Unong ed si Mateo 3:1-17

  • Nampulong si Juan Bautista (1-12)

  • Inkabautismoan nen Jesus (13-17)

3  Diad saraman ya agew et sinmabi si Juan+ Bautista* tan nampulong+ diad kalawakan na Judea,  ya ibabaga to: “Magbabawi kayo, ta asingger lay Panarian na tawen.”+  Diad tua et sikato imay atukoy ed panamegley nen propeta Isaias,+ ya inkuan to: “Walay onkekelyaw diad kalawakan: ‘Iparaan yo so dalanen nen Jehova!* Gawa yon maptek iray dalan to.’”+  Akasulong si Juan na kawes a gawad bagoy kamelyo tan akabalkes na katat.+ Say kakanen to et duron tan dilo ed katakelan.+  Insan linmad sikato iray totoo ed Jerusalem tan ed interon Judea tan ed amin a pasen ed kaliberliber na Jordan,+  tan binautismoan* to ra diad Ilog Jordan,+ ya impapatua da iray kasalanan da.  Sanen anengneng ton amayamay a Fariseo tan Saduceo+ so onaasingger ed pambabautismoan to, inkuan tod sikara: “Sikayo ran ilalak na saray uleg,+ siopay angibagad sikayo ya ibatikan yoy onsabin sanok?+  Ipanengneng yo sirin ed saray gawa yo a magbabawi kayo.*  Agyo ibabagan, ‘Si Abraham so ama mi.’+ Ta ibagak ed sikayo, a nayarian na Dios so mamawala na ananak parad si Abraham manlapud sarayan bato. 10  Say wasay et wala lad sengeg na saray kiew. Balang kiew sirin ya agmanbubunga na maong et nepeg a batangen tan ibantak ed apoy.+ 11  Bautismoan ta kayo ed danum lapud panagbabawi yo,+ balet samay onsublay ed siak et mas mabiskeg nen siak, ya agak anggan makanepegan a mangekal ed sandalyas to.+ Sikato so manbautismo ed sikayo ed masanton espiritu+ tan ed apoy.+ 12  Sankabembenan to lay pala a panagtaep to, tan linisan ton maong so panag-ilikan to tan tiponen tod kamalir so trigo to, balet poolan toy taep+ diad agnaerep ya apoy.” 13  Insan manlapud Galilea, linmay Jesus ed Jordan pian manpabautismo ed si Juan.+ 14  Balet sikatoy sinalin amperen nen Juan, ya inkuan to: “Akin et sikay linmad siak, anta siak komon so nakaukolan a manpabautismo ed sika?” 15  Inmebat si Jesus: “Onabuloy kad sayan bekta, ta diad onian paraan et nasumpal ta so amin ya uksoyan na Dios.” Diad saman et sikatoy agto la inamper. 16  Kayarin abautismoan si Jesus, sikatoy inmimwas; tan alukasan so tawen,+ tan anengneng to so espiritu na Dios a singa malapati ya ondadapo ed sikato.+ 17  Wala met so sakey a boses manlapud tawen+ ya angikuan: “Saya so Ana’ko,+ say inad-arok, ya inabobonan ko.”+

Paimanod leksab

Odino “Juan a Managbautismo.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “impalgep; impalseb.”
Literal, “Mamawala kayoy bunga a makana ed panagbabawi.”