Unong ed si Mateo 15:1-39

  • Niparungtal iray tradisyon na too (1-9)

  • Manlapud puso so karutakan (10-20)

  • Baleg a pananisia na biin taga Fenicia (21-28)

  • Tinambal nen Jesus so dakel a sakit (29-31)

  • Pinakan nen Jesus so 4,000 (32-39)

15  Diad saman et wala ray Fariseo tan eskriba a nanlapud Jerusalem ya inmasingger ed si Jesus,+ ya inkuan da:  “Akin et ibabaliwala na saray disipulom so abayag lan tradisyon na totoo? Singa bilang, agda uurasan iray lima ra* antis iran mangan.”+  Sikatoy inmebat ed sikara: “Akin et ibabaliwala yo met so ganggan na Dios lapud tradisyon yo?+  Singa bilang, imbaga na Dios ya, ‘Igalang moy amam tan inam,’+ tan, ‘Say mansalita na mauges* ed ama odino ina to et nepeg ya ompatey.’+  Balet ibabaga yo, ‘Siopaman a mangikuan ed ama odino ina to: “Antokaman a walad siak a napinabangan mo et sakey a regalon nidedika lad Dios,”+  agto la kaukolan ya igalang so ama to.’ Kanian ginawa yon andi-kakanaan so salita na Dios lapud tradisyon yo.+  Sikayo ran mansimpisimpitan, dugarugay impropesiya nen Isaias nipaakar ed sikayo sanen inkuan to:+  ‘Sarayan totoo et papagalangan da ak ed panamegley na bibil da, balet arawrawi ed siak so kapusoan da.  Anggapoy kakanaan na pandadayew dad siak, ta saray ganggan na totoo so ibabangat dan doktrina.’”+ 10  Diad saman et pinaasingger to iray totoo tan inkuan tod sikara: “Dengel kayo tan talosan yoy kabaliksan na saya:+ 11  Say mandutak ed sakey a too et aliwan say onloob ed sangi to, noag say ompaway ed sangi to.”+ 12  Insan dinmago iray disipulo tan inkuan dad sikato: “Amtam ta ya asakitan iray Fariseo ed imbagam?”+ 13  Sikatoy inmebat: “Balang tanaman ya ag-intanem nen Amak a walad tawen et nabagot. 14  Paulyan yo ra labat. Bulag iran manangigiya. Sirin, no itabin na bulag so sakey nin bulag, napelag iran dua ed abot.”+ 15  Inmebat si Pedro: “Ipaliwawam pad sikami so ilustrasyon.” 16  Diad saya et inkuan to: “Kasin anggapo met ni pakatalos yo?+ 17  Agyo ta amta ya antokaman ya onloob ed sangi et ondalan ed pait tan ipaway ed kasilyas? 18  Balet antokaman ya ompapaway ed sangi et manlalapud puso, tan saratan so manudutak ed sakey a too.+ 19  Alimbawa, say puso so panlalapuan na saray mauges a panagkatunongan:+ panagpatey, pikakalugoran, seksual ya imoralidad,* panagtakew, palson panagtasi, panagmudmora. 20  Saraya so manudutak ed sakey a too; balet say agpanuras na lima antis a mangan et agmandutak ed sakey a too.” 21  Sanen tinmaynan diman si Jesus, sikatoy linma ed rehyon na Tiro tan Sidon.+ 22  Tan walay sakey a biin taga Fenicia* a nanlapud satan a rehyon ya inmasingger tan inmakis a maksil, ya inkuan to: “Katawan, Anak nen David, kasian mo ak. Say ana’kon bii et maniirap a maong lapud demonyon sinmelep ed sikato.”+ 23  Balet agton balot inebatan. Kanian inmasingger iray disipulo to pian kerewen ed sikato: “Pataynan mo la, ta akis lan akis ya ontutumbok ed sikatayo.” 24  Oniay inyebat to: “Agak nibaki parad anggan siopa, noagta parad saray abalang a karnero ed sankaabungan na Israel.”+ 25  Balet inmasingger tan angigalang* ed sikato imay bii, ya inkuan to: “Katawan, tulongan mo ak!” 26  Sikatoy inmebat: “Agmanepeg ya alaen so tinapay na ugugaw insan ibuntok ed saray oken.”* 27  Inkuan na samay bii: “On, Katawan; balet ta kakanen na saray oken iray mekmek a napepelag ed lamisaan na amo ra.”+ 28  Insan inmebat ed sikato si Jesus: “O bii, agaylay biskeg na pananisiam; nagawa ed sika so pirawat mo.” Tan diad saman ya oras et inmabig so anak to. 29  Kaalis nen Jesus diman, sikatoy linmad asingger ed Dayat na Galilea,+ tan sanen akatatdang lad palandey, sikatoy yinmurong. 30  Insan inmasingger ed sikato so dakel a totoo, ya inyakar da iray piley, lupoy, bulag, emel, tan dakel ni ra, tan inyan da rad salian to, tan pinaabig to ra.+ 31  Kanian mankelkelaw iray totoo sanen anengneng dan mansasalita la iray emel tan manaakar la iray piley tan makakanengneng la iray bulag, tan inggloria ray Dios na Israel.+ 32  Balet tinawag nen Jesus iray disipulo to tan inkuan to: “Nakakasian ko ray totoo,+ lapud taloy agew ko la ran kaiba tan anggapo lay naakan da. Agko ra labay a pasempeten a narnarasan,* ompan onkapuy irad dalan.”+ 33  Ingen, inkuan ed sikato na saray disipulo: “Iner ed sayan nisulinek a pasen so pangalaan tayoy magenap a tinapay pian napakan so onian karakel na totoo?”+ 34  Diad saya et inkuan nen Jesus ed sikara: “Pigaran tinapay so awit yo?” Inkuan da: “Pitora, tan pigaran angkekelag a sira.” 35  Kanian, kayari ton pinayurong ed dalin iray totoo, 36  inala toy pitoran tinapay tan say sira, tan kayari ton akisalamat, pinisagpisag to iratan tan inter tod saray disipulo, insan imbunog da iratan ed totoo.+ 37  Tan angan iran amin tan naksel ira, tan walay atipon dan pitoran angkakabaleg a buksot* a napnoy keran apisagpisag a tinapay.+ 38  Saray angan et 4,000 lalaki, agni kaibay bibii tan ugugaw. 39  Tan sanen apasipot to la ray totoo, sikatoy linmugan ed baloto tan linmad rehyon na Magadan.+

Paimanod leksab

Say tutukoyen na saya et aliwan saray marutak a lima noagta say tradisyon na saray Judio nipaakar ed panaglinis.
Odino “Say mangayew.”
Plural na Griegon salita a porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “Canaanita.”
Odino “dinmakmomo.”
Ipapasen na saray Judio a saray aso et marutak ya ayayep.
Odino “manaayunal.”
Odino “buksot a pananginay abasto.”