Unong ed si Mateo 10:1-42

  • Say 12 apostol (1-4)

  • Saray instruksion parad ministeryo (5-15)

  • Napasegsegang iray disipulo (16-25)

  • Takotan so Dios, aliwan totoo (26-31)

  • Aliwan kareenan, noagta espada (32-39)

  • Pangawat ed saray disipulo nen Jesus (40-42)

10  Kanian tinawag to so 12 disipulo to tan inikdan to ray pakauley ed saray demonyo,*+ pian papawayen da iraya tan tambalen da so amin a klase na sakit tan amin a klase na beblay.  Niraya so kangaranan na 12 apostol:+ Unona, si Simon, a tatawagen a Pedro,+ tan si Andres+ ya agi to; si Santiago, tan si Juan+ ya agi to, ya ananak nen Zebedeo;  si Felipe tan si Bartolome;+ si Tomas+ tan si Mateo+ a managsingil na buis; si Santiago ya anak nen Alfeo; tan si Tadeo;  si Simon a Cananeo;* tan si Judas Iscariote, a nantraidor ed si Jesus diad saginonor.+  Imbaki nen Jesus irayan 12, tan saraya so bilin tod sikara:+ “Agyo lalaen iray totoo na saray nasyon, tan agkayo onloloob ed dinanman a syudad na saray Samaritano;+  balet say laen yo labat et saray abalang a karnero ed sankaabungan na Israel.+  Sano onla kayon manpulong, ibaga yo: ‘Asingger lay Panarian na tawen.’+  Paabig yo iray mansasakit,+ paoli yo iray inatey, gawa yon malinis iray akating, papaway yo iray demonyo. Inawat yon anggapoy bayar, iter yon anggapoy bayar.  Agkayo mangaawit na balitok odino pilak odino gansa diad saray ibabalkes yon pananginay kuarta,+ 10  odino pananginay naakan diad pambiahe yo, odino duaran kawes,* odino sandalyas, odino baston,+ ta say komikimey et makanepegan ed kanen to.+ 11  “Inerman a syudad odino baryo so looban yo, anap yo no siopa ditan so makanepegan, tan mansiansia kayo ditan anggad itaynan yo.+ 12  Sano onloob kayod abung, ibano yo so akan-abung. 13  No awaten da kayo, niwala ditan so pipirawaten yon kareenan;+ balet no agda kayo awaten, ompawil ed sikayo so kareenan yo. 14  Inerman a walay agmangawat ed sikayo odino ag-ondengel ed mensahe yo, ipagpag yoy dabok na saray sali yo* sano ompaway kayod satan ya abung odino satan a syudad.+ 15  Ibagak ed sikayoy tua, diad Agew na Panangukom et mas anlemew ni so dusa ed dalin na Sodoma tan Gomorra+ nen say diad satan a syudad. 16  “Ibaki ta kayon singa saray karnero ed kawalaan na saray lobo; kanian magmaliw kayon malikas a singa saray uleg ingen ta maamo a singa saray malapati.+ 17  Manalwar kayod saray totoo, lapud awiten da kayo diad saray korte,+ tan siplatan da kayo+ diad saray sinagoga ra.+ 18  Tan iyarap da kayod saray gobernador tan arari+ lapud siak, pian makapantasi kayo ed sikara tan ed saray nasyon.+ 19  Balet sano iyawat da kayo, agkayo mapaga no panon odino no anto so ibaga yo, ta say ibaga yo et niiter ed sikayo diad satan a bekta;+ 20  ta aliwan sikayo labat so mansalita, noagta say espiritu na Ama yo so mansalita ed panamegley yo.+ 21  Niarum ni, iyawat na agi so agi to pian pateyen, tan iyawat na ama so anak to, tan onsumpa iray anak ed saray ateng da tan ipapatey da ra.+ 22  Tan busolen kayo na amin a totoo lapud ngaran ko,+ balet samay akapansungdo* anggad anggaan et sikatoy nilaban.+ 23  Sano pasegsegangen da kayo diad sakey a syudad, batik kayo ed sananey;+ lapud ibagak ed sikayoy tua, agyon balot naliber so amin a syudad na Israel anggad isabi na Anak na too. 24  “Say sakey a babangatan et aliwan magmaong nen say managbangat to, tan say sakey ya aripen et aliwan magmaong nen say katawan to.+ 25  Masarag la a say babangatan et magmaliw a singa say managbangat to, tan say aripen et magmaliw a singa say katawan to.+ No say impanawag na totoo ed akan-abung et Beelzebub,*+ agta nagkalalon ontan met so panawag da ed saramay kabiangan na sankaabungan to? 26  Kanian agyo ra tatakotan, ta anggapoy bengatlan asakoban ya agniparungtal, tan anggapoy sekreton agnaamtaan.+ 27  Say ibagak ed sikayo diad kabilungetan, ibaga yo diad liwawa, tan say narengel yon inyesaes, ipulong yo diad toktok na kaabungan.+ 28  Tan agyo tatakotan iramay mamatey na laman balet agda nayarian a pateyen so kamarerwa;*+ imbes takotan yo imay makayarin maneral ed kamarerwa tan laman diad Gehenna.*+ 29  Agta say duaran anuyaw et manbili labat na sakey a sinsilyo?* Ingen ta anggapo ed saratan so napelag ed dalin ya ag-amta na Ama yo.+ 30  Tan anggan saray buek yo et abilang ya amin. 31  Kanian agkayo natatakot; mas mabli kayo nen say dakel ya anuyaw.+ 32  “Balang sakey sirin a mamidbir ed siak diad arapan na totoo,+ sikatoy bidbiren ko met ed arapan nen Amak a walad tawen.+ 33  Balet siopaman a mangiburi ed siak ed arapan na totoo, sikatoy iburik met ed arapan nen Amak a walad tawen.+ 34  Agyo iisipen a linma ak dia pian mangiyakar na kareenan diad dalin; linma ak dia pian mangiyakar na espada, aliwan kareenan.+ 35  Linma ak dia pian pansengegay inkaapag-apag, anak a laki kontrad ama to, tan anak a bii kontrad ina to, tan manugang a bii kontrad katulangan ton bii.+ 36  On, say mamusol ed sakey a too et saray membro na mismon pamilya to. 37  Siopaman a mas inaro toy ama to odino ina to nen say siak et agmakana ed siak; tan siopaman a mas inaro toy anak ton laki odino bii nen say siak et agmakana ed siak.+ 38  Tan siopaman ya agmangawat ed panamairapan a poste* to tan ag-ontumbok ed siak et agmakana ed siak.+ 39  Siopaman a makaromog ed kamarerwa* to et nabalang to, tan siopaman a makabalang ed kamarerwa* to lapud siak et naromog to.+ 40  “Siopaman a mangawat ed sikayo et mangaawat met ed siak, tan siopaman a mangawat ed siak et mangaawat met ed samay angibaki ed siak.+ 41  Siopaman a mangawat ed sakey a propeta lapud sikatoy propeta so makaawat na tumang na sakey a propeta,+ tan siopaman a mangawat ed sakey a matunong a too lapud sikatoy matunong so makaawat na tumang na sakey a matunong a too. 42  Tan siopaman a mangiter na anggan sanbason ambetel a danum pian inumen na sakey ed sarayan angkekelag lapud sikatoy sakey a disipulo, ibagak ed sikayoy tua, agton balot nabalang so tumang to.”+

Paimanod leksab

Odino “marutak ya espiritu.”
Odino “maseseg.”
Odino “sakey nin kawes.”
Say pangipagpag na sakey ed dabok na sali to et mangipatnag ya anggapo lay eebatan to.
Odino “mansusungdo.”
Sakey a ngaran a manutukoy ed si Satanas, a prinsipe odino manuley na saray demonyo.
Odino “bilay,” salanti, bilay ed arapen.
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “na sakey ya assarion.” Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “bilay.”
Odino “bilay.”