Unong ed si Mateo 27:1-66

  • Inyawat si Jesus ed si Pilato (1, 2)

  • Imbitay nen Judas so sarili to (3-10)

  • Si Jesus ed arapan nen Pilato (11-26)

  • Inelek-elekan na totoo (27-31)

  • Impasak ed poste diad Golgotha (32-44)

  • Impatey nen Jesus (45-56)

  • Inkiponpon nen Jesus (57-61)

  • Binantayan a maong so lubok (62-66)

27  Kasabi kabuasan, nantotongtong so amin a manunan saserdote tan mamatatken no panon dan pateyen si Jesus.+  Kayari ran binalor, sikatoy inyakar dad si Pilato a gobernador.+  Insan sikatoy senentensiaan na patey. Sanen anengneng iya nen Judas, a nantraidor ed si Jesus, sikatoy nanermen a maong tan impawil to so 30 piraso na pilak ed saray manunan saserdote tan mamatatken,+  ya inkuan to: “Nankasalanan ak sanen inyawat ko so toon andiay kasalanan.”* Inkuan da: “Antoy pibabali mi? Sikay akauley ed satan!”*  Kanian imbantak tod templo iray pilak tan tinmaynan. Insan imbitay toy sarili to.+  Balet inala na saray manunan saserdote iray pilak tan inkuan da: “Agnepeg ya ipelag iraya diad sagradon pasen a pangiinay kayamanan, lapud saraya et bili na dala.”  Kayari ran nantotongtong, inusar da so kuarta pian saliwen so uma na managdamili pian magmaliw a ponponan ed saray dayo.  Kanian saman ya uma et tinawag ya Uma na Dala+ angga ed sayan panaon.  Diad saman et asumpal imay sinalita ed panamegley nen propetan Jeremias: “Tan inala ra so 30 piraso na pilak, say bili a nampapaknaan na saray ananak na Israel ya ibayar parad sikato, 10  tan inter da iratan parad say uma na managdamili, unong ya ingganggan nen Jehova* ed siak.”+ 11  Natan et wala lad arapan na gobernador si Jesus, tan sikatoy tinepetan na gobernador: “Sika so Ari na saray Judio?” Inmebat si Jesus: “Sikan mismo so angibagad satan.”+ 12  Balet legan ya aakusaan na saray manunan saserdote tan mamatatken, sikatoy ag-inmebat a balot.+ 13  Diad saman et inkuan nen Pilato ed sikato: “Agmo ta narerengel so dakel ya akusasyon dad sika?” 14  Balet sikatoy agton balot inebatan, kanian mankelaw so gobernador. 15  Diad kada piesta et niyugali la na gobernador so pangibulos na sakey a priso parad saray totoo, siopaman a labay da.+ 16  Diad saman a panaon et walay impriso ra a manngaran na Barabas, a kabkabat a mauges. 17  Kanian sanen atipon ira, inkuan nen Pilato ed sikara: “Siopay labay yon ibulos ko, si Barabas odino si Jesus a tatawagey Kristo?” 18  Ta amta nen Pilato a makakaibeg irad si Jesus kanian sikatoy inyawat da. 19  Niarum ni, legan a sikatoy akayurong ed panangukoman, impasabi na asawa to iyan mensahe ed sikato: “Agmo pibabalian itan a matunong a too, ta ataktakot ak a maong natan ed akugip ko nipaakar ed sikato.” 20  Balet kinombinse na saray manunan saserdote tan mamatatken iray totoo pian paibulos day Barabas,+ ingen ta papatey day Jesus.+ 21  Inmebat so gobernador ed sikara: “Siopad sikaran dua so labay yon ibulos ko?” Inkuan da: “Si Barabas.” 22  Inkuan nen Pilato ed sikara: “Anto sirin so gawaen kod si Jesus a tatawagey Kristo?” Inkuan dan amin: “Ipasak ed poste!”+ 23  Inkuan to: “Akin? Antoy mauges a ginawa to?” Balet lalon inkasil day iyeeyag da: “Ipasak ed poste!”+ 24  Sanen anengneng nen Pilato ya anggapoy agawaan to tan onloloor so gulo, sikatoy angalay danum tan inurasan to ray lima to ed arapan na totoo, ya inkuan to: “Anggapoy eebatan kod dala na sayan too. Sikayo lay makauley.” 25  Inmebat so amin a totoo: “Ebatan mi tan saray anak mi so dala to.”+ 26  Kanian imbulos toy Barabas, balet impasiplatan toy Jesus+ tan inyawat to pian nipasak ed poste.+ 27  Insan saray sundalo na gobernador et inloob day Jesus ed abung na gobernador tan tinipon day amin a sundalo tan sikatoy pinaliberan da.+ 28  Tan sanen nilakseban da, sikatoy sinulongan day ambalbalangan balabal,+ 29  tan nanlaga ray koronan sabisabit tan inyan dad ulo to tan impabemben dad kawanan a lima to so sakey a tanubong. Insan tinalimukoran da, ya inelek-elekan da, tan inkuan da: “Maabig ya agew ed sika,* Ari na saray Judio!” 30  Tan sikatoy nilutlutdaan da+ tan inala ray tanubong tan impekpek dad ulo to. 31  Kayari ran inelek-elekan, inekal day balabal to tan insulong dad sikato so ilalatop ton kawes tan inyakar dan ipasak ed poste.+ 32  Sanen ompapaway la ra, nabet day sakey a toon taga Cirene, a manngaray Simon. Pinasoot dan ipasakbat ed sikato so panamairapan a poste* nen Jesus.+ 33  Tan sanen akasabi la ra ed pasen a tatawagey Golgotha, a mankabaliksay, Pasen na Lapislapis na Ulo,+ 34  papainumen day Jesus na alak a nilaokan na ampait a likido,+ balet sanen atimtiman to et agto labay ya inumen. 35  Sanen nipasak da lad poste, nanaapagan day ilalatop ton kawes ed panamegley na pampapalaranan,+ 36  tan yinmurong ira tan binantayan da. 37  Inyan da met ed uloan to imay akasulatan na iyaakusa rad sikato: “Saya si Jesus ya Ari na Saray Judio.”+ 38  Diad saman et walay duaran matakew ya impasak dad abay to, sakey ed kawanan to tan sakey ed kawigi to.+ 39  Tan sikatoy binalawbalaw+ na saray ondadalan, a manpeyeng ira+ 40  tan ibabaga ra: “Sika a mangibabagan igebam so templo tan ipaalagey mod loob na taloy agew,+ isalbam so sarilim! No anak kay Dios, epas kad satan a panamairapan a poste!”*+ 41  Ontan met so ginawa na saray manunan saserdote pati saray eskriba tan mamatatken, a sikatoy inelek-elekan da, ya ibabaga ra:+ 42  “Insalba toy arum, agto balet nisalbay sarili to! Sikato so Ari na Israel;+ onepas komon natan ed satan a panamairapan a poste* pian manisia itayo ed sikato. 43  Say Dios so panmamatalekan to, kanian no labay na Dios ya ilaban,+ natan la komon, ta imbaga ton, ‘Siak so Anak na Dios.’”+ 44  Ontan met so impamalaw ed sikato na saray matakew ya impasak dad abay to.+ 45  Manlapud komanem ya oras* et binmilunget so interon dalin, anggad komasiam ya oras.*+ 46  Nen manga komasiam lan oras et inmeyag si Jesus, ya inkuan to: “Eli, Eli, lama sabactani?” salanti, “Dios ko, Dios ko, akin et pinaulyanan mo ak?”+ 47  Sanen nadngel iya na arum ed saramay akaalagey diman, inkuan da: “Tatawagen toy Elias.”+ 48  Tan binmatik a tampol so sakey ed sikara tan angalay espongha tan impasepsep tod anakseng ya alak tan inyan tod tanubong insan ipapainum tod sikato.+ 49  Balet inkuan na arum ed sikara: “Paulyan mo! Nengnengen tayo no kasin onsabi si Elias a mangisalba ed sikato.” 50  Inmeyag lamet si Jesus, insan nauyosan lay espiritu.*+ 51  Tan apilat so kurtina na santuaryo,+ a nankadua+ manlapud tagey anggad leksab,+ tan yinmegyeg so dalin, tan linmeletak iray bato. 52  Tan alukaslukasan iray lubok* tan anengneng so dakel a bangkay na saray masanto ya inaatey, 53  (tan kayari na inkioli to et linmoob ed masanton syudad iray totoon nanlapud kawalaan na saray lubok), tan anengneng iratan na dakel a totoo. 54  Balet sanen say opisyal na armada tan saramay kaiba ton manbabantay ed si Jesus et anengneng day yegyeg tan saray agawa, ataktakot iran maong tan inkuan da: “Tua a saya so Anak na Dios.”+ 55  Tan diad bandad arawi et wadman a manbabantay so dakel a bibii, ya akila ed si Jesus manlapud Galilea pian manserbi ed sikato;+ 56  kaiba ed saratan si Maria Magdalena, tan si Maria ya ina di Santiago tan Joses tan say ina na saray anak nen Zebedeo.+ 57  Natan sanen ngarngarem la, sinmabi so sakey a mayaman a lakin taga Arimatea, a manngaray Jose, a nagmaliw met a disipulo nen Jesus.+ 58  Sikatoy linmad si Pilato tan kinerew toy bangkay nen Jesus.+ Diad saman et ingganggan nen Pilato ya iter itan ed sikato.+ 59  Inala nen Jose so bangkay, binalkot to na malinis tan marakep a klase na linen,+ 60  tan imponpon tod balon lubok* to,+ ya inungib to ed bato. Tan kayari ton intulin so baleg a bato ed puerta na lubok,* sikatoy tinmaynan. 61  Balet nansiansia diman si Maria Magdalena tan samay sakey nin Maria, ya akayurong irad arap na lubok.+ 62  Diad tinmumbok ya agew, kasumpal na Panagparaan,+ nantitipon ed arap nen Pilato iray manunan saserdote tan saray Fariseo, 63  ya inkuan da: “Katawan, anonotan mi ya inkuan na saman ya impostor sanen mabilay ni, ‘Napaoli ak kayari taloy agew.’+ 64  Iganggan mo sirin a bantayan a maong so lubok anggad komatlon agew, pian agtakewen na saray disipulo to+ tan ibaga rad totoon, ‘Sikatoy apaoli manlapud inaatey!’ Insan magmaliw laingen a mas mauges iyan unor a panamalikdo nen samay inmuna.” 65  Inkuan nen Pilato ed sikara: “Paguardiaan yo sirin. La kayo tan bantayan yon maong.” 66  Kanian linma ra tan sineguro ra ya agbalot nalukasan so lubok, ya ineletan da so akasaran bato tan angipuesto ray guardia.

Paimanod leksab

Literal, “so matunong a dala.”
Odino “Problemam la ’tan!”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “Nagalgalang ka.”
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Manga alas-12 na kaagwan.
Manga alas-3 na ngarem.
Odino “insan inatey.”
Odino “pakanodnonotan a lubok.”
Odino “pakanodnonotan a lubok.”
Odino “pakanodnonotan a lubok.”