Unong ed si Mateo 11:1-30

  • Nirayew si Juan Bautista (1-15)

  • Akondena so ag-ondengel a henerasyon (16-24)

  • Indayew nen Jesus so Ama to lapud pipilien to ray mapaabeba (25-27)

  • Makapainawa so pako nen Jesus (28-30)

11  Kayari nen Jesus a binilin so 12 disipulo to, sikatoy tinmaynan diman pian manbangat tan manpulong ed saray syudad da.+  Balet sanen nadngel nen Juan ed prisoan+ so nipaakar ed saray gagawaen na Kristo, imbaki to ray mismon disipulo to+  pian tepeten dad sikato: “Kasin sika may aalagaren min onsabi odino wala ni sananey?”+  Oniay inyebat nen Jesus ed sikara: “La kayo tan ibalita yod si Juan iray narerengel tan nanenengneng yo:+  Makakanengneng la ray bulag,+ makakaakar la ray piley,+ nalilinisan la ray akating tan makakarengel la ray telek, napapaoli la ray inaatey tan nipapasabi lay maong a balita ed saray mairap-bilay.+  Maliket imay agnagapol ed siak.”+  Sanen ompapawil la ra, inkuan nen Jesus ed saray totoo nipaakar ed si Juan: “Antoy nila yon nengnengen diad kalawakan?+ Sakey a tanubong ya ipapalirpalir na dagem?+  Anto sirin so nila yon nengnengen? Sakey a toon akasulong na anlemek iran kawes?* Saramay mansusulong na anlemek iran kawes et walad saray abung na arari.  Akin sirin et linma kayo dia? Pian nengnengen so sakey a propeta? On, ibagak ed sikayo, aliwa labat a sakey a propeta.+ 10  Saya imay tutukoyen na akasulat: ‘Ibakik nin unona* so mensaherok pian mangiparaan na dalanen mo!’+ 11  Ibagak ed sikayoy tua, diad saramay inyanak na bibii et anggapo lay nagmaliw a babaleg nen say si Juan Bautista,* balet samay sankamelagan ed Panarian na tawen et babaleg nen say sikato.+ 12  Manlapud panaon nen Juan Bautista* anggad natan, pampupursigian a dampoten na totoo so Panarian na tawen, tan nadadampot itan na saramay manpupursigi.+ 13  Lapud amin a sulat na Propeta tan say Ganggan so nampropesiya anggad si Juan;+ 14  tan no mabulos yon awaten, sikato so ‘Elias a nipasakbay ya onsabi.’+ 15  Ondengel komon imay walaan na layag. 16  “Siopay pangikomparaan kod sayan henerasyon?+ Singa itan saray ugugaw a manyudyurong diad saray tindaan ya eeyagan da iray kagalaw da, 17  ya ibabaga ra, ‘Tinogtogan mi kayoy plauta, balet agkayo sinmayaw; nanurangal kami, balet agyo tinatabyog iray pagew yo ed ermen.’ 18  Mipadpara, si Juan et agmamangan tan ag-oniinum, balet ibabaga na totoo, ‘Sikatoy aselepan na demonyo.’ 19  Say Anak na too et mamangan tan oniinum,+ balet ibabaga na totoo, ‘Sakey a toon masiba tan mainum na alak, a kaaro na saray managsingil na buis tan saray makasalanan.’+ Balet, say karunongan et napaneknekan a matunong* ed panamegley na saray nagagawaan na satan.”*+ 20  Insan kinondena to ray syudad ya akagawaan na maslak ed saray makapanyarin gawa to, lapud ag-ira nagbabawi: 21  “Pakaskasi ka la, Corazin! Pakaskasi ka la, Betsaida! ta no agawa ed Tiro tan Sidon iray makapanyarin bengatla ya agawad sikayo, abayag la ra komon a nagbabawi, ya akasulong iray sakon abel tan akayurong ed dapol.+ 22  Balet ibagak ed sikayo, diad Agew na Panangukom et mas anlemew ni so dusa ed Tiro tan Sidon nen say sikayo.+ 23  Tan sika, Capernaum,+ kasin nipaatagey kad tawen? Andi! Niyabeba kad Lubok;*+ ta no diad Sodoma so akagawaan na saray makapanyarin bengatla ya agawad sikayo, nansiansia ni komon itan anggad sayan agew. 24  Balet ibagak ed sikayo, diad Agew na Panangukom et mas anlemew ni so dusa ed dalin na Sodoma nen say sikayo.”+ 25  Diad saman et imbaga nen Jesus: “Idayew ta kad arapan na totoo, Ama, a Katawan na tawen tan dalin, lapud inyamot mo irayan bengatla ed saray marunong tan mautek, balet impaamtam iraya ed saray ugugaw.+ 26  On, Ama, ta saya et unong ed linawam. 27  Amin a bengatla et inter ed siak nen Amak,+ tan anggapoy sigpot a makapikabat ed Anak noag say Ama,+ tan anggapo met so sigpot a makapikabat ed Ama noag say Anak tan say siopaman a labay a pangipaamtaan na Anak.+ 28  Dago kayod siak, amin yon mansasagpot tan nabebelatan, tan pampainawaen ta kayo. 29  Sakbat yoy pakok tan manaral kayod siak, ta mauyamo tan mapaabeba ak,*+ pian nainawaan kayo.* 30  Ta say pakok et maabig,* tan anlemew so awit ko.”

Paimanod leksab

Odino “marakep a kawes?”
Literal, “ed arap na lupam.”
Odino “Juan a Managbautismo.”
Odino “Juan a Managbautismo.”
Odino “napaneknekan a duga.”
Odino “ed panamegley na saray resulta na satan.”
Odino “Hades,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “mapaabeba ak ed puso.”
Odino “iray kamarerwa yo.”
Odino “mainomay a sakbaten.”