Unong ed si Mateo 5:1-48

 • SERMON ED PALANDEY (1-48)

  • Ginmapon nambangat si Jesus diad palandey (1, 2)

  • Siameran sengegan na liket (3-12)

  • Asin tan liwawa (13-16)

  • Sumpalen nen Jesus so Ganggan (17-20)

  • Simbawa nipaakar ed sanok (21-26), pikakalugoran (27-30), diborsyo (31, 32), saray samba (33-37), ibawi (38-42), pangaro ed kakabusol (43-48)

5  Sanen anengneng to iray totoo, sikatoy tinmatdang ed palandey; tan kayurong to et sikatoy dinago na saray disipulo to.  Sikatoy nansalita tan binangatan to ra, a kuan to:  “Maliket iray manonot ed espiritual a pankaukolan da,*+ ta kayarian da so Panarian na tawen.  “Maliket iray maneermen, ta naligliwa ira.+  “Maliket iray mauyamo,+ ta tawiren day dalin.+  “Maliket iray naeerasan tan napepegaan+ parad inkatunong, ta napesel* ira.+  “Maliket iray mapangasi,+ ta nakasian ira.  “Maliket iray malinis so puso ra,+ ta nanengneng da so Dios.  “Maliket iray mikakareenan,*+ ta natawag ira ya ananak na Dios. 10  “Maliket iray napapasegsegang lapud inkatunong,+ ta kayarian da so Panarian na tawen. 11  “Maliket kayo no balbalawen+ tan papasegsegangen kayo+ na totoo tan papalsaan da kayo na amin lan klase na mauges a bengatla nisengeg ed siak.+ 12  Manliket kayon maong,+ ta baleg so tumang yo+ ed tawen, ta ontan met so impamasegsegang dad saray propeta ya akadkauna nen sikayo.+ 13  “Sikayo so asin+ na dalin, balet no tinmabang la itan, panon itan a magmaliw a maasin lamet? Anggapo lay pangusaran ed satan noagta ibantak la ed paway+ pian gatin-gatinan na totoo. 14  “Sikayo so liwawa na mundo.+ Agniyamot so sakey a syudad sano walad toktok na palandey. 15  Sano selselan na totoo so lamparaan, agda itan iyan ed dalem na baskit,* noagta diad patoonan pian nasilewan so amin a walad loob na abung.+ 16  Pasindag yo met sirin so liwawa yo ed saray totoo,+ pian nanengneng da so maabig iran gawa yo+ tan igloria ra so Ama yon walad tawen.+ 17  “Agyo iisipen a linma ak dia pian deralen so Ganggan odino sulsulat na saray Propeta. Linma ak dia pian manumpal, aliwan maneral.+ 18  Ibagak ed sikayo a mas mainomay nin naandi so tawen tan dalin nen say agpakasumpal na anggan sakey a sankamelagan a letra odino sakey a gulis na letra na Ganggan.+ 19  Kanian siopaman ya agmangunor ed sakey ed sarayan angkekelag a ganggan tan ibangat to met so arum ya agmangunor ed saratan, sikatoy agmanepeg ya onloob* ed Panarian na tawen. Balet siopaman a manggawa tan mangibangat ed saratan, sikatoy manepeg ya onloob* ed Panarian na tawen. 20  Lapud ibagak ed sikayo ya agkayon balot makaloob ed Panarian na tawen+ no agnadaeg na inkatunong yo so inkatunong na saray eskriba tan Fariseo.+ 21  “Nadngelan yon nikuan ed saray totoo nensaman: ‘Agka mamapatey,+ balet siopaman a mamatey et walay eebatan tod korte na hustisya.’+ 22  Balet ibagak ed sikayo a balang sakey a maneem-em na sanok+ ed agi to et walay eebatan tod korte na hustisya; tan siopaman a manmudmora ed agi to diad panamegley na mabanbanday iran salita et walay eebatan tod Sankatageyan a Korte; bangta siopaman a mangibaga na, ‘Sika ya andi-kakanaan ya ambagel!’ et makanepegan ed manliob a Gehenna.*+ 23  “Kanian no mangiyaapay kad altar+ tan anonotan mon say agim et walay babarongan tod sika, 24  itilak moy apay mo ed arap na altar tan anap mo so agim. Mikareenan ka nid sikato, insan kapawil mo, iter mo so apay mo.+ 25  “Miaregloan kan tampol ed samay mangidedemanda ed sika legan a kabansag mon mamapaarap ed korte, agla pigan agto ka la iyawat ed huis tan say huis et agto ka iyawat ed bantay na korte pian agka napriso.+ 26  Ibagak ed sikay tua, seguradon agka makapaway ditan anggad agmo nabayaran so sankaunoran a sinsilyo.* 27  “Nadngelan yon nikuan: ‘Agka mikakalugoran.’+ 28  Balet ibagak ed sikayo a siopaman ya onlilinggis ed sakey a bii+ tan walaay pampilpilalek et akikalugoran lad sikato dia ed puso to.+ 29  Natan, no say kawanan a matam so sengegan na pankakasalanan mo,* sukit mo itan tan ibantak mo.+ Ta magmaong ni a naandi so sakey a kabiangan na laman mo nen say nibuntok so interon laman mo ed Gehenna.*+ 30  Ontan met, no say kawanan a limam so sengegan na pankakasalanan mo,* putot mo itan tan ibantak mo.+ Ta magmaong nin naandi so sakey a parte na laman mo nen say nibantak so interon laman mo ed Gehenna.*+ 31  “Niarum ni, oniay nikuan: ‘Siopaman a lakin mangidiborsyo ed asawa to, ikdan to so asawa to na kasulatan na diborsyo.’+ 32  Balet ibagak ed sikayo a siopaman a lakin mangidiborsyo ed asawa to, ya aliwan makasengeg ed seksual ya imoralidad,* ipepeligro to so asawa to a makapikalugoran, tan siopaman a mangasawa ed sakey a biin indiborsyo et mankasalanan na pikakalugoran.+ 33  “Nadngelan yo met ya oniay imbaga ed saray totoo nensaman: ‘Agka mansasamba no agmo lanlamang sumpalen,+ imbes, nepeg mon tooren iray sipan mo ed si Jehova.’*+ 34  Balet ibagak ed sikayo: Agkan balot mansasamba+ balanglan diad tawen, ta satan so trono na Dios; 35  odino diad dalin, ta satan so toonan na sali to,+ odino diad Jerusalem, ta satan so syudad na makapanyarin Ari.+ 36  Agmo pansasambaay ulom lapud agmo napaputi odino napareket so sakey a buek. 37  Komon ta say imbaga yon ‘On’ et on, tan say ‘Andi’ yo et andi,+ ta say onsulok ed saraya et nanlapud samay sakey a mauges.+ 38  “Nadngelan yon nikuan: ‘Mata parad mata, ngipen parad ngipen.’+ 39  Balet, ibagak ed sikayo: Agka ombabawi no sinakitan ka na toon mauges. No walay manampal ed kawanan ya aping mo, iyarap mo met ed sikato so kawigi.+ 40  Tan no walay toon mangidemanda ed sika tan alaen toy lalatopan a kawes mo, paulyanan mo met lan alaen toy ilalatop a kawes mo;+ 41  tan no say sakey a walad autoridad et piliten to kan manserbi ed sikato ed sakey a milya,* mila kad sikato ed duaran milya. 42  Ikdan mo so onkekerew ed sika, tan pautang mo so miuutang* ed sika.+ 43  “Nadngelan yon nikuan: ‘Arom so kaparam a too+ tan busol moy mamubusol ed sika.’ 44  Balet ibagak ed sikayo: Itultuloy yon aroen iray mamubusol ed sikayo+ tan ipikasi iramay mamapasegsegang ed sikayo,+ 45  pian napaneknekan yon sikayo ray ananak na Ama yon walad tawen,+ lapud papasinagen toy agew to ed saray mauges tan maong a totoo tan papepelagen toy uran ed saray matunong tan agmatunong.+ 46  No saramay mangaaro labat ed sikayo so aaroen yo, antoy tumang yo?+ Agta ontan met so gagawaen na saray managsingil na buis? 47  Tan no saray agagi yo labat so ibabano yo, wala tay nikadkaduman gagawaen yo? Agta ontan met so gagawaen na totoo na saray nasyon? 48  Magmaliw kayo met ya ayadyari,* unong a say Ama yod tawen et ayadyari.+

Paimanod leksab

Odino “iray mipapayabol na espiritu.”
Odino “napenek.”
Odino “mareen.”
Odino “panagsukat a baskit.”
Literal, “natawag a sankamelagan.”
Literal, “natawag a baleg.”
Say pasen ed paway na Jerusalem a pampopoolan na saray basura. Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “unor a quadrans.” Nengnengen so Apendise B14.
Literal, “pakakagapolan mo.”
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “pakakagapolan mo.”
Nengnengen so Glosaryo.
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise B14.
Salanti, miuutang ya anggapoy interes.
Odino “nagnap.”