Unong ed si Mateo 17:1-27

  • Anguman so itsura nen Jesus (1-13)

  • Pananisia a singa bukel na mustasa (14-21)

  • Nipasakbay lamet so ipatey nen Jesus (22, 23)

  • Sinsilyon nanlapud sangi na sira so imbayar ed buis (24-27)

17  Kayari anemiran agew, intagar nen Jesus si Pedro tan say sanagin Santiago tan Juan tan inyakar to rad atagey a palandey a siksikara labat.+  Tan anguman so itsura to ed arapan da; sinminag so lupa to a singa agew, tan say latop ton kawes et nagmaliw a masnag* a singa liwawa.+  Tan anengneng dan mitotongtong ed sikato si Moises tan Elias.  Insan inkuan nen Pedro ed si Jesus: “Katawan, maabig no dia ti la. No labay mo et mangipaalagey ak dia na taloran tolda, sakey parad sika, sakey parad si Moises, tan sakey parad si Elias.”  Legan a sikatoy mansasalita ni, tinmarong ed sikara so sakey a maliwawan lurem, tan sakey a boses a manlapud lurem so angikuan: “Saya so Ana’ko, say inad-arok, ya inabobonan ko.+ Dengel kayod sikato.”+  Sanen nadngel iya na saray disipulo, dinmakmomo ra tan ataktakot iran maong.  Insan inasinggeran ira nen Jesus tan diniwit to ra, ya inkuan to: “Alagey kayo. Agkayo natatakot.”  Sanen tinmangwa ra, anggapoy arum ya anengneng da noag si Jesus labat.  Sanen onlalasur la rad palandey, oniay imbilin nen Jesus ed sikara: “Agyo ibabagad anggan siopa so pasingawey anggad napaoli so Anak na too.”+ 10  Balet sikatoy tinepetan na saray disipulo: “Akin et ibabaga na saray eskriba a nepeg ya onsabin unona si Elias?”+ 11  Sikatoy inmebat: “Tuan onsabi si Elias tan ipawil to so amin a bengatla.+ 12  Balet ibagak ed sikayo a sinmabi lay Elias, tan agda binidbir noagta ginawa rad sikato so labalabay da.+ Diad onia met a paraan, say Anak na too et pairapen da.”+ 13  Diad saman et atebek na saray disipulo a say tutukoyen to et si Juan Bautista.* 14  Sanen dinmago rad dakel a totoo,+ walay lakin inmasingger ed sikato, a tinmalimukor tan inkuan to: 15  “Katawan, kasian mo so ana’ko, lapud sikatoy dumurulot tan mair-irap so kipapasen to. Mabetbet a natutumba ed apoy tan ed danum.+ 16  Sikatoy inyakar ko ed saray disipulom, balet agda napaabig.” 17  Inmebat si Jesus: “O sikayo ran andiay pananisia tan mauges a henerasyon,+ anggad kapigan ni so pilimog kod sikayo? Anggad kapigan ni so pananos kod sikayo? Iyakar yo dia.” 18  Insan binano nen Jesus so demonyo, tan pinmaway itan ed ugaw a laki, tan manlapud saman ya oras et inmabig la so ugaw.+ 19  Insan inmasingger ed si Jesus iray disipulo sanen siksikara labat la tan inkuan da: “Akin et agmi napapaway iman?” 20  Inkuan tod sikara: “Lapud kulang so pananisia yo. Ibagak ed sikayoy tua, no walay pananisia yo a singa kamelag na bukel na mustasa, ibaga yo ed sayan palandey, ‘La kad man,’ et onalis itan, tan anggapo so imposible ed sikayo.”+ 21  *—— 22  Legan iran nantitipon ed Galilea, inkuan nen Jesus ed sikara: “Say Anak na too et iyawat ed lima na totoo,+ 23  tan sikatoy pateyen da, tan paolien ed komatlon agew.”+ Kanian maer-ermen ira. 24  Kasabi ra ed Capernaum, inmasingger ed si Pedro iray lalakin mansisingil na duaran drakma* a buis, ya inkuan da: “Manbabayar ta so managbangat yo na duaran drakma a buis?”+ 25  Inkuan to: “On.” Balet sanen linmoob ed abung si Pedro, sikatoy kinatongtong nen Jesus tan inkuan to: “Antoy nikuan mo, Simon? Siopa ray manbabayar odino manbubuis ed saray arari ed dalin? Saray anak da odino arum a totoo?” 26  Sanen inkuan ton: “Arum a totoo,” imbaga nen Jesus ed sikato: “No ontan sirin, agkaukolan a manbuis iray anak. 27  Balet ta pian anggapoy nibaga rad sikatayo,+ la kad dayat, manbanwit ka, tan alam so sira ya unonan nabanwit mo, tan sano lengaten moy sangi to et makaromog ka na sakey a pilak a sinsilyo.* Alam itan tan bayaran moy buis ta.”

Paimanod leksab

Odino “amputi.”
Odino “Juan a Managbautismo.”
Nengnengen so Apendise A3.
Literal, “doblen drakma.” Nengnengen so Apendise B14.
Literal, “sakey a sinsilyon estater,” ipapasen a saya et tetradrakma. Nengnengen so Apendise B14.