Unong ed si Mateo 22:1-46

  • Ilustrasyon nipaakar ed bansal (1-14)

  • Say Dios tan say Cesar (15-22)

  • Tepet nipaakar ed kioli (23-33)

  • Duaran sankaimportantian a ganggan (34-40)

  • Kasin say Kristo et anak nen David? (41-46)

22  Si Jesus et angisalaysay lamet ed sikara na saray ilustrasyon, ya inkuan to:  “Say Panarian na tawen et aliling toy sakey ya ari ya angiparaay bansal+ na anak ton laki.  Tan imbaki toy ariripen to a manawag ed saramay inimbitaan ed bansal, balet agda labay so onla.+  Sikatoy angibaki lamet na arum nin ariripen, ya inkuan to, ‘Ibaga yod saramay inimbitaan: “Angiparaan ak na panangan, amatey ak na saray bakak tan pinataban ayayep ko, tan akaparaan lan amin. Gali la ed bansal.”’  Balet ag-ira interesado, say sakey et linmad daralusan to, say sananey et diad anapan to;+  saray arum balet et siningkat da ray aripen to, tan minaltrato tan pinatey da ra.  “Sinmanok a maong so ari, kanian imbaki to iray armada to tan pinatey da iramay amatey tan pinoolan day syudad da.+  Insan inkuan tod ariripen to, ‘Akaparaan lay bansal, balet agmakanepegan ya onatendi iramay inimbitaan.+  La kayo sirin ed saray dalan a papaway ed syudad, tan imbitaan yod bansal so siopaman a naromog yo.’+ 10  Kanian linma iray ariripen diad saray dalan tan tinipon dan amin iray aromog da, mauges man odino maong, tan say kuarto parad saray seremonya na kasal et apano na saray mamangan.* 11  “Sanen linmoob so ari pian nengnengen iray bisita, anengneng toy sakey a too ya ag-akasulong na kawes a parad kasal. 12  Kanian inkuan tod sikato, ‘Kaaro, akin et linmoob ka dia ta agka akasulong na kawes a parad kasal?’ Sikatoy ag-akasel. 13  Insan inkuan na ari ed saray lingkor to, ‘Balor yoy lima tan sali to tan ibantak yo diad paway ya ambilbilunget. Ditan so pannangisan to tan panngalatengetan na ngipen to.’ 14  “Ta dakel so inimbitaan, balet daiset so apili.” 15  Diad saman et tinmaynan iray Fariseo tan nantotongtongan da no panon dan naerel ed salita to.+ 16  Kanian imbaki rad sikato iray disipulo ra, kaiba iray kapartido na Herodes,+ ya inkuan da: “Managbangat, amta mi a tuan amin so ibabagam, tan ibabangat moy linawa na Dios based katuaan, tan agmo kekerewen so pabor na totoo, ta agka onnenengneng ed itsura na too. 17  Ibagam pa sirin ed sikami, antoy nikuan mo? Kasin unong ed ganggan* so pambayar na buis ed Cesar odino andi?” 18  Balet lapud amta nen Jesus so kaugsan da, inkuan to: “Akin et susuboken yo ak, sikayo ran mansimpisimpitan? 19  Ipanengneng yod siak so sinsilyon ibabayar ed buis.” Sikatoy inikdan da na sakey a denario.* 20  Inkuan tod sikara: “Siopay akanlupa tan akanngaran ed saya?” 21  Inkuan da: “Say Cesar.” Insan inkuan tod sikara: “Iter yo sirin ed Cesar iray bengatlan kien na Cesar, balet dia ed Dios iray bengatlan kien na Dios.”+ 22  Sanen nadngel da itan, mandinayew ira, tan sikatoy tinaynanan da tan linma la ra. 23  Diad saman ya agew et inmasingger ed sikato iray Saduceo, a mangibabagan anggapoy kioli,+ tan tinepetan da:+ 24  “Managbangat, inkuan nen Moises: ‘No walay sakey a lakin ompatey ya andiay ananak, say asawa to et nepeg ya asawaen na agi to tan mananak ira parad sikato.’+ 25  Natan et walay pitoran sanaagin lalaki diad sikami. Say panguloan et angasawa tan inatey, tan lapud andiay ilalak, say asawa to et inasawa na agi to. 26  Ontan met so agawa ed komadua tan ed komatlo, ya anggad samay komapito. 27  Diad kaunoran et inatey imay bii. 28  Kanian diad kioli, siopa ed pitora so magmaliw ya asawa na bii? Lapud amin da et nagmaliw ya asawa to.” 29  Inmebat si Jesus ed sikara: “Nalilingo kayo, lapud agyo amta so Kasulatan odino say pakapanyari na Dios;+ 30  ta diad kioli et agla ra mangasawa odino miasawa, noagta singa la ra anghel ed tawen.+ 31  No nipaakar ed kioli na saray inaatey, agyo ta abasa imay imbaga na Dios ed sikayo, ya inkuan to: 32  ‘Siak so Dios nen Abraham tan Dios nen Isaac tan Dios nen Jacob’?+ Sikato so Dios na saray mabilay, aliwan saray inaatey.”+ 33  Sanen nadngel itan na saray totoo, mandinayew iran maong ed panagbangat to.+ 34  Sanen nadngelan na saray Fariseo ya apatunda ton mansalita iray Saduceo, nankakasakey iran linma bilang sakey a grupo. 35  Tan sakey ed sikara a marunong ed Ganggan so nantepet pian manubok ed sikato: 36  “Managbangat, dinan so sankaimportantian ed Ganggan?”+ 37  Inkuan tod sikato: “‘Arom si Jehova* a Dios mo ed interon pusom tan interon kamarerwam* tan interon nonot mo.’+ 38  Saya so sankaimportantian tan unonan ganggan. 39  Say komadua a mipadpara ed saya: ‘Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.’+ 40  Sayan duaran ganggan so basiyan na interon Ganggan, tan sulsulat na saray Propeta.”+ 41  Natan, sanen nantitipon iray Fariseo, tinepetan ira nen Jesus:+ 42  “Antoy nikuan yo nipaakar ed Kristo? Siopay akan-anak ed sikato?” Inkuan da: “Si David.”+ 43  Intepet tod sikara: “Akin balet a si David, a pinuyanan,*+ et tinawag ton Katawan so Kristo, ya inkuan to, 44  ‘Inkuan nen Jehova* ed Katawan ko: “Yurong kad nikawanan ko anggad iyan kod salian mo iray kakabusol mo”’?+ 45  Sirin, no sikatoy tinawag nen David a Katawan, panon a nibagan sikatoy anak to?”+ 46  Tan anggapoy anggan sakey a salitan niyebat dad sikato, tan manlapud saman ya agew et anggapo lay makpel a mantepet nid sikato.

Paimanod leksab

Odino “akapapeg ed lamisaan.”
Odino “Duga kasi.”
Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Glosaryo.
Salanti, iwawanwan na masanton espiritu.
Nengnengen so Apendise A5.