toy duaran sira parad amin. 42  Kanian angan iran amin tan naksel ira, 43  tan sanen tinipon da ray apisagpisag a tinapay, napnoy 12 buksot likud nid saray sira.+ 44  Saramay angan na tinapay et 5,000 lalaki. 45  Kayari na satan, pinalugan to lan tampol ed baloto iray disipulo to tan pinauna to la rad biek a gilig na dayat a paarap ed Betsaida, legan ton pasisipoten iray totoo.+ 46  Balet kayari ton nampatanir, sikatoy linmad palandey pian manpikasi.+ 47  Sanen asabi lay labi, say baloto et walad pegley na dayat, balet bukbukor toy walad dalin.+ 48  Kanian sanen anengneng to ran naiirapan a manbebegsay, ta susubaen ira na dagem, nila to ra nen ngalngali la komapat a panagbantay ed labi,* a nanakar ed tapew na dayat; balet singano labay to ran labsanan.* 49  Kanengneng dad sikato a manaakar ed tapew na dayat et inisip da: “Aliwan tua yay nanenengneng tayo!” Tan inmeyag ira. 50  Ta sikatoy anengneng dan amin tan ataktakot ira. Balet tampol a nansalita, tan inkuan tod sikara: “Manpakpel kayo! Siak iya; agkayo natatakot.”+ 51  Insan sikatoy akilugan ed sikara diad baloto, tan tinmunday dagem. Lapud saya et mankelkelaw iran maong, 52  ta agda atalosan so kabaliksan na saray tinapay, tan diad puso ra et siansia nin naiirapan iran makatalos. 53  Sanen akabaliw la ra, sinmakbit ira ed Genesaret tan inyangkla ra so baloto ed asingger.+ 54  Balet kaepas dad baloto, sikatoy abidbir na totoo. 55  Batik ira pian pakabatan so arum ed satan a lugar tan inawit da iramay mansasakit ed panamegley na saray dukolan diad pasen a nadngelan dan kawalaan to. 56  Tan inerman so looban ton baryo, syudad, odino uma, iyaakar dad saray tindaan iray mansasakit, tan mikakasi rad sikato a nadiwit da komon so anggan say saloy labat na kawes to.+ Tan inmabig so amin ya aniwit ed satan.

Paimanod leksab

Odino “agapol ira ed sikato.”
Odino “marutak ya espiritu.”
Literal, “gansa.”
Odino “na sakey nin kawes.”
Say pangipagpag na sakey ed dabok na sali to et mangipatnag ya anggapo lay eebatan to.
Odino “akapapeg ed lamisaan.”
Odino “Juan a Managbautismo.”
Odino “tan ed saramay akapapeg ed lamisaan.”
Odino “pakanodnonotan a lubok.”
Nengnengen so Apendise B14.
Manga alas-3 na palbangon ya anggad ibutay na agew ed manga alas-6 na kabuasan.
Odino “balet ngalngali to ra labsanan.”