Unong ed si Mateo 9:1-38

  • Pinaabig nen Jesus so paralitiko (1-8)

  • Tinawag nen Jesus si Mateo (9-13)

  • Tepet nipaakar ed panag-ayunal (14-17)

  • Anak nen Jairo; diniwit na bii so saloy na kawes nen Jesus (18-26)

  • Pinaabig nen Jesus so bulag tan say emel (27-34)

  • Dakel so aanien balet daiset so mankikimey (35-38)

9  Kanian kalugan tod baloto, sikatoy binmaliw ya amaarap ed syudad to.*+  Tan inawit dad sikato so sakey a paralitiko a walad dukolan. Nen anengneng nen Jesus so pananisia ra, inkuan tod paralitiko: “Manpakpel ka, ana’ko! Aperdona la ray kasalanan mo.”+  Natan et pigara ed saray eskriba so angikuan ed sarili ra: “Sayan too et manmumudmora ed Dios.”  Lapud amta nen Jesus so nononoten da, inkuan to: “Akin et mannononot kayoy mauges?+  Singa bilang, dinan so mas mainomay ya ibaga, ‘Aperdona la ray kasalanan mo,’ odino, ‘Alagey ka tan manakar ka’?+  Balet pian naamtaan yon say Anak na too et walay autoridad to diad dalin a mamerdona na saray kasalanan—” inkuan tod paralitiko: “Alagey ka, libit moy dukolan mo, tan sempet ka la.”+  Kanian sikatoy inmalagey tan sinmempet lad abung to.  Sanen anengneng iya na saray totoo, tinmakot ira, tan inggloria ray Dios, ya angiter na ontan ya autoridad ed totoo.  Kayari na saman, sanen ontaynan la diman si Jesus, anengneng toy sakey a lakin manngaray Mateo ya akayurong ed panagsingilan na buis, tan inkuan tod sikato: “Magmaliw kan patumbok ko.” Diad saman et sikatoy inmalagey tan tinmumbok ed sikato.+ 10  Diad saginonor, sanen mamangan* si Jesus diad loob na abung, sinmabi so dakel a managsingil na buis tan saray makasalanan tan angan ira* a kaiba to tan saray disipulo to.+ 11  Balet sanen anengneng iya na saray Fariseo, inkuan dad saray disipulo to: “Akin et midudungo so managbangat yo ed saray managsingil na buis tan saray makasalanan?”+ 12  Sanen nadngel to ra, inkuan to: “Agmankaukolan na managtambal iray totoon maksil so laman da, noagta saraman labat so mansasakit.+ 13  La kayo, sirin, tan aral yo so kabaliksan na saya: ‘Say labay ko et panangasi, aliwan say bagat.’+ Ta linma ak dia pian manawag ed saray makasalanan, aliwan saray matunong.” 14  Insan inmasingger ed sikato iray disipulo nen Juan tan nantepet ira: “Naynay kamin manaayunal, ontan met ed saray Fariseo, akin balet et agmanaayunal iray disipulom?”+ 15  Lapud saya et inkuan nen Jesus ed sikara: “Wala tay rason a manermen iray kaaro na nobyo+ no sikatoy kaiba da ni? Balet onsabi agew sano alaen lad sikara so nobyo,+ insan manayunal la rad satan. 16  Anggapoy siopaman a mangisakab na balon abel diad daan ya ilalatop a kawes, ta guyoren na balon abel imay ilalatop a kawes tan mas napilat laingen.+ 17  Agmet iyan na totoo so balon alak diad saray daan a katat a panagkargaan; no gawaen da itan et ompilat iray katat a panagkargaan tan naibung so alak tan naderal iray katat a panagkargaan. Balet iiyan na totoo so balon alak diad saray balon katat a panagkargaan, pian pareho iratan a manbayag.” 18  Legan ton ibabaga iraya ed sikara, walay sakey a manuley ya inmasingger tan angigalang* ed sikato, ya inkuan to: “Nayarin inatey la natan so ana’kon bii, balet mila ka tan itapew moy limam ed sikato pian nabilay.”+ 19  Diad saman et inmalagey tan tinmumbok si Jesus a kaiba iray disipulo to. 20  Tan inmasingger ed benegan so sakey a bii a 12 taon lan maniirap lapud pampaparala to+ tan diniwit toy saloy na kawes nen Jesus,+ 21  ta naynay ton ibabaga ed sarili to: “No nadiwit ko labat so kawes to, onabig ak la.” 22  Linmingaw si Jesus, tan sanen naimano to so bii, inkuan to: “Manpakpel ka, ana’ko! Pinaabig ka na pananisiam.”+ Tan inmabig so bii manlapu lad saman ya oras.+ 23  Natan, sanen sikatoy linmoob ed abung na manuley tan anengneng to iray managtogtog na plauta tan saray totoo a maingal,+ 24  inkuan nen Jesus ed sikara: “Paway kayo, ta ag-inatey so ugaw a bii noagta nanaugip labat.”+ Lapud saya et sikatoy inelek-elekan da. 25  Sanen apapaway to la ray totoo, sikatoy linmoob tan binembenan toy lima na ugaw,+ tan sikatoy binmangon.+ 26  Kanian say balita nipaakar ed saya so kinmayat ed saman ya interon lugar. 27  Sanen tinmaynan lay Jesus diman, tinmumbok ed sikato so duaran bulag a lalaki,+ ya oniay iyeeyag da: “Anak nen David, kasian mo kami.” 28  Sanen akaloob lad abung, sikatoy inasinggeran na saraman a bulag a lalaki, tan tinepetan ira nen Jesus: “Manisia kayo a nayarian kon gawaen iya?”+ Inmebat ira ed sikato: “On, Katawan.” 29  Diad saman et diniwit to ray mata ra,+ ya inkuan to: “Unong ed pananisia yo et nagawa itan ed sikayo.” 30  Tan akanengneng la ra. Niarum ni, binilibilin ira nen Jesus, ya inkuan to: “Agyon balot ipapaamta iya ed anggan siopa.”+ 31  Balet kapaway da et imbalita ra ed interon lugar so nipaakar ed sikato. 32  Sanen onalis la ra, inyakar na totoo ed sikato so sakey ya emel a lakin sinelepay demonyo;+ 33  tan sanen apapaway lay demonyo et akapansalita la so emel a laki.+ Nikelawan iray totoo tan inkuan da: “Anggapo nin balot so anengneng ed Israel a singa onia.”+ 34  Balet inkuan na saray Fariseo: “Papapawayen to ray demonyo diad pakayari na samay manuley ed saray demonyo.”+ 35  Tan niliber nen Jesus so amin a syudad tan baryo, a nambabangat ed saray sinagoga ra tan impupulong to so maong a balita na panarian tan pinapaabig to so amin a klase na sakit tan amin a klase na beblay.+ 36  Sanen anengneng to iray totoo, akasian to ra,+ lapud singa ra kinatatan tan pinaulyanan a karnero ya andiay managpastol.+ 37  Insan imbaga tod saray disipulo to: “Tuan dakel so aanien, balet daiset so mankikimey.+ 38  Mikasi kayo sirin ed Katawan na panag-ani a mangibaki na saray mankimey ed aanien to.”+

Paimanod leksab

Salanti, Capernaum, a ditan so naynay a panaayaman nen Jesus legan na ministeryo to ed Galilea.
Odino “akapapeg ed lamisaan.”
Odino “akapapeg ira ed lamisaan.”
Odino “dinmakmomo.”