Unong ed si Mateo 24:1-51

 • TANDA NA KIWAWALA NA KRISTO (1-51)

  • Saray guerra, eras, yegyeg (7)

  • Nipulong so maong a balita (14)

  • Baleg a kairapan (21, 22)

  • Tanda na Anak na too (30)

  • Say kiew ya igos (32-34)

  • Singa ed agew nen Noe (37-39)

  • Mantultuloy a manbantay (42-44)

  • Say matoor ya aripen tan say mauges ya aripen (45-51)

24  Natan, sanen papaway lay Jesus ed templo, inmasingger iray disipulo to pian ipanengneng dad sikato iray palpaalagey diad templo.  Inkuan tod sikara: “Agta nanenengneng yo irayan amin? Ibagak ed sikayoy tua, anggapoy anggan sakey a baton natilak dia ya akatapew ed sakey a bato ta nageba iratan ya amin.”+  Legan a sikatoy akayurong diad Palandey na Saray Olibo, inmasingger ed sikato iray disipulo sanen siksikara labat la, ya inkuan da: “Ibagam ed sikami, kapigan iraya nagawa, tan antoy tanda na kiwawalam*+ tan say kaunoran a parte na sistema na mundo?”*+  Inmebat ed sikara si Jesus: “Manalwar kayo pian anggapoy siopaman a mangibalang ed sikayo,+  ta dakel naani so onsabi a mangusar ed ngaran ko, ya ikuan da, ‘Siak so Kristo,’ tan dakel so ibalang da.+  Makarengel kayo na saray guerra tan balita nipaakar ed saray guerra. Seguroen yo ya agkayo nabibigla, ta nepeg a nagawa iraya, balet aliwa nin saya so anggaan.+  “Ta manlalaban iray bansa ontan met ed saray panarian,+ tan wala ray eras+ tan yegyeg ed nanduruman pasen.+  Amin irayan bengatla so gapoan na irap.  “Tan pairapen kayo na saray totoo+ tan pateyen da kayo,+ tan busolen kayo na amin a nasyon lapud ngaran ko.+ 10  Insan dakel met so onsian ed pananisia tan mantratraidoran tan manbubusolan ira. 11  Onsabi so dakel a palson propeta tan dakel so ibalang da;+ 12  tan lapud idarakel na kaugsan, ombetel so panangaro na karaklan a totoo. 13  Balet samay akapansungdo* anggad anggaan et sikatoy nilaban.+ 14  Tan sayan maong a balita na Panarian et nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyon,+ insan onsabi so anggaan. 15  “Sirin, no nanengneng yo a manalalagey lad masanton pasen so makapadimlan bengatla a sengegay kadederal,+ a singa samay sinalita ed panamegley nen propetan Daniel, (usaren komon na manbabasa so pakatebek), 16  ombatik la komon ed kapalandeyan iramay walad Judea.+ 17  Samay walad toktok na abung et agla komon onleleksab pian mangalay kaykayarian ed abung to, 18  tan samay walad uma et agla komon ompapawil pian mangalay ilalatop ton kawes. 19  Pakaskasi la iramay malukon tan manpapasuso diad saratan ya agew! 20  Mantultuloy yon ipikasi a say ibatik yo et agkomon nagawad ambetel a panaon odino diad agew na Sabaton; 21  ta wala naani so baleg a kairapan+ ya agni agawa manlapud inggapo na mundo anggad natan, anggapo ni, tan agla nagawa lamet.+ 22  Diad tua, no agnapatikeyan iratan ya agew, anggapoy laman a nisalba; balet lapud saramay pinili, napatikeyan iratan ya agew.+ 23  “Insan no walay mangibagad sikayo, ‘Wadia so Kristo,’+ odino, ‘Wadman!’ agyo itan papanisiaan.+ 24  Ta onsabi ray palson Kristo tan palson propeta+ tan manggawa ray angkakabaleg a tanda tan pakpakelaw pian no nayari et nibalang+ da anggan saramay pinili. 25  Pinasakbayan ta kayo la. 26  Kanian no ibaga ed sikayo na totoo, ‘Sikatoy walad kalawakan,’ agkayo ompapaway; ‘Sikatoy walad saray kuarto ed loob,’ agyo itan papanisiaan.+ 27  Ta no panon a say kirmat a manlapud bukig et naliwawaan toy anggad sagur, ontan met naani so kiwawala* na Anak na too.+ 28  No iner so kawalaan na bangkay, diman mantitipon iray agila.+ 29  “Kayarin tuloy na kairapan ed saratan ya agew, ombilunget so agew,+ tan agla onliwawa so bulan, tan napelag manlapud tawen iray bitewen, tan nayegyeg iray pakayari na katawenan.+ 30  Insan omparungtal ed tawen so tanda na Anak na too, tan amin a tribu ed dalin et tapoktapoken day pagew da lapud ermen,+ tan nanengneng day Anak na too+ ya onsasabi diad saray lurem na tawen a walaay pakapanyari tan baleg a gloria.+ 31  Tan diad maksil a tanol na trumpeta et ibaki to ray anghel to, tan tiponen da ray pinili to manlapud apatiran dagem, manlapud sakey a sampot na tawen anggad sananey a sampot na satan.+ 32  “Natan et aral yo iyan ilustrasyon nipaakar ed kiew ya igos: No onsisimit tan manbubulong lay balon sanga to, amta yon asingger lay tiagew.+ 33  Ontan met, no nanenengneng yo la irayan amin, amta yo lan sikatoy walad arap na saray puerta.+ 34  Ibagak ed sikayoy tua, nagawa irayan amin antis a naandi iyan henerasyon. 35  Say tawen tan dalin et naandi, balet saray salitak et agbalot naandi.+ 36  “Nipaakar ed satan ya agew tan oras et anggapoy siopaman a makaamta,+ anggan saray anghel ed tawen odino say Anak, noag say Ama labat.+ 37  Ta singa ed panaon nen Noe,+ ontan met naani ed kiwawala* na Anak na too.+ 38  Ta singa ed saraman ya agew antis na Delap, saray totoo et nan-aakan tan naniinum, angasawa tan akiasawa ra, anggad agew a linmoob ed biong si Noe,+ 39  tan ag-ira nanimano ya anggad sinmabi so Delap tan niyanor iran amin,+ ontan met naani ed kiwawala na Anak na too. 40  Insan duaran laki so walad uma; say sakey et naala tan samay sakey et natilak. 41  Duaran bii so manggiling na arina; say sakey et naala tan samay sakey et natilak.+ 42  Kanian mantultuloy kayon manbantay, ta agyo amta no anton agew so isabi na Katawan yo.+ 43  “Balet amtaen yo iya: No amta na akan-abung no anton panagbantay* so isabi na matakew,+ sikatoy nansiansia komon ya aliing tan agto inabuloyan a nalooban so abung to.+ 44  Nisengeg ed saya, paneknekan yo met ya akaparaan kayo,+ lapud diad oras ya agyo iisipen et onsabi so Anak na too. 45  “Siopan talaga so matoor tan makabat* ya aripen a tinuro na katawan to a mangasikaso ed saray lingkor na sankaabungan to, pian mangitarya ed sikara na naakan da diad dugan panaon?+ 46  Maliket itan ya aripen no sikatoy nasabian na katawan to ya ontan so gagawaen to!+ 47  Ibagak ed sikayoy tua, sikatoy turoen ton mangasikaso ed amin a kayarian to. 48  “Balet no bilang ta ibaga na mauges ya aripen ed sarili to, ‘Mabayag ni isabi na katawan ko,’+ 49  tan pekpeken to ray kapara ton aripen tan sikatoy mangan tan oninum a kaiba iray kabkabat a buanges, 50  say katawan to et onsabi diad agew ya agto iilaloan tan diad oras ya agto amta,+ 51  tan sikatoy dusaen to na ambelabelat tan ibantak tod pasen na saray mansimpisimpitan. Ditan so pannangisan to tan panngalatengetan na ngipen to.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “parte na panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “mansusungdo.”
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “oras ed labi.”
Odino “marunong.”