Unong ed si Marcos 1:1-45

  • Nampulong si Juan a Managbautismo (1-8)

  • Inkabautismoan nen Jesus (9-11)

  • Tinukso nen Satanas si Jesus (12, 13)

  • Ginmapon nampulong si Jesus ed Galilea (14, 15)

  • Atawag iray unonan disipulo (16-20)

  • Pinapaway so demonyo (21-28)

  • Amayamay so pinaabig nen Jesus diad Capernaum (29-34)

  • Nampikasi ed nisulinek a pasen (35-39)

  • Apaabig so sakey ya akating (40-45)

1  Say gapo na maong a balita nipaakar ed si Jesu-Kristo, say Anak na Dios:  Unong a nisulat ed libro nen propeta Isaias: “(Ibakik nin unona* so mensaherok pian mangiparaan na dalanen mo.)+  Walay onkekelyaw diad kalawakan: ‘Iparaan yo so dalanen nen Jehova!* Gawa yon maptek iray dalan to.’”+  Diad saman, si Juan a Managbautismo et walad kalawakan, ya ipupulong toy nipaakar ed bautismo bilang simbolo na panagbabawi parad kaperdona na saray kasalanan.+  Tan linmad sikato iray totoo ed interon teritorya na Judea tan amin a manaayam ed Jerusalem, tan binautismoan* to ra diad Ilog Jordan, ya impapatua da iray kasalanan da.+  Akasulong si Juan na kawes a gawad bago na kamelyo tan akabalkes na katat,+ tan say kakanen to et duron tan dilo ed katakelan.+  Tan oniay ipupulong to: “Walay onsabin katumbokan ko a mas mabiskeg nen siak, tan agak makanepegan ya onyuko pian ukbaren iray singer na sandalyas to.+  Binautismoan ta kayo ed danum, balet bautismoan to kayo ed panamegley na masanton espiritu.”+  Diad saman a panaon et sinmabi si Jesus a nanlapud Nazaret na Galilea tan sikatoy binautismoan nen Juan diad Jordan.+ 10  Kaimwas tod danum et anengneng ton nalulukasan so tawen, tan say espiritu a singa malapati et ondadapo ed sikato.+ 11  Tan walay boses a nadngel manlapud tawen: “Sika so Ana’ko, say inad-arok; inabobonan ta ka.”+ 12  Tampol a sikatoy pinakiwas na espiritu ya onlad kalawakan. 13  Kanian sikatoy nansiansia diad kalawakan ed loob na 40 agew, tan tinukso diman nen Satanas.+ Kaiba to iray atap ya ayayep, balet nanlingkor iray anghel ed sikato.+ 14  Natan sanen inaresto ray Juan, linmay Jesus ed Galilea,+ ya impupulong toy maong a balita na Dios+ 15  tan inkuan to: “Asabi la so aturon panaon, tan asingger lay Panarian na Dios. Magbabawi kayo,+ tan manisia kayo ed maong a balita.” 16  Sanen sikatoy manaakar ed gilig na Dayat na Galilea, anengneng toy Simon tan say agi ton si Andres+ a mangipepelag na saray iket da diad dayat,+ ta sumisigay ira.+ 17  Kanian inkuan nen Jesus ed sikara: “Tumbok kayod siak, tan gawaen ta kayon sumisigay na totoo.”+ 18  Tinaynan dan tampol iray iket da tan tinmumbok irad sikato.+ 19  Kaarawi toy daiset et anengneng toy Santiago tan say agi ton si Juan ya ananak nen Zebedeo, legan a wala rad baloto ra tan aapigeren da ray iket da,+ 20  tan tinawag to ran tampol. Kanian tinaynan dad baloto si Zebedeo ya ama ra tan saray inupaan a lalaki, tan tinmumbok irad sikato. 21  Tan linma rad Capernaum. Kagapo na Sabaton, sikatoy linmoob ed sinagoga tan nambangat.+ 22  Tan mandinayew irad paraan na panagbangat to, ta binangatan to ra a singa panagbangat na sakey a walaay autoridad, ya aliwan singa saray eskriba.+ 23  Kabekta et linmoob ed sinagoga ra so sakey a toon aselepay demonyo,* tan sikatoy inmeyag: 24  “Antoy pibabali mid sika, Jesus a Nazareno?+ Linma ka dia pian deralen mo kami? Amtak no siopa ka, sika so Masanto na Dios!”+ 25  Balet binano nen Jesus, ya inkuan to: “Agka maingal, paway kad sikato!” 26  Tan pinmaway so demonyo* kayari ton pinankaykayerker so too tan inmeyag a makmaksil. 27  Mandinayew a maong so amin a totoo kanian inkuan dad sakey tan sakey: “Anto ’ya? Dumay panagbangat to! Walay autoridad ton mangiganggan ed anggan saray demonyo,* tan ontutulok irad sikato.” 28  Kanian say balita nipaakar ed sikato et kinmayat a tampol ed amin a pasen diad interon rehyon na Galilea. 29  Kayari na saman et tinaynan day sinagoga tan linma rad abung di Simon tan Andres a kaibay Santiago tan Juan.+ 30  Natan say biin katulangan nen Simon+ et akarukol ta walay petang to, tan imbaga ran tampol ed si Jesus so kipapasen to. 31  Kanian sikatoy inasinggeran nen Jesus, binembenan tod lima tan pinaalagey to. Naandi so petang to, tan nanserbi lad sikara. 32  Sanen mansirunget la, a sinmelek lay agew, inyakar na totoo ed sikato so amin a mansasakit tan aselepay demonyo;+ 33  tan atiptipon ed arap na puerta so totoo ed interon syudad. 34  Kanian pinaabig to so dakel a walaay nanduruman sakit,+ tan pinapaway to so dakel a demonyo, balet agto pansalitaen iray demonyo, ta amta ran sikato so Kristo.* 35  Diad kabkabuasan, legan ya ambilunget ni, sikatoy binmangon insan linmad sakey a nisulinek a pasen, tan nampikasi diman.+ 36  Balet sikatoy inanap nen Simon tan saramay kaiba to 37  tan sanen nalmo ra, inkuan dad sikato: “Aanapen ka na amin a totoo.” 38  Balet inkuan tod sikara: “Onla tayod arum a pasen, diad asingger iran baley, pian makapanpulong ak met diman, ta saya so rason na inyakar ko dia.”+ 39  Tan sikatoy linma, a nampupulong ed saray sinagoga ra diad interon Galilea tan nampapaway na saray demonyo.+ 40  Wala met so sakey ya akating ya inmasingger ed sikato, tan tinmalimukor ya akikasi ed sikato, ya inkuan to: “No labay mo, sarag mo ak a linisan.”+ 41  Diad saman et akasian to, kanian inyunat toy lima to tan diniwit to, tan inkuan to: “Labay ko! Nalinisan ka.”+ 42  Et tampol a naandi so kating to, tan alinisan. 43  Insan binilibilin to tan pinaalis to lan tampol, 44  tan inkuan tod sikato: “Agmon balot ibabaga iya ed anggan siopa, balet la ka, manpanengneng kad saserdote tan mangiyapay ka na saray bengatlan ingganggan nen Moises ta alinisan ka la,+ bilang paneknek ed sikara.”+ 45  Balet kaalis na samay laki et imbagbaga to tan inkayat to so agawa, kanian si Jesus et agla makaloob a maparungtal ed sakey a syudad, noagta sikatoy nansiansia ed paway diad saray nisulinek a pasen. Ingen ta nantultuloy a linmad sikato iray totoon nanlapud nanduruman pasen.+

Paimanod leksab

Literal, “nid arap na lupam.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “impalgep; impalseb.”
Odino “marutak ya espiritu.”
Odino “marutak ya espiritu.”
Odino “marutak ya espiritu.”
Odino posiblin, “ta sikatoy kabat da.”