Unong ed si Marcos 11:1-33

  • Matalonan inloob nen Jesus (1-11)

  • Insamba so kiew ya igos (12-14)

  • Nilinisan nen Jesus so templo (15-18)

  • Leksion manlapud amagaan ya kiew ya igos (19-26)

  • Kinuestion so autoridad nen Jesus (27-33)

11  Natan, sanen asingger la rad Jerusalem, diad Betfage tan Betania+ ed Palandey na Saray Olibo, imbaki toy duara ed saray disipulo to+  tan inkuan tod sikara: “La kayod satay baryo a sankabantag yo, tan kaloob yo ditan et naromog yoy akasinger a kilaw ya asno, ya agni aluganan na too. Ukbaran yo itan tan iyakar yo dia.  Tan no walay mantepet ed sikayon, ‘Akin, antoy gagawaen yo?’ ibaga yo, ‘Nakaukolan iya na Katawan, tan ipawil to dian tampol.’”  Kanian linma ra tan aromog day kilaw ya asno ya akasinger ed puerta, diad paway ed gilig na karsada, tan inukbaran da itan.+  Balet inkuan ed sikara na arum ed saramay wadman ya akaalagey: “Akin et uukbaran yo itay kilaw ya asno?”  Imbaga dad sikara imay inkuan nen Jesus, tan inabuloyan da ra.  Tan inyakar dad si Jesus so kilaw ya asno+ tan sinapinan da itan na saray ilalatop dan kawes, insan sikatoy linmugan.+  Ontan met, imbibilkag na dakel a totoo iray ilalatop dan kawes diad dalan, balet say arum et nampuputer na mabulong a sangasanga diad kaumaan.+  Tan iyeeyag na saray makakauna tan saramay manumtumbok: “Sikatoy iliktar mo,+ ipikasi mi! Abendisyonan imay onsasabi ed ngaran nen Jehova!*+ 10  Abendisyonan imay onsabin Panarian na ama tayon David!+ Ilaban mo, ipikasi mi, sika a walad sankatageyan!” 11  Tan sikatoy linmoob ed Jerusalem tan linmad templo, tan ninengneng to so amin a walad kaliberliber, balet lapud mansirunget la, sikatoy pinmaway ya amaarap ed Betania a kaiba so Labindua.+ 12  Diad tinmumbok ya agew, sanen ontaynan la rad Betania, sikatoy narasan.+ 13  Tan arawi ni et anengneng toy sakey a kiew ya igos a walaay bulong, tan inasinggeran to pian nengnengen to no walay bunga. Balet sanen naasinggeran to la et anggapoy aromog to noagta bulobulong labat, ta aliwa nin panagbungay igos. 14  Kanian inkuan tod satan: “Manlapud natan et anggapo lay bungan naala ed sika.”+ Tan onderengel iray disipulo to. 15  Natan et akasabi la rad Jerusalem. Diman et sikatoy linmoob ed templo tan pinapaway to iramay managlako tan managsaliw diad templo, tan imbabalintuag to ray lamisaan na saray managsalat na kuarta tan saray yurongan na saray manlalako na malapati,+ 16  tan agto inabuloyan so siopaman a mangawit na kagawaan ya idalan tod templo. 17  Sikatoy nantultuloy a nambangat tan inkuan tod sikara: “Agta nisulat, ‘Say abung ko et natawag ya abung a panagpikasian na amin a nasyon’?+ Balet ginawa yon ungib na matatakew.”+ 18  Tan nadngel itan na saray manunan saserdote tan saray eskriba, tan nannonot ira no panon dan pateyen;+ ta natatakot irad sikato, lapud mandinayew so amin a totoo ed panagbangat to.+ 19  Nen mansirunget la, pinmaway irad syudad. 20  Balet sanen manaakar ira a kabkabuasan, anengneng da may kiew ya igos ya amagaan la anggad lamot.+ 21  Anonotan nen Pedro itan a kiew, tan inkuan tod sikato: “Rabbi, nengneng mo! amagaan imay kiew ya igos ya insambam.”+ 22  Inmebat si Jesus ed sikara: “Nawalaan kayo komoy pananisia ed Dios. 23  Ibagak ed sikayoy tua, siopaman a mangibagad sayan palandey, ‘Ekal ka dia tan pelag kad dayat,’ tan agmanduaruwa ed puso to noagta manisia a nagawa so ibabaga to, nagawa itan.+ 24  Saya so rason no akin ya ibabagak ed sikayo, amin a bengatlan ipipikasi tan kekerewen yo, manisia kayo a singano inawat yo la, tan nagamoran yo iratan.+ 25  Tan sano manpipikasi kayon akaalagey, perdona yo so antokaman a lingon agawaan ed sikayo na arum, pian perdonaen met na Ama yon walad tawen iray impakalingo yo.”+ 26  *—— 27  Linma ra lamet ed Jerusalem. Tan legan a sikatoy manaakar diad templo, inmasingger iray manunan saserdote tan saray eskriba tan mamatatken 28  tan inkuan dad sikato: “Antoy autoridad mon manggawa ed sarayan bengatla? Odino siopay angiter ed sika na sayan autoridad pian gawaen mo iraya?”+ 29  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Walay tepeten kod sikayo. No ebatan yo ak, ibagak met ed sikayo no antoy autoridad kon manggawa ed sarayan bengatla. 30  Kasin say autoridad nen Juan a manbautismo+ et nanlapud tawen odino nanlapud totoo? Ebatan yo ak.”+ 31  Kanian nantotongtong ira, ya inkuan da: “No ibaga tayon, ‘Nanlapud tawen,’ ibaga ton, ‘Akin balet et agkayo anisia ed sikato?’ 32  Balet sarag tayo kasin ibagan, ‘Nanlapud totoo’?” Antakot da iyan ibaga ta ipapasen na amin a si Juan et peteg a propeta.+ 33  Kanian inmebat ira ed si Jesus: “Agmi amta.” Inkuan nen Jesus ed sikara: “Agko met sirin ibaga ed sikayo no antoy autoridad kon manggawa ed saraya.”

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A3.