Unong ed si Marcos 12:1-44

  • Ilustrasyon nipaakar ed saray tomatanem a managpatey (1-12)

  • Say Dios tan say Cesar (13-17)

  • Tepet nipaakar ed kioli (18-27)

  • Duaran sankaimportantian a ganggan (28-34)

  • Kasin say Kristo et anak nen David? (35-37a)

  • Pasakbay nipaakar ed saray eskriba (37b-40)

  • Duaran sinsilyo na pobrin balo (41-44)

12  Insan sikatoy nansalita ed sikara diad panamegley na saray ilustrasyon: “Walay toon nantanem na kaubasan,+ inalar to, tan angotkot na panagpespesan na ubas tan angipaalagey na tori;+ insan impaasikaso tod saray tomatanem, tan linmad sananey a bansa.+  Nen asabi lay panaon, sikatoy angibaki na sakey ya aripen ed saramay tomatanem pian alaen so apag tod sikara.  Balet sikatoy siningkat da, pinekpek da, insan pinataynan dan kalimalima.  Sikatoy angibaki lamet na sananey ya aripen, balet pinekpek dad ulo tan pinabpabaingan da.+  Tan sikatoy angibaki na sananey ni, balet pinatey da, tan angibaki na dakel ni, balet ta pinekpek day arum ed saratan tan pinatey day arum.  Wala ni sakey ya imbaki to, say inad-aro ton anak.+ Sikato so unor ya imbaki tod sikara, tan inisip ton, ‘Respetoen da so ana’ko.’  Balet nantotongtongan na saramay tomatanem, ‘Saya may tomatawir.+ Gali, ta pateyen tayo, pian nakayarian tayoy tawir.’  Kanian sikatoy siningkat da tan pinatey da tan imbantak dad paway na kaubasan.+  Antoy gawaen na akankayarian ed kaubasan? Sikatoy onla tan pateyen to iramay tomatanem tan ipaasikaso to lad arum so kaubasan.+ 10  Agyo ta nin balot abasa iyan kasulatan: ‘Say bato ya impulisay na saray managpaalagey, saya so nagmaliw a manunan bato ed suyok.*+ 11  Agawa itan lapud si Jehova,* tan makapakelaw itan ed pakanengneng tayo’?”+ 12  Diad saman et sikatoy labay dan erelen,* ta amta ran sikaray walad nonot to sanen sinalita toy ilustrasyon. Balet tinmakot irad saray totoo, kanian sikatoy pinaulyanan da tan tinmaynan ira.+ 13  Insan imbaki rad sikato so pigaran Fariseo tan saray kapartido na Herodes, pian erelen dad salita to.+ 14  Kasabi ra et inkuan dad sikato: “Managbangat, amta mi a tuan amin so ibabagam tan agmo aanapen so panangabobon na totoo, ta agka onnenengneng ed itsura na too, noagta ibabangat mo so dalan na Dios based katuaan. Kasin unong ed ganggan* so pambayar na buis ed Cesar odino andi? 15  Manbayar kami odino andi?” Lapud alikas toy pansimpisimpitan da, inkuan tod sikara: “Akin et susuboken yo ak? Ipawayan yo ak na sakey a denario* pian nengnengen ko.” 16  Inikdan da na sakey, tan inkuan tod sikara: “Siopay akanlupa tan akanngaran ed saya?” Inkuan dad sikato: “Say Cesar.” 17  Kanian inkuan nen Jesus: “Iter yod Cesar iray bengatlan kien na Cesar,+ balet dia ed Dios iray bengatlan kien na Dios.”+ Tan mandinayew irad sikato. 18  Natan et inmasingger ed sikato iray Saduceo, a mangibabagan anggapoy kioli,+ tan tinepetan da:+ 19  “Managbangat, insulat nen Moises ed sikatayo a no ompatey so sakey a laki tan nataynanan toy asawa to ya andiay anak, kaukolan ya alaen na agi to so abalon asawa to tan mananak ira parad sikato.+ 20  Walay pitoran sanaagin lalaki. Say panguloan et angasawa, balet inatey ya andiay ilalak. 21  Tan inasawa na komadua imay bii, balet inatey met ya andiay ilalak, tan ontan met ed komatlo. 22  Tan sikaran pito et ag-awalaay ilalak. Diad kaunoran et inatey met so bii. 23  Diad kioli, siopad sikara so magmaliw ya asawa na bii? Lapud sikaran pito et nagmaliw ya asawa to.” 24  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Agta satan so makasengeg no akin a nalilingo kayo, lapud agyo amta so Kasulatan odino say pakapanyari na Dios?+ 25  Ta sano onoli ra manlapud inaatey, agla ra mangasawa odino miasawa, noagta singa la ra anghel ed tawen.+ 26  Balet nipaakar ed inaatey a napaoli, agyo ta abasa ed libro nen Moises, diad salaysay nipaakar ed masabit a kiew, ya inkuan na Dios ed sikato: ‘Siak so Dios nen Abraham tan Dios nen Isaac tan Dios nen Jacob’?+ 27  Sikato so Dios na saray mabilay, aliwan saray inaatey. Alingolingo kayo.”+ 28  Walay sakey ya eskriba ya inmasingger tan nadngel toy pansusuppiatan da, tan naamtaan ton maabig so impangebat nen Jesus ed sikara, kanian tinepetan to: “Dinan a ganggan so manunaan* ed amin?”+ 29  Inmebat si Jesus: “Say unona et ‘Dengel mo, O Israel, si Jehova* a Dios tayo et saksakey a Jehova,* 30  tan arom si Jehova* a Dios mo ed interon pusom tan interon kamarerwam* tan interon nonot mo tan interon biskeg mo.’+ 31  Say komadua et saya, ‘Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.’+ Anggapo lay arum a ganggan a mas manunaan nen saraya.” 32  Inkuan na eskriba ed sikato: “Managbangat, maabig so impansalitam, unong ed katuaan, ‘Sikatoy Saksakey, tan anggapo lay arum nilikud ed sikato’;+ 33  tan say pangaro ed sikato diad interon puso, interon pakatalos, tan interon biskeg tan say pangaro ed kaparan too a singa ed dili et mas importante nen say amin ya apay a popoolan tan saray bagat.”+ 34  Lapud saya, sanen atebek nen Jesus a sikatoy marundunong ya inmebat, inkuan to: “Agka arawi ed Panarian na Dios.” Balet anggapo lay nampakpel a mantepet nid sikato.+ 35  Balet legan a manbabangat si Jesus diad templo, oniay inkuan to: “Akin ya ibabaga na saray eskriba a say Kristo et anak nen David?+ 36  Diad panamegley na masanton espiritu+ et inkuan a mismo nen David, ‘Inkuan nen Jehova* ed Katawan ko: “Yurong kad nikawanan ko anggad iyan kod salian mo iray kakabusol mo.”’+ 37  Sikatoy tinawag nen David a Katawan, kanian panon a nibagan sikatoy anak to?”+ Tan malikeliket ya onderengel ed sikato so dakel a totoo. 38  Tan legan a sikatoy manbabangat et inkuan to: “Manalwar kayod saray eskriba a labalabay day manakar-akar ya akakawes na andurukey tan labalabay day paibano diad saray tindaan+ 39  tan no wala rad sinagoga et labalabay day walad arap* a yurongan tan no diad ponsia et diad sankaprominentian iran pasen.+ 40  Aalaen day kaabungan* na saray balon bibii, tan manpapasirayew* ira diad pampipikasi ray andurukey. Saraya so mangawat na mas grabe* a panangukom.” 41  Tan sikatoy yinmurong a sankabantag to iray pananginan na donasyon+ tan iimanoen to iray totoo ed pangipepelag day kuarta diad saray pananginan na donasyon; tan dakel a mayayaman so mangipepelag na dakel a kuarta.+ 42  Natan et sinmabi so sakey a pobrin balo a bii tan angipelag na duaran angkelag a sinsilyo ya abebbebay balor to.*+ 43  Kanian tinawag to ray disipulo to tan inkuan tod sikara: “Ibagak ed sikayoy tua, mas dakel ni so impelag na sayan pobrin balo a bii nen say impelag na amin a mangipepelag na kuarta diad saray pananginan na donasyon.+ 44  Ta say impelag dan amin et nanlapud saray sulok da, balet sikato, anggaman ed pankakkaukolan* to et impelag toy amin a walad sikato, amin lan pambilay to.”+

Paimanod leksab

Literal, “ya ulo na suyok.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “arestoen.”
Odino “Duga kasi.”
Nengnengen so Apendise B14.
Odino “sankaimportantian.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “sankarakepan.”
Odino “kaykayarian.”
Odino “mankukunkunwari.”
Odino “mas ambelat.”
Literal, “duaran lepta, salanti, quadrans.” Nengnengen so Apendise B14.
Odino “irap na bilay.”