Unong ed si Marcos 8:1-38

  • Pinakan nen Jesus so 4,000 (1-9)

  • Kerew parad sakey a tanda (10-13)

  • Lebadura na saray Fariseo tan nen Herodes (14-21)

  • Apaabig so sakey a bulag ed Betsaida (22-26)

  • Imbaga nen Pedro no siopa so Kristo (27-30)

  • Nipasakbay so ipatey nen Jesus (31-33)

  • Tuan disipulo (34-38)

8  Diad saraman ya agew, amayamay lamet so totoon linmad kawalaan nen Jesus tan anggapoy naakan da. Kanian tinawag to iray disipulo tan inkuan tod sikara:  “Nakakasian ko ray totoo,+ lapud taloy agew ko la ran kaiba tan anggapoy naakan da.+  No pasempeten ko ran narnarasan,* onkapuy irad dalan. Arawrawi pa ni met so nanlapuan na arum ed sikara.”  Balet inkuan ed sikato na saray disipulo to: “Iner ed sayan nisulinek a pasen so napangalaay tinapay a mamesel ed sarayan totoo?”  Tinepetan to ra: “Pigaran tinapay so awit yo?” Inkuan da: “Pitora.”+  Tan pinayurong tod dalin iray totoo. Insan inala toy pitoran tinapay, akisalamat, pinisagpisag to iratan, tan inter tod saray disipulo to pian ibunog da, insan imbunog da iratan ed saray totoo.+  Wala met so pigaran angkekelag a sira ra, tan kayari ton impabendisyonan iraya, imbaga to met ed sikara ya ibunog da.  Kanian angan tan naksel ira, tan walay atipon dan pitoran angkakabaleg a buksot* a napnoy keran apisagpisag a tinapay.+  Natan et walay manga 4,000 lalaki a wadman. Insan pinasempet to la ra. 10  Sikatoy linmugan a tampol ed baloto a kaiba iray disipulo to tan linma rad rehyon na Dalmanuta.*+ 11  Linma ditan iray Fariseo tan akisuppiatan irad sikato, a kinerew dan panengnengan to ray sakey a tanda manlapud tawen pian suboken da.+ 12  Kanian naermenan a maong si Jesus, tan inkuan to: “Akin et manaanap na tanda iyan henerasyon?+ Ibagak so tua, anggapoy tanda a niiter ed sayan henerasyon.”+ 13  Diad saman et tinaynan to ra, nambaloto lamet, tan linmad biek a baybay. 14  Balet alingwanan na saray disipulo so angawit na tinapay, tan say wala labat ed baloto a naakan et saksakey a tinapay.+ 15  Tan malinlinew to ran pinasakbayan: “Manbantay kayo; manalwar kayo ed lebadura na saray Fariseo tan ed lebadura nen Herodes.”+ 16  Kanian nansasangsangan ira lapud anggapoy tinapay da. 17  Sanen naimano to iya, inkuan tod sikara: “Akin et pansasangsangan yoy agyo impangawit na tinapay? Agyo ni natetebek tan natatalosan? Siansia nin naiirapan a makatalos so kapusoan yo? 18  ‘Anta wala ray mata yo, agkayo makanengneng; tan anta wala ray layag yo, agkayo makarengel?’ Agyo ta nanonotan 19  sanen pinisagpisag koy limaran tinapay+ parad 5,000 lalaki, pigaray atipon yon buksot a napno na saray apisagpisag a tinapay?” Inkuan dad sikato: “Labindua.”+ 20  “Sanen pinisagpisag koy pitoran tinapay parad 4,000 lalaki, pigaray atipon yon angkakabaleg a buksot* a napnoy apisagpisag a tinapay?” Tan inkuan da: “Pitora.”+ 21  Diad saman et inkuan tod sikara: “Agyo ta ni natatalosan?” 22  Natan et sinmabi rad Betsaida. Ditan et inyakar na totoo ed sikato so sakey a bulag a laki, tan akikasi ra a bembenan to.+ 23  Tan intabin to so bulag a laki tan inyakar tod paway na baryo. Kayari ton inikday lutda iray mata na laki+ et intapew tod sikato iray lima to tan tinepetan to: “Wala lay nanenengneng mo?” 24  Tinmangwa so laki tan inkuan to: “Walay nanenengneng kon totoo, balet singa ra kakiewan a manaakar.” 25  Intapew to lamet iray lima to ed saray mata na laki, tan sikatoy akanengneng la tan malinew to lan nanengneng so amin a bengatla. 26  Tan sikatoy pinasempet to, ya inkuan to: “Agka onloloob ed baryo.” 27  Natan, si Jesus tan saray disipulo to et linmad saray baryo ed Cesarea Filipos, tan diad dalan et tinepetan to ray disipulo to, ya inkuan to: “Siopa ak, unong ed ibabaga na totoo?”+ 28  Inkuan da: “Si Juan Bautista,*+ balet ibabagay arum, si Elias,+ tan kuan na arum et sakey kad saray propeta.” 29  Tan intepet to met ed sikara: “Balet parad sikayo, siopa ak?” Inmebat si Pedro: “Sika so Kristo.”+ 30  Diad saman et binilibilin to ra ya agda ibabaga ed anggan siopa so nipaakar ed sikato.+ 31  Ontan met, imbangat tod sikara a say Anak na too et pairapen a maong tan ipulisay na saray mamatatken tan saray manunan saserdote tan saray eskriba, tan sikatoy pateyen da,+ tan onoli kayari na taloy agew.+ 32  On, diretsaan to iyan imbaga. Balet sikatoy inyakar nen Pedro ed pireg tan binano to.+ 33  Diad saman et sikatoy binmeneg, a ninengneng to iray disipulo to, tan binano toy Pedro, ya inkuan to: “La kad benegan ko, Satanas! ta say iisipen mo et kanonotan na totoo, aliwan kanonotan na Dios.”+ 34  Pinaasingger to natan iray totoo tan saray disipulo to tan inkuan tod sikara: “Siopaman a labay toy ontumbok ed siak, iburi toy sarili to tan sakbaten toy panamairapan a poste* to tan mantultuloy ya ontumbok ed siak.+ 35  Ta siopaman a malabay a mangisalba ed bilay* to et nabalang to, balet siopaman a makabalang ed bilay* to lapud siak tan ed maong a balita et nisalba to.+ 36  On, antoy nagunggona na sakey a too no nakayarian to so interon mundo balet nabalang toy bilay* to?+ 37  Antoy iter na sakey a too a kasalat na bilay* to?+ 38  Ta siopaman a mangibaing ed siak tan ed saray salitak diad sayan mikakalugoran* tan makasalanan a henerasyon, sikatoy ibaing met na Anak na too+ no onsabi ed gloria na Ama to a kaiba iray masanton anghel.”+

Paimanod leksab

Odino “manaayunal.”
Odino “buksot a pananginay abasto.”
Posiblin sananey nin ngaran na Magadan. Nengnengen so Mat 15:39.
Odino “buksot a pananginay abasto.”
Odino “Juan a Managbautismo.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “agmatoor.”