Unong ed si Mateo 8:1-34

  • Apaabig so sakey ya akating (1-4)

  • Pananisia na sakey ya opisyal na armada (5-13)

  • Amayamay so pinaabig nen Jesus diad Capernaum (14-17)

  • No panon so itumbok ed si Jesus (18-22)

  • Pinareen nen Jesus so bagyo (23-27)

  • Ingganggan nen Jesus iray demonyo ya onloob ed saray baboy (28-34)

8  Sanen sikatoy akalasur la manlapud palandey, sikatoy tinumbok na dakel a totoo.  Tan inmasingger so sakey ya akating tan angigalang* ed sikato, ya inkuan to: “Katawan, no labay mo, sarag mo ak a linisan.”+  Kanian inyunat toy lima to tan diniwit to, ya inkuan to: “Labay ko! Nalinisan ka.”+ Et tampol ya inmabig so kating to.+  Insan inkuan nen Jesus ed sikato: “Agmon balot ibabaga iya ed anggan siopa,+ balet la ka, manpanengneng kad saserdote,+ tan mangiyapay kay regalo unong ed ingganggan nen Moises,+ bilang paneknek ed sikara ya inmabig ka la.”  Sanen sikatoy linmad Capernaum, inmasingger ed sikato so sakey ya opisyal na armada,* tan akikasi+  ya inkuan to: “Katawan, say lingkor kon laki et agla makaalis ed abung ta paralitiko, tan naiirapan a maong.”  Inkuan tod sikato: “Kasabik diman, sikatoy paabigen ko.”  Inmebat so opisyal na armada: “Katawan, agak manepeg a mamaloob ed sika diad abung ko, balet ibagam labat so salita a sikatoy natambal tan onabig lay lingkor ko.  Lapud sakey ak met a manpapasakop ed autoridad, tan wala met iray sundalon igaganggan ko, tan no ibagak ed sakey a, ‘La ka!’ et sikatoy onla, tan diad sananey, ‘Gala!’ et sikatoy ondago, tan diad aripen ko, ‘Gawam iya!’ et gawaen to itan.” 10  Sanen nadngel iya nen Jesus, sikatoy nandinayew tan inkuan tod saramay ontutumbok ed sikato: “Ibagak ed sikayoy tua, anggapoy aromog kod Israel a walaan na onian kabiskeg na pananisia.+ 11  Balet kuan kod sikayo a dakel so onsabin manlapud bukig tan sagur a midungo ed si Abraham tan Isaac tan Jacob diad Panarian na tawen;+ 12  bangta saray anak na Panarian et ibantak diad paway ya ambilbilunget. Ditan so pannangisan tan panngalatengetan na ngipen da.”+ 13  Insan inkuan nen Jesus ed opisyal na armada: “La ka. Nagawa sirin itan ed sika unong ed impanengneng mon pananisia.”+ Tan diad saman ya oras et inmabig so lingkor.+ 14  Tan kasabi nen Jesus diad abung nen Pedro, anengneng to so biin katulangan nen Pedro,+ ya akarukol tan walay petang to.+ 15  Kanian diniwit nen Jesus so lima to,+ tan naandi so petang to, tan binmangon tan nanserbi lad sikato. 16  Balet sanen labi la, inyakar ed sikato na totoo so amayamay ya aselepan na demonyo; tan diad sakey a salita et pinapaway to iray espiritu, tan pinaabig ton amin iray maniirap, 17  pian nasumpal imay nisulat ed panamegley nen propeta Isaias: “Inala ton mismo iray sakit tayo tan inawit to iray beblay tayo.”+ 18  Sanen anengneng nen Jesus a dakel la ray totoo ed kaliberliber to, ingganggan to iray disipulo to ya onla ed biek na dayat.+ 19  Tan inmasingger ed sikato so sakey ya eskriba ya inkuan to: “Managbangat, ontumbok ak ed sika anggan iner so laen mo.”+ 20  Balet inkuan nen Jesus ed sikato: “Saray kuyangen et walay panaayaman da, tan saray manok et walay ubong da, balet say Anak na too et anggapoy anggan napangidanganan toy ulo to.”+ 21  Insan inkuan ed sikato na sakey ni ed saray disipulo: “Katawan, abuloyan mo ak nin onlan mangiponpon ed amak.”+ 22  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Mantultuloy kan ontumbok ed siak, tan paulyan mo ray inatey a mangiponpon ed saray inatey da.”+ 23  Tan sanen sikatoy linmugan ed baloto, tinmumbok ed sikato iray disipulo to.+ 24  Natan et binmagyo ed dayat, kanian ngalngali la onlereg so baloto lapud angkakabaleg a daluyon; balet sikatoy nanaugip.+ 25  Tan sikatoy dinago ran binangon, ya inkuan da: “Katawan, iliktar mo kami, ompatey ti la!” 26  Balet inkuan tod sikara: “Akin et agaylay takot* yo, sikayo ran kulang na pananisia?”+ Insan sikatoy inmalagey tan binano toy dagem tan dayat, tan nagmaliw a marendeen.+ 27  Kanian nikelkelawan iray lalaki tan inkuan da: “Anton klase na too ’ya? Anggan say dagem tan dayat et ontutulok ed sikato.” 28  Kasabi tod biek a pagpag, diad rehyon na saray Gadareno,* sikatoy inabet na duaran lalaki ya aselepay demonyo a nanlapud kawalaan na saray lubok.*+ Masebesebeg ira, kanian anggapoy makapanpakpel ya ondalan ditan. 29  Tan naneyag-eyag ira, ya ibabaga ran: “Antoy pibabali mid sika, Anak na Dios?+ Kasin linma ka dia pian pairapen mo kami+ sakbay na aturon panaon?”+ 30  Diad bandad arawi et walay amayamay a baboy a mansasabsab.+ 31  Kanian akikasi ed sikato iray demonyo, ya inkuan da: “No papawayen mo kami, abuloyan mo kamin onloob ed saray baboy.”+ 32  Tan inkuan tod sikara: “La kayo!” Diad saman et pinmaway ira tan linmoob irad saray baboy, tan kibatiktik ed kelas so interon pulok tan tinmataboy irad dayat tan nalnalner ira. 33  Balet batik iray managkomponi, tan kasabi rad syudad et imbalita ray amin ya agawa, pati samay agawa ed saray lalakin aselepay demonyo. 34  Tan pinmaway so amin a walad syudad pian laen day Jesus, tan sanen sikatoy anengneng da, akikasi rad sikato a taynan to lay lugar da.+

Paimanod leksab

Odino “dinmakmomo.”
Odino “sakey a senturion,” a komandante na 100 a sundalo diad armada na Roma.
Odino “intalaw na puso.”
Odino “saray pakanodnonotan a lubok.”
“Rehyon na saray Geraseno” diad Mar 5:1; Luc 8:26.